Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы регионга албан хүлээлге эрттирер дээш келген доозукчу офицерлер-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы регионга албан хүлээлге эрттирер дээш келген доозукчу офицерлер-биле ужурашкан 18.08.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол август 17-де регионга албан хүлээлге эрттирер дээш келген 52 офицер-доозукчулар-биле ужурашкан. Олар Россияның 18 аңгы дээди өөредилге черлерин дооскаш, АЧФА-ның Тывада кызыгаар эргелелинге, республиканың ИХЯ-зынга, ОБЯ-ның ТР-де кол эргелелиниң структураларынга, РФ-тиң Камгалал яамызының 55-ки мотоадыгжы бригадазынга албанын эрттирерлер.  
 "Дээди өөредилге черлериниң бо чылда 7 доозукчузу Россияның Айыыл чок чоруктуң федералдыг албанының Тыва Республикада кызыгаар эргелелинде немешкен. Олар Россия Федерациязының кызыгаар институттарын дооскан. Шупту офицерни эге шериг албан дужаалдарында томуйлаан. Кызыгаар эргелелинде ажылдап келген доозукчуларның дипломунуң ортумак демдээ – 4,7. Ведомстводан эң тергииннер бисте келген деп болур. Силерниң улуг сагыш човаашкыныңар дээш четтирдивис, Шолбан Валерьевич! Доозукчулар-биле ужуражыр үени кезээде тып чорууруңар дээш четтирдивис» - деп, РФ-тиң Айыыл чок чоруктуң федералдыг албанының Тыва Республикада кызыгаар эргелелиниң начальнигиниң оралакчызы Александр Артамонов чугаалаан. 
 Тыва Республикада Иштики херектер яамызы бо чылын 27 доозукчуну хүлээп алган. Сайыттың хүлээлгезин күүседип турар Вячеслав Макаров элээн кижи немешкенин дыңнаткан. Эрткен чылын чүгле 5 доозукчу келген. Аныяк ажылдакчылар Барнаулдуң, Нижний Новгородтуң, Красноярскиниң, Орелдуң база өске-даа хоорайларның дээди өөредилге черлерин дооскан. 27 кижиниң 8-и республиканың кожууннарында полицияның участок шөлээзиниң хүлээлгезин күүседирлер. 
 "Кижилер силерни эрге-чагырганың төлээлери кылдыр көөр. Силерге анаа ындыг-даа болза, чугула шынны чугаалайн. Кандыг-даа эрге-чагырганың дөзү чон болур. Ону черле утпаңар. Ажыл-албаныңарга-даа, ниитилелге-даа бодуңарның үлегер-чижээңерни, хүндүткелди база албан-хүлээлгеде кижиниң төлептиг мөзүзүн көргүзүп чоруңар. Шериг кижиге хамаарылга онзагай деп, чоннуң адындан чугаалаайн. Мында шериглер кезээде онза хүндүткелде. Ол онза хамаарылганы көвүдедип шыдаарыңарга бүзүрээр мен. Доозукчулар ужуражылгазын бистиң кызыгаар эргелели-биле кады чаңчылчыдып эгелээнивис шын. Биске албан хүлээлгезин эрттирип келген оолдар бо черни биче төрээн чурту ышкаш санай бээри дыка онза. Дүүн чаа-ла Евгений Евгеньевич Трухановтан Тыва Республиканың хүнү-биле байыр чедириишкинин алдым. Ол бистиң кызыгаар эргелелин удуртуп турган, амгы үеде Чечняда албан хүлээлгеде. Евгений Евгеньевич катап бээр келгеш, дыштаныксап турарын бижээн болду. Тывага ижиге берген. А бис кезээде, кирип моорлаңар деп чалаар бис! Силерге чедиишкиннерни болгаш чедимчелиг албанны күзедивис. Эң кол чүве – бажыңыңарда ышкаш болуңар» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол доозукчуларга чагыг-сөзүн берген.  
 ОБЯ-ның Тывада кол эргелелиниң начальниги, иштики албанның генерал-майору Андрей Назаров бо чылдың доозукчулары инженер составты четчелээн дугайында республиканың Баштыңынга дыңнаткан.  
