Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Террорга удур комиссияның хуралын эрттирген

Тываның Баштыңы Террорга удур комиссияның хуралын эрттирген 28.04.2017
 Видеоконференц-харылзаазы-биле эрткен хуралда муниципалитеттер удуртукчулары база киришкен. Комиссия кежигүннери террорисчи хөделиишкинни азы айыылды тургузуп болур болуушкуннарны болдурбас дээш эрге-чагырганың шупту органнарының кады ажылдажылгазының болгаш белениниң шынарын бедидер айтырыгларны чугаалашкан. 
 Частың болгаш Күш-ажылдың база Май 9-туң байырлалдарында эртер хөй-ниити болгаш спортчу хемчеглерни белеткээр болгаш эрттирер мурнунда ону чугаалажыры албан.  Бо чылдың эгезинде федералдыг айыыл чок албанының эргелели террорисчи, экстремисчи ажыл-чорудулгаже ажык кыйгырыг кылып, Россияда хоруглуг «Ислам күрүне» делегейниң террорисчи организациязындан акша ап болурун суртаалдаар ажылдыг Узбекистанның хамаатызын туткан.  
 Республикада оперативтиг штабтың бөлүктери террорисчи болгаш экстремисчи угланыышкынныг кем-херектерге хамаарыштыр салган сорулгаларын күүседиринге беленин демдеглээн. ФАЧА эргелелиниң начальниги Владимир Щуровский, Тываның иштики херектер сайыды Александр Лобанов, ОБЯ-ның ТР-де КЭ-ниң начальнигиниң бирги оралакчызы Владимир Соднам, Росгвардияның ТР-де килдизиниң начальниги Сергей Затолочный профилактика ажылдарын, ажылдакчыларның кайы хире беленин чугаалааннар. 
 Тываның Баштыңы – республиканың Террорга удур комиссиязының даргазы Шолбан Кара-оол тодаргай медээлерлиг илеткелдер дээш коллегаларынга өөрүп четтиргенин илерткеш, оларның ажыл-угланыышкыннарының тускайлаңын демдеглээн. Кожуун удуртукчулары террорисчи айыылдың айтырыынга чөптүг болурун сагындырган. Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун хандырары – чүгле корум-чурум камгалаар органнарының эвес, а шупту эрге-чагырга структураларының харыысалгазы-дыр деп демдеглээн.
 Профилактика системазын улам сайзыраңгайжыдары-биле, тест-херекселдер ажыглап, аңгы-аңгы категорияларның объектилериниң террорга удур камгалалынга ведомстволар аразының комиссия хыналдазын чорудуп турар. Ооң түңнелдери-биле айыыл чок чорукка кыжаныгның чылдагааннарын болгаш байдалдарын чайладыр хемчеглерни ажылдап кылыр. Комиссияның кежигүннери транспорт инфраструктуразының объектилери - "Кызылхоортранс" МУБ биле "Кызылдың аэропорту" ФКА-ның чижээнге террорга болгаш диверсияга удур камгалалда илереттинген четпестерни чайладыр хемчеглерни сайгарып көрген. "Тываэнерго" ААН-ның төлээлери байырлал хүннерин озал-ондак чок эрттиреринге база энергообъектилерде айыыл чок чорукту хандырарынга белеткелин чугаалаан.  
 ФАЧА дээн ышкаш структуралар хөй кижилер чыылган хемчеглер үезинде тайылбыр ажылының шынарынче, чигзинчиг чүүлдер дугайында үе шаанда дыңнадырын муниципалдарга база катап чагаан.  
 "Бир дугаарында, шупту кожуун чагырыкчылары байырлал хүннеринде аңаа бүзүреттирген черинге турарын дыңнаттым. Чүгле мээң чөпшээрелим-биле чоруп болур. Хөй-ниити ужур-уткалыг массалыг хемчеглер силерниң дугуружулгаңар-биле эртер ужурлуг. Ол дээрге, каяа кандыг хемчег болурун, ону эрттирериниң чурумун билген турары албан. Ол ышкаш айыыл чок чорукту хандырарын база. Силерниң кожуунуңарда чон оларга солун, ажыктыг хемчеглерже хаара туттурган турар ужурлуг. Огород ажыл-агыйы, өг-бүлениң езу-чаңчылдары азы массалыг спортчу хемчеглерже хаара тудар. Кандыг-даа ажылды кылырда эрге-чагырганың адындан кылып турарыңарны утпаңар, эгезинден-не чоннуң айыыл чок чоруунуң айтырыын ажылдап кылыр» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Возврат к списку