Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

КЭФ-2017: 2025 чылга чедир российжи экономика база Сибирьниң ролю

КЭФ-2017: 2025 чылга чедир российжи экономика база Сибирьниң ролю 25.04.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2025 чылга чедир российжи экономиканы сайгарып чугаалашкан Красноярскиниң экономиктиг шуулганының пленарлыг хуралынга киришкен. Ону Россияның Чазааның даргазының оралакчызы Аркадий Дворкович башкарып эрттирген. 
 Президентиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло, Красноярск крайның губернатору Виктор Толоконский, Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды России Максим Орешкин олар хуралда сөстү алганнар. М. Орешкинниң бодалы-биле алырга, даштыкы өскерлиишкиннерже үезинде кичээнгейни угландырган ажыл-херектер планы - чурттуң сайзыралында чугула документ апаар ужурлуг.  
 «Бистиң чуртувус бай-байлак, маңаа регион, хоорай, суур бүрүзүнүң ролю чугула херек. Ону азы кандыг-бир айтырыгны шиитпирлээр дээн арга-сүмелер, санал-оналдар хөй, ындыг болзажок, Россияның хамаатыларының эки амыдырал-чуртталгазынга чогуур байдалдарны тургузары – чаңгыс ниити айтырыг ол» - деп, Россияның Чазааның даргазының оралакчызы Аркадий Дворкович айыткан. 
 КЭФ-тиң сайгарылга шөлчүгештериниң түңнелдеринге даянгаш, тодаргай санал-оналдарны эрге-чагырганың федералдыг органнарының ажылынга база келир үениң планын тургузарынга ажыглаар. Бизнестиң төлээлери, эксперттер-биле планнарны чугаалажыр арганы шуулган берген. 
 Сибирьни хөгжүдер айтырыгларга тураскааткан аңгы блоктуң ажылынга Сибирь регионнарының баштыңнары киришкен. «Сибирь – Россияның экономиктиг өзүлдезинде чаа чаданың тепкиижи» шөлчүгештиң ажылынга Россияның Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло база олурушкан.  
 Сибирьниң территорияларын хөгжүдер дугайында ооң мурнунда-даа чугаалажып турганын киржикчилер демдеглээн, шөлчүгешке бо удаада минералдыг чиг-эт баазазын чүгле шиңгээдириниң дугайында эвес, а комплекстиг хөгжүлде дугайында айтырыгны бир-ле дугаар көдүрген. Ыраккы Чөөн чүк биле Соңгу Кавказтың хөгжүлдезин харыылап турар органнарның амгы чедиишкинниг модельдерин чижекке албышаан, Сибирьниң сонуургалынга дүүштүр федералдыг структуралардан тодаргай туруш херек деп, хөй кезии саналдаан. 
 «Сибирьниң курлавыры улуг, ол ам-даа чедир ажыттынмаан. Чүге? Чүнү кылза экил? – деп, Сергей Меняйло айтырыгларны салган. – Чүнү чедип алыксап турарывысты медереп билир херек. Чурттуң экономика хөгжүлдезинде ажылдап кылып турар модельге төлептиг черни ээлеп, тодаргай түңнелдерни чедип алыр дээш, курлавырларны боттандырарының аргаларын дилээр херек. Деткимче программалары чаңгыс аай эвес, а күүсеттингир, регион бүрүзүнге тааржыр болур ужурлуг». 
 Тодаргай регионга-даа, округка-даа хамаарыштыр алырга, ниити айтырыглар ол-ла хевээр дээрзи, сайгарылга үезинде билдинген. Ол дээрге транспорттуң чедингири, инвестицияларны хаара тудары, турисчи сонуургалды ам-даа бедидери. Шуулганның киржикчилери арга-күштерни каттыштырары чүгле ажыктыг болурун демдеглээн.
  Күрүне эргелеп-башкарылгазының эде тургузуушкунун, социал политиканы шынарлыг чорударын база кижи капиталын ажыглаарын, регион политиказының, даштыкы барааннарны солуур база экспорт айтырыгларын Красноярскиниң экономиктиг шуулганының аңгы-аңгы шөлдеринге сайгарып чугаалашкан. Оон аңгыда Россияда Экология чылынга тураскаадып, долгандыр хүрээлелди кадагалап камгалаарынче онза кичээнгейни салыр айтырыг база көдүрүлген.  
 Красноярскиниң экономиктиг шуулган үезинде, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол «Деловая Россия» бүгү-российжи хөй-ниити организациязының президентизи Алексей Репик болгаш организацияның баштаар чериниң кежигүннери-биле ужурашкан. Кады ажылдажылга айтырыгларын ийи тала дугурушкан. Республика Баштыңы Моолдуң Улуг Күрүне Хуралының депутаттары, Моол-Россияның парламентилер аразында комиссия даргазының оралакчызы Б. Энх-Амгалан-биле кады ажылдажылга айтырыгларын сайгарып көргеннер. 
 Россия Федерациязының Чазааның деткимчези-биле Красноярскиниң экономиктиг шуулганы чыл санында эртип турар болгаш, чурттуң башкарыкчы дискуссия шөлдериниң бирээзи кылдыр санадыр. Аңгы-аңгы чылдарда, Красноярскиниң экономиктиг шуулганының үезинде, Красноярск крайга Таймыр биле Эвенкияны каттыштырарының, Сибирь федералдыг университетти тургузарының айтырыгларын чуггалашкан. Бо форумда 2025 чылга чедир Россияны хөгжүдериниң стратегтиг угланыышкыннарын база амгы эргелеп-башкарылга технологияларын киирерин сайгарган.

Возврат к списку