Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тывада чайгы турисчи сезонга белеткел эгелээн

Тывада чайгы турисчи сезонга белеткел эгелээн 14.03.2017
 Тыва эрткен чылга деңнээрге, 2017 чылда элээн хөй туристерни манап турар. Регионда туризмни организастаарын харыылап турар Культура яамызының специлистериниң баш бурунгаар үнелели-биле алырга, бо чайын республикага 40 муңдан эвээш эвес турист келир. Туризм департаментизи таарымчалыг байдалдарны тургузуп, оларга дузалажыр сорулга-биле бир чыл дургузунда боттандырар «Тывага кел» деп төлевилелди эгелээн.
 Майга чедир, аалчылар бажыңын азы хостел чагыдарының онлайн системазын киирер ужурлуг. Оон аңгыда үдекчи очулдурукчуларның санын көвүдедир, оларга тускай курстарны организастаар. Республиканың турисчи кайгамчык черлеринге информастыг медээлер болгаш айтыкчылар-биле дериир ажылдарны ам-даа уламчылаар. Туристерге бараан боор регионнуң интернет-курлавырларын тургузар. Турисчи брендини деткиир кылдыр Тывага база кожа регионнар Хакасия биле Красноярск крайга регионнар аразының чаңчылчаан парлалга-турун планнаан, ооң түңнелдери-биле орук айтыкчызын тургузар.  
 Регионнар аразында болгаш делегей чергелиг культура-массалыг, эртем-өөредилгелиг, спортчу маргылдааларны эрттирер, экология болгаш этниктиг туризмниң курлавырын калбартыр дээш тускай конкурстарны планнаан. Көшкүн мал ажыл-агыйларының аразынга үлегерлиг малчын турлаг конкурсту эрттирерин культура яамызы сүмелээн. Эрткен үениң дуржулгазындан алгаш көөрге, Тывада баштайгы хевири хевээр арткан малчын болгаш ивижилер турлагларының тускай бот-онзагайы сонуургалды болдуруп турар.  
 «Тывага кел» төлевелелдиң түңнелдерин республика девискээринче кирген туристерниң саны база оларга чедирген төлевирлиг ачы-дузаларның ниити түңүнден үндүрер. Ук төлевилел туризмден, туризм ачы-дуза адырында ажылдап турар сайгарлыкчылардан киирген үндүрүг төлевирлеринден ус черниң бюджединиң орулгаларын көвүдедир арганы бээр.

Возврат к списку