Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. В. Кара-оолдуң Билиглер хүнү-биле байыр чедириишкини

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. В. Кара-оолдуң Билиглер хүнү-биле байыр чедириишкини 01.09.2017
Эргим башкылар болгаш школаларның өөреникчилери! Хүндүлүг ада-иелер! Чаа өөредилге чылының эгелээни - Билиглер хүнү-биле байыр чедирип тур мен!  
Бо чылын бистиң улуг делгем чурттувуста миллион-миллион школачылар болгаш студентилер парталарга олуруптарлар. Тывада эрткен чылын школа доосканнарның орнунда олардан барык ийи катап хөй чаштар бирги классче кирген. Баштайгы коңга – оларга эң чугула болгаш хөлзээшкинниг болуушкун-дур. Оларның мурнунда билиглерниң улуг, солун делегейи ажыттынган. Чайгы дыштанылгазында эки дыштанып алган болгаш, чаа өөредилге чылында билиглерниң чаа-чаа бедиктерин чедип алыр дээш четтикпейн манап турганнар.
 Бөгүн экономиканың эң кол курлавырының бирээзи өөредилге апарганын көрүп тур силер. Бистиң чуртувустуң, республиканың, кожууннуң социал-экономиктиг депшилгези кижи бүрүзүнүң билиглеринге, арга-дуржулгазынга үндезилеттинер. Школа бо чорудулгага бирги одуругда, эң чугула болгаш тодарадыкчы адыр болур. 
Школа бирги амыдыралчы арга-дуржулганы, төлептиг аажы-чаңны болгаш езулуг быжыг найыралды бээр. Кижиниң амыдыралының эң чырыткылыг үези школачы чылдар деп анаа эвес санап чоруур: пөрүк бирги классчыдан боду тускай көрүштүг, онзагай бодалдыг кижи өзүп келир. Бодунуң аргаларын ажыглаар, чаа-чаа тиилелгелерни чедип алыр барымдаалар чүгле школага боттаныр. Эң экилерниң аразынга шылгараңгайы болуру – келир үеже кайгамчык салыышкын. Билиглиг кижиге амыдыралдың шупту оруктары ажык. 
Хүндүлүг эштер! Бөгүн, Билиглер хүнүнде, фашизмге удур эрес-дидим тулушкан Ада-чурттуң Улуг дайынының маадырлары - тыва эки турачыларга ат-алдарның болгаш төөгүнүң сактыышкын хүнүн демдеглеп турар бис. Бистиң өгбелеривистиң маадырлыг болгаш эрес-дидим чоруунга төлептиг болуп, Тываның келир үези идегелдиг холдарда дээрзин эки өөредилгеңер, бодамчалыг ажылыңар, төрээн чериңерге ханы ынакшылыңар-биле бадыткаңар.  
Өөредилге чылының баштайгы хүнү - Билиглер хүнү-биле силерге байыр чедирип, школачыларга - өөредилгезинге чедиишкиннерни, чаа-чаа тиилелгелерни, кезээде сеткил-хөөнү сергек чоруурун, башкыларга – профессионал чедиишкиннери, арга-дуржулгазы улам көвүдээрин, быжыг кадыкшылды, ада-иелерге шыдамык чорукту болгаш мерген угаанны күзедим!  
Школа доозукчуларынга быжыг турушту болгаш чүткүл-сорукту күзеп тур мен. Чаңчыга бергениңер школачы амыдыралдан чарлып чорууруңарга чедир хөй-ле эвес үе арткан. Бо чыл – келир үениң чедиишкиннеринче сөөлгү тепкииш-тир. Силерге бо үе эң-не үре-түңнелдиг болзун! 
 Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар, Билиглер хүнү, байырлал-биле!

Возврат к списку