Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы "Сибмост" АН-ның чаа удуртукчузу-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы "Сибмост" АН-ның чаа удуртукчузу-биле ужурашкан 27.03.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайда аэропорт комплекизин чаартыр ажылдарны кылып турар чиңгине тудуг организациязы – «Сибмост» бүдүрүлгениң президентизи Сергей Титов-биле ужурашкан. 
 2017 чылдың март 10-да организацияның директорлар чөвүлели чаа удуртукчуну томуйлаан, инвестиция төлевилелиниң күүселдезин көрүп, тудуг-монтаж ажылдарының ийиги чадазында ажылдар планын тодарадыр дээш чазак даргазының чалалгазы-биле Кызылда ол келген. 
 Тываның Баштыңы улуг тудуг объектилериниң бирээзин үезинде доозары - республиканың социал-экономиктиг сайзыралынга чугула деп демдеглээн: 
 "Транспорттуң чедингирин хандырары – кол сорулгаларның бирээзи. Ынчангаш Кызылдың аэропортун доозары – биске херек ажыл-дыр. Кажан албан-дужаалче кирип турумда, 2007 чылда, бүдүрүлге хоозураан, чаа оран-сава тудуу турупкан турду. Ону кадагалап арттырар дээш, бүгү күжениишкиннерни салып, федералдыг удуртулгаже дамчыдып алдывыс. Комплексти чаартырының талазы-биле бистиң билдириишкиннеривис соонда, Россияның Президентизи ийи ажык даалганы хүлээп, экономиктиг берге бо үеде ону чаартыр шиитпирни үндүрүп, ону акшаландырган. Ынчангаш планда айытканы, дугурушкан хуусаада объектини доозарын, кылдынган ажыл дээш тудугжуларга төлевирни үе шаанда төлээрин чедип алыр херек. Тудуг организациялары материалдарны, техниканы садар, ажылчыннарынга шалың акшазын үлээр болгай».  
 Тудугжулар февральдан тудуг шөлдерин белеткээр, кабельдер, харылзаа коммуникациязы болгаш энергетика тудуштурулгазының ажылдарын эгелээн. Бо неделяда тудуг организацияларының агар санынче акшаландырыышкынны шилчидерин Сергей Титов чугаалаан.  
 2017 чылда комплекс чаартылгазының ийиги чадазын уламчылаарын ийи тала сайгарган. «Орук картазы» езугаар тудугжулар чай төнчүзүнде ажылдарны доозар ужурлуг. Ужудуп-хондурар шөлде тудуг-монтаж ажылдарын июль-сентябрьда доозары планнаттынган.  
 Төлевилел чорудуу-биле ийи чыл дургузунда 2700 метр ужудуп-хондурар шөлдү бүрүнү-биле чаартып, улгаттырар, ооң 1,5 муң метрин эрткен чылын туткан. Ниити акшаландырыышкыны 1,055 млрд. рубль түңнүг төлевилелдиң 595,3 млн. рублин ажыглаан. Бо чылын ынаар, арткан акша-биле кады, 555,15 млн. рубльди чарыгдаар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң оралакчызы Александр Брокертке тудуг-монтаж ажылдарын, чырык-медээ дериг-херекселдерин садар конкурстуг садыглаашкынны үе шаанда эрттиреринге, күүселде графигин шыңгыы сагыырынга база ажылдың шынарынга контрольду боду алырын сүмелээн. Вице-премьер Росавиацияга база эрге-чагырганың шупту деңнелдеринге айтырыгларны шиитпирлээр дээш киржир ужурлуг.  
 Республика Баштыңы Сергей Титовка аэропорт комплекизин чаартыр шупту айтырыглар талазы-биле кады сырый ажылдаар күзели дээш өөрүп четтигенин илереткеш, Россияның найысылалы-биле дорт авиахарылзаа бо чылын тургустунарынга идегелин илереткен.
 Россия Федерациязының амгы Транспорт стратегиязында республика аэропортун эде тудар төлевилел киргенин сагындыраал. Авиа бүдүрүлге объектизинде ажылдар доостурга, кандыг-даа хевирниң агаар судноларынга орук ажыттынар.

Возврат к списку