Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва биле Моолдуң кызыгаар чоогунга август 23-25 хүннеринде ярмарка болуп эртер

Тыва биле Моолдуң кызыгаар чоогунга август 23-25 хүннеринде ярмарка болуп эртер 21.08.2017
2017 чылдың август 23-25 хүннеринде, «Цагаан-Толгой» хыналда-эрттирилге пунктузунуң чоогунда Моолдуң Завхан аймактың Арц-суурь деп черге ярмарка болур.  
 Тыва Республиканың Чазаа биле Моолдуң Завхан база Убсанур аймактар чагыргаларының аразында садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг база культурлуг кады ажылдажылга дугайында дугуржулганың протоколун күүседири-биле Эрзин биле Өвүр кожуун чагыргалары Завхан болгаш Убсанур аймактарның чагыргалары-биле кады Моолдуң девискээринге кызыгаар чоогунуң ярмаркаларын эрттирери чаңчыл апарган. 
 Россия Федерациязының Тыва Республиканың Чазаа биле Моолдуң Завхан аймактың чагыргазының аразында 2002 чылдың июнь 19-та садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг база культурлуг кады ажылдажылга дугайында дугуржулгазы езугаар 2017 чылдың август 23-тен 25-ке чедир Моолдуң Завхан аймааның Арц-суурь деп черге «Цагаан-Толгой-2017» садыг-делгелге ярмарказы болуп эртер. 90 чылдың төнчүзүнден бээр ындыг ярмаркалар чыл санында эртип турар. 
 Ийи чурттуң чоннарының аразында найыралчы харылзааларны быжыглаары, бизнести кады хөгжүдери, садыг-экономиктиг харылзааларны экижидери, сайгарлыкчылар ниитилежилгезин чоокшулаштыры – ярмаркаларның кол сорулгазы. Республиканың чурттакчы чонунга болгаш ажыл-агыйжы субъектилеринге дыңнадыгларны кылган. Ярмарка үезинде чонга таарымчалыг байдалдарны тургузар дээш кызыгаар кожууннарның чагыргалары, кызыгаар, каайлы, миграция болгаш иштики херектер органнарының албаннары демнежип ажылдаар. Ярмаркада сайгарлыкчылар, чиик үлетпүрнүң бүдүрүлгелери, мастерлер киржир. Ийи таланың сайгарлыкчылары аразында керээлерни чарар, а чон сайгарлыкчыларның барааннарын садып алыр. 
 Кызыгаар эртер даштыкы паспорттары чок хамаатылар чаңгыс удаа эртер эрттирилге бижиин Россияның федералдыг миграция албанының ТР-де эргелелиниң Кызыл хоорайда килдизинден (Комсомольская кудумчузу, б. 33) август 20-23 хүннеринде хүннүң-не кылдырып ап болур. Российжи паспорту-биле ол бижикти кылдыртыр. Даштыкы паспорттарлыг хамаатыларга чаңгыс удаа эртер эрттирилге бижии херек чок, чүгле харын Цагаан-Толгой хыналда-эрттирилге пунктузунда күрүне кызыгаарын баш бурунгаар, августуң 21 азы 22-де, эртежик эрте бээри күзенчиг. Эрзин кожуун чагыргазы биле Моолдуң Завхан аймаа бо ярмарканы организастап эрттирип турар.

Возврат к списку