Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Федералдыг трассадан Сукпак суурже кирер орукта капиталдыг септелгени кылып турар

Федералдыг трассадан Сукпак суурже кирер орукта капиталдыг септелгени кылып турар 01.06.2017
 2017 чылда муниципалдыг тургузугларда планнаан Тываның орук четкизиниң хөгжүлде программазында кол объектилерге өскерилгелер хамаарышпас. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол май 30-де хамаатыларны боду хүлээп ап тургаш, ону дыңнаткан. 
 Чазак даргазы-биле Сукпак суурнуң чурттакчызы Антон Жданов ужурашкаш, суурдан автомагистральга чедир орукту катап кылыр төлевилелди соңгаарлатпазын чаңгыс чер-чурттугларының мурнундан дилээн.  
«Кызыл кожууннуң улуг суурларының бирээзи – Сукпакче кирер орукту бо чайын септээр бис. Чолаачылар оруктарда улуг ойбактар болгаш тиглерден шылап каанын билир бис. Хуу хүлээп алыышкынымда тус черниң чурттакчызы Антон Жданов-биле ол айтырыгны чугаалаштывыс. Соцчетки таварыштыр мээң арынымче орук ажылдарының шынарының дугайында бижиирин диледим. Эрткен чылын Сукпак суурның 6 кудумчузун септээн. Көдээ суурларда оруктарны чаагайжыдары, кудумчуларын чырык-биле хандырары эрге-чагырганың хүлээлгезинде хевээр арткан» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол соцчеткилерде бижээн. 
 Кызылга чоок чыдар 5 муң хире чурттакчылыг суурнуң оруун шиитпирлээри найысылалдың бүдүрүлгелеринде ажылдыг чүс-чүс кижиге таарымчалыг деп, ол санаан.
Республика эрге-чагыргазының эът кластерин тургузарынга кол шөл кылдыр туткан болгаш регионнарже продукциязын үндүр садар «Заря» эът комбинады 2016 чылда Сукпак суурда ажылдап эгелээн. Бирги ээлчегде транспорт инфраструктуразын тудары – ол сорулганы чедип алырынга чугула херек негелделерниң бирээзи. 
 Оон аңгыда, Сукпак суур – М-54 федералдыг автомагистральдың чаа маршрудунуң оруунда бирги точка болур. Ынчангаш Тываның Чазаа ооң девискээринде чоок чыдар черлерни оруктуң эрге-байдалынга дүгжүп турар кылдыр чаагайжыдарын хүлээнген.
 Республиканың Баштыңы өске кожууннарның чурттакчыларын база оожургаткан: орук адырының планнары колдуунда өскерилбээн. Көдээ черлерниң оруктарын нормативтиг негелделерге дүүштүр кылырынче 140 млн. ажыг рубльди угландырар. Сукпактан аңгыда, Кара-Хаак, Элегес, Хадың, Бора-Тайга, Шамбалыг суурларже оруктарны, база ол ышкаш «абаза» оруунуң аргажок участоктарын, Чадаана – Ак-Довурак, Элегес-Аксы – Кочетов, Бояровка – Тоора-Хем, Чадаана – Суг-Аксы оруктарын септеп, чаартыр. 
 Кызыл хоорайда чер шимчээшкининден когараан Коммуналдыг тудугну бүрүнү-биле эде кылыр ажылдар орук адырында улуг төлевилелге хамааржырын регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол айыткан. Амгы үеде көвүрүглеп чоруп турар техника аймааның көвүдээни-биле, ооң калбаан дорт дилиндек чедир улгаттырары көрдүнген. Көвүрүг тудуунуң ажылдары 2017 чылда эгелээр.  
 Кызыл-Мажалык – Эрги-Барлык оруу – чылдың кол болгаш хөй акша салыышкынныг объектизи. Барыын-Хемчик кожууннуң база суур чурттакчыларының дилээ-биле ол орукту республиканың орук четкизин хөгжүдер программада киирген.

Возврат к списку