Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россия Федерациязының субъектилеринде инвестиция байдалының национал рейтингизинде Тыва туружун экижиткен

Россия Федерациязының субъектилеринде инвестиция байдалының национал рейтингизинде Тыва туружун экижиткен 06.06.2017
 Делегейниң Петербургка болган экономиктиг шуулганынга Россия Федерациязының субъектилеринде инвестиция байдалының национал рейтингизиниң түңнелдерин чарлаан. 
 Бистиң республикага инвестицияның байдалын экижидериниң талазы-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга удурткан регионнуң тускайжыттынган организастыг штавының дээштиг ажылының түңнелинде, 2016 чылдың түңнелинден Тыва 19-ку көргүзүгге бедээн. 2015 чылда регион V бөлүкке хамааржып, 81-ги черни ээлеп турган. Рейтингиниң түңнелдерин үндүрүп тура, Ыраккы Чөөн чүктүң, Сибирьниң регионнарын «эки» деп үнелээн. Стратегтиг эгелээшкиннер агентилели Тыва Республиканы онзалап демдеглээн.  
 Тыва Республикага инвестиция байдалының рейтингизиниң көргүзүглерин экижидери-биле «Тываже инвестицияны киир» деп мурнады шиитпирлээр төлевилелди күүседири-биле холбаштыр неделяда бир катап, четверг санында, хуралды эрттирип турар.  
 Ол бүгү ажылдарның ачызында чамдык чедиишкиннер чедип алдынган. Чижээ, электри четкилеринге кожар ажыл 137 хонук турганындан 90 хонук чедир кызырылган, 5 ажыл кылыр турган болза, 4 чедир кызырган. Тудуг кылырынга чөпшээрел алыры 268 хонук турганындан, 122 хонук апарган. Өнчү эргезин бүрүткедирге 10 хонук херек турган болза, ам 8 хонук. Кадастр учедунга тургузарынга 51 хонукту 30 чедир кызырган.  
 Инвестиция байдалын экижидер талазы-биле ажылдарже регион эрге-чагыргазын, федералдыг структураларның кезектерин, монополияларны, сайгарлыкчылар ниитилежилгелерин болгаш эксперттерни дээш, сонуургалдыг талаларны хаара туткан.  
 Тыва Республикада биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту деткииринче угланган хемчеглерни эрттирип, муниципалдыг деңнелде административтиг шаптараазыннарны эвээжеткен. 2014 чылда муниципалитеттерже республика девискээринде инвестицияга таарымчалыг байдалдарны тургузарынга кол рольду шилчиткен. Девискээрлерде инвестиция сонуургалын улгаттырарынга база чер-черлерде административтиг шаптараазыннарны эвээжедир муниципалдыг стандартты киирген, муниципалитет бүрүзүнде инвестиция байдалын экижидер болгаш инвесторлар хаара тудар программа хүлээп алдынган. 
 Чаа төлевилелдерни боттандырар талазы-биле Стратегтиг инициативалар агентилелиниң тургусканы Муниципалдыг практикалар атлазын өөренирин организастаан. Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту деткииринче угланган чедиишкинниг арга-дуржулгаларны киирер база муниципалдыг кожууннарда административтиг шаптараазыннарны чок кылыр «орук картазын» амгы үеде тургузуп турар. 
 Оон аңгыда, Тыва Республикада инвестиция порталының интерфейзи (http:////ituva.ru/) чаартынган. Баштайгызынга бодаарга, чаа арын элээн калбарган. Тыва Республикада инвестиция политиказының дугайында чугула информациядан аңгыда, ук портал Тыва Республиканың девискээринде инвестиция шөлчүгештериниң баазазын боттуг инвесторларга таныштырар, бар төлевилелдерни өөренип, күрүнениң талазындан алызында деткимче ап болур чүүлдерни сүмелээр. Оон аңгыда инвестиция ажыл-чорудулга база күрүне-хуу кады ажылдажылга айтырыгларының талазы-биле нормативтиг эрге-хоойлу актылары-биле таныштырып, инвестиция ажыл-чорудулгалыг субъектилерге күрүне деткимчезиниң дугайында информацияны өөренип көөр.  
 Порталды өскерткени-биле, Тыва Республиканың амгы интерактивтиг инвестиция картазы чаартынган.

Возврат к списку