Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы тарылга шөлдеринде долудан каражаны санап эгелээн

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы тарылга шөлдеринде долудан каражаны санап эгелээн 11.07.2017
 Кожууннарның көдээ ажыл-агый эрглелдериниң дыңнадыы-биле алырга, 2017 чылдың июль 6-да республиканың бүгү девискээринге соңгу-барыын чүктен хаттың күжү секунда 20, чамдык черлерге 25 метр четкен. Сүт-Хөл, Таңды, Бии-Хем кожууннарга суггур чаъстыг долу дүшкен.  
 Сүт-Хөл кожууннуң ажыл-агыйларынга долу когарал чедирбээн. Таңды кожуунга 23 миллиметр диаметр долулуг чаъс 15 шак 08 минута турда эгелээш, 7 минута иштинде чагган. Долулуг чаъс кожууннуң шупту девискээринге чагганы илереттинген. Сосновка суурдан соңгу-чөөн талазынче 10 км-де черде Санников М.А.-ның тараачын-фермер ажыл-агыйы долудан когараан. 533 га шөлде тараан тараа культураларын долу сый шаап, 166 тонна ап болур дүжүттү узуткап, 1326, 0 муң рубльдиң когаралын чедирген. Ол-ла кожууннуң Дүрген, Сосновка, Успенка, Кочетово суурларда тараажылар болгаш ногаажылар каражага таварышкан.
  Бии-Хем кожуунда «Туран» КХН-ниң тараалыг шөлдери база улуг когаралга таврышкан. Долу ниитизи-биле 190 га шөлде тараа культураларын узуткаан, 161,5 тонна дүжүт алдынмас, когаралдың баш бурунгаар түңү 1938,0 муң рубль хире. Ол ийи кожуунда көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлеринге болгаш чурттакчы чонга когаралды санап үндүрер ажылчын комиссияларны тургускан.

Возврат к списку