Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Кызылда "Тыва Экспо-2017. Күc" регионнар аразының делгелгези ажыттынган

Кызылда "Тыва Экспо-2017. Күc" регионнар аразының делгелгези ажыттынган 25.08.2017
 Август 25-27 хүннеринде, И. Ярыгин аттыг спорт комплекизинге, "Тыва Экспо-2017" күскү делгелге-ярмаркага 60 ажыг киржикчи боттарының барааннарын делгеп садар. 
 Аъш-чем продуктулары болгаш калбак хереглелдиң барааннары: сүттен чемнер, эм оъттар продукциязы, эъттен чемнер, колбаса аймаа, алгы-кештен болгаш дүктен кылыглар дээш, өске-даа чүүлдер делгеттинер.
 "Тудуг. Энергетика. ЧКА. Инновация ажылдары. Үлетпүр" кезек калбак делгелгени белеткээн. Бо угланыышкында хереглелдиң хөйү - тудуг адырында сонуургал улуг дээрзин херечилээн. Чижээ, тыва фирманың бүдүрүп эгелээни «лего» тууйбулары часкы садыглаашкында улуг сонуургалды болдурган. Тура чоруур олуду хөй «Газель Некст» микроавтобустуң таныштырылгазын Кызылда пассажирлер аргыштырылгазын хандырып турар «Газельчилер» ниитилежилгезиниң бригадирлери көрген. Чаа хевирниң газелин чоорту ажыглалга киирер шиитпирни хүлээп, автомашиналарны садып алыр дугайында дугуржулгаларга атты салган.  
Сөөлгү чылдарда "Тыва Экспо" "Час" база "Күс" деп хевирлерже шилчээн. Москва, Новосибирск, Томск, Свердловск, Кемерово областардан, Красноярск база Алтай крайлардан, Хакасия база Тывадан 75 сайгарлыкчы часкы делгелге-ярмаркага киришкен. Ынчан 20 млн. рубль акша түңүнге бараан саарылгазын кылган. 10 муң ажыг кижи делгелгени көрүп, садыгланган.  
Тываның шупту бүдүрүкчүлери продукциязының дизайнын болгаш хаптарын чаартып, рынок чаартылгазын чедип алган. Сукпактың эът комбинады, Тыва национал аъш-чем бүдүрүлгезиниң төвү ("Тыва мороженое"), «Туран» сыын ажыл-агыйы» КУБ, «Оргаадай» КБК болгаш өскелер-даа оларның аразында. «Тыва Республиканың дизайнерлер эвилели» быштынып, даараныр шевер херээженнерниң продукциязын садып-саарарынга деткимчени көргүскен.  
Делгелге-ярмарканың бир кол сорулгазы – «бараан бүдүрүкчүзү - садып алыкчызы» дорт садыглаашкынны чорудары болур. «Вавиол» КХН (Тываның оът-сигени), «Өлчей» КХН (Тыва саат), «Заря» КБК (Сукпактың эът комбинады), «Бай-Хаак» КХН («Бай-хаакаква» аржаан суу), «Оргаадай» КБК (тыва далган), Хомушку ХБ (эъттен кылыглар, чыжыргана продукциязы) дээн ышкаш, тус черниң бараан бүдүрүкчүлери эрткен чылдарның «Тыва Экспо» делгелгелериниң ачызында регион деңнелдиг билдингир брендилер апарган.
Соңгаардан бүдүрүлгелер Тывага садыг төлээзин ажыдып, республикага бодунуң ачы-дузазын калбартыр арганы тыпкан. Тываның Чазааның Даргазының оралакчызы Александр Брокерт делгелге-ярмарканың киржикчилеринге Тываның Баштыңының өмүнээзинден байырны чедирген. Сибирь регионнарының бүдүрүлгелериниң аразынга кады ажылдажылганы быжыглаарынга, ажыл-агыйжы харылзааларны тударынга, төлептиг бараан хандырыкчыларын тып алырынга, республиканың экономиктиг хөгжүлдезинге «Тываэкспо» улуг салдарлыг. 
Тыва Республика биле Сибирьниң өске регионнарының аразында садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг болгаш культурлыг кады ажылдажылга дугайында дугуржулга езугаар, 2004 чылдан тура регионнуң делгелге-ярмарказы эрттип турарын сагындыраал.

Возврат к списку