Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада шалың төлевиринге өре 4,9 катап эвээжээн

Тывада шалың төлевиринге өре 4,9 катап эвээжээн 23.03.2017
 Россияның социал-күш-ажылчы хамаарылгаларны башкарар үш талалыг комиссия Тывада шалың төлевиринге өре эвээжеп турарын айыткан.  
 Россияның Чазаанга эрткен ажылчын бөлүктүң хуралында чурттакчы чоннуң шалыңының, орулгаларының болгаш чуртталга байдалының дугайында дыңнаткан. Республика Чазааның бүдүрүлгелери болгаш организациялары ажылдакчыларга өрелерни чок кылыр айтырыглар талазы-биле калбак ажылчын бөлүктү тургузуп, шалың төлевиринге өрелерниң байдалын доктаамал контрольдаар хемчеглерни алганы, байдалды өскерткен. 
 Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарының, Федералдыг үндүрүг албанының эргелелиниң, ТР-ниң күрүнениң күш-ажыл инспекциязының, бюджеттен дашкаар фондуларның, прфэвилелдерниң төлээлери ажылчын бөлүктүң составында кирген. Республика прокуратуразының төлээлери база ажылчын бөлүктүң ажылында каттышкан.
 Адырлар яамылары-биле кады ведомстволар иштинде чамдык организацияларда шалың төлевиринде өрени анализтеп, ону төлээрин чедип алырының дээштиг хемчеглерин чорудуп турар.Ол ажылдың түңнелинде өрениң хемчээли 4,9 катап эвээжээн: 2016 чылдың эгезинде 19180 рубль турган болза, 2017 чылдың март 1-де 3877 рубль болган.
 Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарының база тус чер бот-башкарылга органнарының медээлери-биле алырга, марттың сөөлгү он хонуунга чедир 8 бүдүрүлге бодунуң ажылчыннарының шалыңын төлээринге 5685,5 муң рубль акша өрелиг. Боттарының акша-хөреңгизи чедишпес болганындан, график езугаар акшаландырыышкын кирерге-ле өрезин дуглап турарлар. Ведомстволар аразының ажылчын бөлүү өрелерни ам-даа кызырар талазы-биле ажылдарны хыналдада хевээр арттырган.

Возврат к списку