Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мал-маган тарып боозадыр пунктуларны тургузуп эгелээн

Тывада мал-маган тарып боозадыр пунктуларны тургузуп эгелээн 12.05.2017
 Тывада эъткир болгаш сүткүр уксаалыг малдың шынарын экижидери-биле, мал-маганны тарып боозадыр технологияже шилчээн. 
 ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы «Боозадылга» программаның чорудуу-биле, регионга тарып боозадыр пунктуларны 2017 чылдан эгелеп ажыдар планныг. Чөөн-Хемчик биле Кызыл кожууннарда баштайгы пунктулар бо хонуктарда ажыттынган. Беш чылда боттандырар ол программа-биле Тывага ындыг 10 пунктуну ажыдар.  
 2017 чылда төрүүр бода малдың 30-ден эвээш эвес хуузун тарып боозадыры көрдүнгенин, Ветеринарлыг хайгаарал талазы-биле регион албаны дыңнаткан. Россияның уксаалыг ажыл-агыйларындан эъткир герефорд биле эъткир-сүткүр симменталь уксааның тулган дээн бүдүрүкчү бугаларының 200 кезек үрелерин садып эккелгеш, боозадылга пунктуларында чедирген.  
 Малдың ниити шынарын кыска үеде экижидеринге, бедик продуктулуг малдың баш санын көвүдедиринге, малдың аарыырын эвээжедиринге база ол ышкаш боозадылга компаниязын кыска хуусаада доозарынга тарып боозадыр техноголия ажыктыг деп, албанның специалистери санап турар. Программаны күүсеткениниң түңнелинде, Тываның мал ажыл-агый комплекизинде чижилге улгадып, ажыл-агыйларның орулгазы көвүдеп, продукцияның бот-үнезин оон-даа кызырлыр ужурлуг. 
 Амгы үеде, Тывада малдың баш саны ниитизи-биле 1,6 млн. четкен. Улуг бода мал – 180 хире муң баш, хой, өшкү - барык 1,4 млн. баш, чылгы мал – 75 муң ажыг, хаван – 12,6 муң, сарлык – 10,7 муң, сыын-ивилер – 3, 8 муң, теве – 223 баш. 2016 чылдың төнчүзүнде республика бодунуң иштики рыногундан үндүр – Сибирьниң улуг хоорайларынче база Подмосковьеже эътти садып эгелээн.

Возврат к списку