Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ГТО — күш-культуржу кижизидилгениң үндезини

ГТО — күш-культуржу кижизидилгениң үндезини 30.05.2017
Тываның Аныяктар херээ болгаш спорт яамызы чайгы спортчу сезон ажыдыышкынын «Күш-ажылга болгаш камгалалга белен» деп Бүгү-российжи күш-культура-спортчу комплекстиң чайгы фестивалы-биле демдеглээн. 
 Фестивальды ТР-ниң Аныяктар херээ болгаш спорт, Өөредилге болгаш эртем яамылары, ведомство иштинде организациялар болгаш аныяктар шимчээшкиннери база ТР-ниң Культура яамызы демнежип эрттирген.  
 Кадык мага-бодун, спортчу эге чедиишкинин бадыткаан 2500 кижини фестиваль хаара туткан. Оларның 1795-и ГТО-нуң нормативтерин дужааган. 30 болгаш 60 метр хемчээлдиг чарышка 140 кижи, 100 метрге – 251 кижи күжүн шенээн. 297 кижи хараарынга, 392 кижи – мурнунче тырттырынарынга, 471 кижи узунун шураарынга, 158 кижи шой көдүреринге дээш, оон-даа өске хевирлерге боттарының шыдалын көргүскен.  
 Республиканың хоорай, суурларынга эрткилээн спортчу хемчегге чүс-чүс кижилер киржип, ГТО-нуң нормативтерин күүседип, алдын хөрек демдектерин алган. Ылаңгыя Бии-Хем, Улуг-Хем, Бай-Тайга, Чөөн-Хемчик, Кызыл кожууннарның спортчулары идепкейин көргүзүп, ниитизи-биле 263 ындыг демдектерни алган.  
 Тыва Республиканың кожууннарынга ГТО дужаалдазын боттандырарынга идепкейлиг киржилгези дээш Бии-Хем, Чөөн-Хемчик, Бай-Тайга, Таңды, Чеди-Хөл кожууннарның чагырга даргаларынга өөрүп четтириишкинниң бижиктерин берген. 
 Тыва Республиканың Баштыңының база ТР-ниң Чазааның аппарады, ТР-ниң Кадык камгалал яамызы (ведомство иштинде албан черлери база), ТР-ниң Экономика яамызы, ТР-ниң Өөредилге яамызы (Аныяк армейжилер база), ТР-ниң Культура яамызы (РУШ, Чуковский библотеказы), Кызыл хоорайның департаментилери, ТР-ниң ХК база ОБ албаны, ТР-ниң Күрүне архиви, ТР-ниң Аныяктар яамызының ведомствозунда албан черлери болгаш өске-даа черлерниң коллективтери эң идепкейлиг болганын демдеглээн. 
 ТР-ниң Аныяктар херээ болгаш спорт яамызының кол специализи, «Күш-ажылга болгаш камгалалга белен» бүгү-российжи күш-культура-спортчу комплекстиң ТР-де регион оператору Айдың Владимирович Монгуш Россия дивискээринде калбаа-биле эртип турар ГТО байырлалдарының дугайында тайылбырны берген.  
 «Россия Федерациязының Президентизиниң Бүгү-российжи күш-культура-спортчу комплексти күүседириниң дугайында чарлыын база Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оолдуң «Төрээн Тывавыска - түңнелдиг ажыл-ишти болгаш аныяктарга күчү-күштү» деп республикада ажыл-херектерниң байдалының болгаш 2017 чылда иштики политика дугайында Айыткалын боттандырар дээш ук хемчегни эгелээн.  
 «Күш-ажылга болгаш камгалалга белен» бүгү-российжи күш-культура-спортчу комплекс (ГТО) – массалыг спортту хөгжүдер база нацияны кадыкшыдар дээш, чурттуң чурттакчы чонунга бүдүн программалыг болгаш нормативтиг күш-культуржу кижизидилгениң үндезини болур.  
 ГТО комплекизиниң белеткелинге болгаш нормативтерин дужаарынга 6 хардан 70 хар база оон өрү назылыг кижилер киржип болур. Бөлүктер аайы-биле негелделерни чурумда быжыглаан. Көргүскен спортчу түңнелдери-биле алдын хөрек демдээн тыпсыр. ГТО-нуң нормаларын дужаап алырга эки талалары хөй. Школа доозукчулары болза, дужаап киреринге 10 чедир немелде баллдарны ап болур. Студентилерниң стипендияларынга немелдени санаар».  
 ГТО нормазын дужаарының спортчу хемчеглери неделяның четверг санында, эртенгиниң 9 шактан 12 шакка чедир, Советтиг Тываның 5 чылы аттыг стадионда эрттип турарын сагындыраал. Ону дужаар мурнунда ГТО.ру албан езунуң сайтызынче киргеш, бүрүткеткеш, бодунуң хуу дугаарын алыр. Ол ышкаш кадыкшыл байдалыңар дугайында эмчи шынзыдылгазын алырын утпаңар.

Возврат к списку