Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Баштыңы республиканың чурттакчыларынга Частың болгаш күш-ажылдың байырлалы-биле байырны чедирген

Тыва Республиканың Баштыңы республиканың чурттакчыларынга Частың болгаш күш-ажылдың байырлалы-биле байырны чедирген 01.05.2017
 Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!  
 Чоннуң ынак байырлалы Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы Май 1-ни таварыштыр сеткилимниң ханызындан байыр чедириишкинимни хүлээп ап көрүңер.
 Мен бодаарымга, бо хүннү байырлаары — бистиң ада-өгбелеривистен дамчып келген эки чаңчыл. Бөгүн ук байырлалдың, совет үелерге бодаарга, политиктиг утказы өскерилген. Ынчалза-даа кол-ла утказы — чаңгыс демниң хүнү бооп хевээр арткан. Узун кыш эртип, агаар-бойдустуң чылып келгенинге шупту кады өөрүп, өг-бүлевистиң болгаш төрээн чуртувустуң чаагай чоруу дээш чогаадыкчы ажылдаар күзелдиг бис.  
 Күш-ажыл — хуу-даа, ниити-даа чедиишкиннерниң кол үндезини. Ынчангаш кайы-даа үеде чон чогаадыкчы, тургузукчу болгаш профессионал кижилерни үнелээр. Дошкун климаттыг, орук-чирии кадыр-берге, бүдүрүлге болгаш инвестиция курлавырларлыг Тываның ажыл-ишчи чонунга мындыг шынарлар эргежок чугула. Кысказы-биле чугаалаарга, маңаа каш катап кызымаккай ажылдаары негеттинер.  
 Бистиң чонувус ындыг кызымаккай, ажыл-агыйжы улус. Экономиктиг берге байдалдарда безин оларның хей-аъды, энергиязы болгаш күш-ажылга ынааның ачызында, республикавыстың үлетпүр болгаш көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезинге, ажыл-агыйның аңгы-аңгы адырларынга чедиишкиннери хөй, ажыл чок улустуң саны кызырылган. Чуртта экономиктиг кризис, саң-хөө политиказы дүшкүүрлүг байдалда турза-даа, эки түңнелдерлиг болганывыс дээрге, силерниң мурнуңарда салдынган сорулгаларыңарны чедип алыр дээш тура-соруктуг ажыл-ижиңерниң түңнели-дир, эргим чаңгы чер-чурттугларым.  
 Ылаңгыя төрээн Тывавысты бодунуң күш-ажылы-биле каастап чоруур кижилерге, оларның иштинде хоочуннарга, өөрүп четтиргенимни илередип тур мен. Олар биске бодунуң төрээн чуртунуң чечектелиишкини, бурунгаар хөгжүлдези дээш бедик харыысалгалыг ажылдап чоруур кижилерниң үлегер-чижээ болур. Хоочуннар амгы үениң салгалдарынга ак сеткилдиг күш-ажыл, бот-боттарынга дузалажыры болгаш чаңгыс демниг болуру амыдыралга эргежок чугула дээрзин айтып берген.  
 Аныяк-өскен оларның чаңчылдарын, арга-дуржулгазын долузу-биле шиңгээдип алган, ынчангаш төрээн республиказының болгаш чуртунуң сайзыралынга үлүг-хуузун киирер дээрзинге бүзүрээр мен. Бисте шиитпирлеттинмейн турар айтырыглар хөй, ынчангаш аныяктарга УК айтырыгларны шиитпирлээри дээрге боттарының бизнезин дилеп-тып, талантызын илередип, энергиязын шын ажыглап, хей-аъдын көдүреринге улуг идигни бээр. 
 Май 1-биле, эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Байырлал хүннеринде боттарыңарның кадыкшылыңарга болгаш­ өг-бүлеңерге ажыктыг дыштанырыңарны, аас-кежиктиг, сагыш-сеткилиңер омак-сергек болурун күзедим!

Возврат к списку