Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы школа-интернаттың кадет доозукчуларынга дээди өөредилге черинче дужаап кирер планны тургузар даалганы берген

Тываның Баштыңы школа-интернаттың кадет доозукчуларынга дээди өөредилге черинче дужаап кирер планны тургузар даалганы берген 08.06.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дээди өөредилге черлеринче дужаап кирер кампания бүдүүзүнде Тываның кадет корпузунга чедип, 2017 чылдың доозукчулары-биле чаңчыл езугаар ужурашкан.  
 Школа-интернатта хөй кезии өскүс оолдарның шылгалдалар мурнунда хей-аъдын көдүрүп, кайнаар кирерин шуут ылавылап, мергежил шилип албааннарга арга-сүмени кадар дээш ужуражып четкени ол.  
 Тываның кадет корпузунуң (школа-интернаттың) 29 доозукчузу-биле ажыт-чажыт чок чугаалашкан. Ужуражылгаже республиканың шериг комиссары Ю.И. Марковту албан-биле чалаан. Шериг болгаш хамааты дээди өөредилге черлеринче дужаап киреринге белеткелдиң кижи бүрүзүнге тодаргай планын аазааны езугаар тургусканын шефке алган оолдарынга дыңнаткан. "Оолдарның хөй кезии эмчи шинчилгезин эрткеш, Новосибирск, Санкт-Петербург, Хабаровскының хүлээп алыышкын комиссияларынче документилерин дужаап четтигипкени эки. Аңгы-аңгы чылдагааннар-биле четтикпейн барган оолдар база бар. Ол оолдарның салым-чолун кичээнгей чок арттырбас мен. Красноярск биле Донда-Ростовче дужаар бис. Кады тренировкалап тургаш билген мен, оолдар тура дүшпес, чүткүлдүг-дүр деп. Ынчангаш шылгалдаларда мээң оолдарымны бодап көрүңерем деп эштеримге чагаан мен. Ынчап турарым багай-ла ыйнаан, ынчалза-даа оолдарга адазы дег ижиге бергеним шын" - деп, Шолбан Кара-оол Контактыда бодунуң арынында бижээн.  
 Регионнуң Баштыңы оолдар-биле чугаалашкан, чурттуң янзы-бүрү өөредилге черлеринде удуртукчу албан-дужаалдарда ажылдап чоруур бодунуң таныыры кижилерниң телефоннарынче долгаан. Документилерин, справкаларын четчелеп, кадыкшыл байдалын сонуургаан. Шолбан Кара-оол чугаа аразында, сөөлгү айларда бир оолдуң карааның көөрү баксырап, ханының базыышкыны улгадып турарын душ бооп билип каан. Ол-ла дораан оолду дарый шинчип, ээлчег манавайн, эмнээшкинче чорудар айтыышкынны кадык камгалал яамызынга берген. А өөредилге яамызының удуртулгазынга оолду онза хыналдага алырын дааскан.  
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле шериг комиссары Юрий Марков школа соонда армейжи болгаш студент чуртталганың баштайгы дээрезинде берге үелери эгелээрин оолдар-биле үлешкен. «Шуптузун октапкаш, бажыңче чоруксааң кээр, ынчап болбас. Үени манап, шыдажыптыңар, чартык чыл эрте бээрге, анаа апаар» - деп чагааннар. Спортчу нормативтер дужаар талазы-биле арга-сүмени удуртукчулар берген.
 А Юрий Марков уругларже чайгылган херээ чок деп оолдарга чагаан. «Бир эвес таныжыңар силерни кааптар болза, херекке албаңар. Оон-даа эки кысты тып алыр силер. Кажан-даа муңчулуп, муңгараан ажыы чок, бодамча чок чүүлдер кылбаңар».

Возврат к списку