 "Ам бисте өрттүң айыыл чок чоруунуң инженерлери 6 кижи бар. Силерниң саналыңар-биле, эрткен чылын Тывада Инженерлер ассоциациязын тургусканы чүүлдүг деп көөр мен. Сөөлгү чеди чылдың дургузунда, чылдың-на, Тываның өрт камгалал албанынче ортумаа-биле 10 хире доозукчу немежип кээп турар. Ооң мурнунда чылдарның доозукчулары ам өрт кезектериниң, күрүнениң өрт хайгаарал инспекциязының удуртулгазында. Олар дээрге бистиң кадрларывыстың өзээ, Тыва Республиканың өрт камгалалының кол үнези-дир. Бо доозукчулар албан-дужаалдарда томуйлаткаш, хүлээлгезинче киргеннер» - деп, ТР-ниң ОБЯ КЭ-ниң начальниги чугаалаан. 
 Албан-хүлээлгеже кирериниң чурумнары сөөлгү беш чылда өскерилбээнин Андрей Назаров дыңнаткан. Дипломунда ортумак демдээ улуг доозукчу албан-дужаалды шилип алыр эргелиг. Чеди доозукчу чеди хостуг олутче кордаан. Бо чылын кызыл дипломнуг дооскан Cаян Ижи шилилгени бир дугаарында кылган. Ол дугайын курсантылар билир болгаш, өөредилгезинге дыка кызымак.  
 РФ-тиң Камгалал яамызының 55-ки аңгы мотоадыгжы дагжы бригаданың командирниң оралакчызы, штаб начальниги Андрей Шапошников Тывада чоокта чаа томуйлаткан болгаш, баштай бодун таныштырган. 
 "Москва хоорайда Фрунзе аттыг ниити шериг академиязын бо чылын дооскан мен. Штабтың начальниги кылдыр томуйлаттым. Ам доозукчулар дугайында. Бистиң бригадада аныяк лейтенентылар - 12 кижи келген. Чедизи Ыраккы чөөн чүктүң ниити шериг училищезин дооскан. Оларның ийизи алдын медальдыг, үжү кызыл дипломнуг доосканын демдеглекседим. Бирги хүнүнден-не эки таладан боттарын көргүзүп эгелээн төлептиг офицерлер» - деп, Шапошников чугаалаан. 
 Шупту офицерлер ажылдап эгелээнин штабтың начальниги дыңнаткан. Ыраккы чөөн чүк училищезиниң доозукчулары 7 офицер ийиги мотоадыгжы батальоннуң мотоадыгжы взводунуң командирлеринге, а Тольяттиниң күрүне университединиң шериг кафедразын доосканнар миномет взводунуң командирлеринге томуйлаткан. 
 Кол федералдыг инспектор Александр Вавилихин, Тываның Чазааның кежигүннери ужуражылгага киришкен. Афган дайын хөделиишкининиң хоочуну, курлавырда полковник Сергек Шактар база иштики херектер хоочуннарының хөй-ниити организациязының төлээзи, халажылгада полковник Владимир Туров аныяк офицерлерге чагыг-сөстү бергеннер.  
 "Долгандыр кижилер-биле кичээнгейлиг болуңар. Албаныңарже кажан-даа озалдаваңар, манаашкынны болдурбаңар. Спорт-биле белеткенип чоруңар. Спорт дээрге суларап, дыштанып алырының эки аргазы-дыр. Дайынчы, албан-ажылчы белеткелде профессионал мергежилиңер кезээде бедидип чоруңар. Ада-чуртка төлептиг бараан болуп, мергежээн специалистер апаарыңарга бүзүрээр бис, чедиишкиннерни күзедим!» - деп, Туров чагаан.
 Москваның кызыгаар институдунуң доозукчузу, дайынчы болгаш спортчу белеткелдиң тергиини, самбога болгаш хол-биле тулчуушкунга спорт мастеринге кандидат Менги Херлии доозукчуларның мурнундан сөстү алган.
 "Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! 2017 чылда Россияның АЧФА кызыгаар институттарының доозукчуларының өмүнээзинден бөгүнгү ужуражылганы организастап, чагыг-сөстү берип, чылыг хүлээп алыышкын дээш өөрүп четтиргенивисти илереттивис. Кызыгаар кожууннарның чугула шупту айтырыгларынга киржип, офицер погоннарны төлептиг эдилээривисти, үлегерлиг чижек болурувусту аазадывыс. Эрге-хоойлуга даянып ажылдаар. Тыва Республиканың девискээринде Ада-чурттуң делгемнерин таптыг болгаш төлептиг камгалаар бис!» - деп Менги Херлии чугаалаан. 
 Шериг мергежил чүгле эр кижинии дээрзи, шын эвес. 2017 чылдың доозукчулар аразында 9 кыстар база келген. Тыва Республиканың Баштыңы оларга боодал чечектерни тудускан. Ужуражылга соонда шупту тураскаалга тырттырганнар.

Возврат к списку