Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Кызылдың Президентиниң кадет училищези – оолдар, уруглар кады өөренип турар Камгалал яамызында чүгле чаңгыс өөредилге чери

Кызылдың Президентиниң кадет училищези – оолдар, уруглар кады өөренип турар Камгалал яамызында чүгле чаңгыс өөредилге чери 04.09.2017
Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи, курлавырда вице-адмирал Сергей Меняйло, Россия Федерациязының өөредилге болгаш эртем сайыды Ольга Васильева, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылдың Президентиниң кадет училищезинге чедип, өөредилге чылының эгелээни база Билиглер хүнү-биле кижизидикчилерге, коллективке байырны чедирген.  
 Федералдыг структуралар удуртукчулары, Тыва Республиканың Чазааның кежигүннери, регион яамыларының, муниципалдыг эрге-чагырганың төлээлери, училищениң ажаалда-тежээлде чөвүлелиниң кежигүннери, Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннары, кадеттерниң ада-иелери чаа өөредилге чылынга тураскааткан байырлыг хемчеглерге киришкен. 
 Училищениң начальниги, полковник Андрей Николаевич Киселев байырлыг хемчегни ажыткаш: «Бөгүн бисте онзагай болуушкуннуг хүн. Акы-дуңмалышкы кожа Моолдан оолдар училищеге өөренир дээш чедип келген» - деп дыңнаткан. 
 Моол оолдар «Narlag mongol oron» («Хүннээректиг Моол оран») деп ырыны күүсеткен, а хүндүлүг аалчылар өөренир номнар болгаш кыдырааштарлыг рюкзактарны берген. Россия Федерациязының камгалал сайыды, армияның генералы Сергей Шойгу Кызылдың ПКУ-га моол дыл өөренир лингафоннуг кабинетти белек кылдыр дамчыткан. Кадеттерге чылыг чагыг-сөстерни берген. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол шупту оолдарга бедик харыысалгалыг болурун чагаан:  
 Улуг конкурсту эртип, шылгалдаларны дужаагаш, КПКУ-же кирген чаа өөреникчилер - оолдар, уругларга онза чылыг байырны дамчыдып, чедиишкиннерни күзедим. Республиканың эң-не тулган дээн өөредилге черлерниң бирээзинге өөренип, чурттуң эң-не аныяк президент училищезинче киргени – улуг чедиишкин-дир. 
 Россияның Маадыры, бистиң чаңгыс чер-чуртуувус Сергей Кужугетович Шойгунуң эгелээшкини, Россия Федерациязының Президентизиниң Владимир Владимирович дыка улуг харыысалга. Тывада, Сибирьде чаяанныг, кызымак болгаш тура-соруктуг оолдар чурттап турарынга олар бүзүрээн. Оларның бүзүрелин, чоок кижилериниң идегелин шынзыдып, бодуңарның төрээн чериңерге төлептиглери болур ужурлуг силер. Ынчангаш суларап болбас. Силерниң бөгүнде кол хүлээлгеңер – эки өөренири болур. А ону чедип алырынга мында кайгамчык байдалдар тургустунган. Сөөлгү үении-биле дериттинген аудиториялар, лабораториялар болгаш өөредилге класстары, библиотека болгаш номчулга залы бар. Спортчу белеткел, чогаадыкчы чорук, бөлгүм кичээлдерин эрттирер байдалдар тургустунган. Чурттаар өрээлдер, чемненир чер тулган. Мындыг байдалдарда өөренири – сагышта дег. А бир эвес кандыг-бир чүүл болдунмайн барза, силерниң башкыларыңар, арга-дуржулгалыг дагдыныкчыларыңар дуза кадарынга белен. Үе-черге эш-өөрүңер, улуг кадеттер кезээде силер-биле. 
 Эргим оолдар! Бөгүн, сентябрь 1-де, республикада чаа өөредилге чылының эгелээни-биле, чүгле Билиглер хүнүн эвес, өске онзагай хүннү база демдеглеп турар бис. Тыва Арат Республиканың эки турачыларының ат-алдарының төөгүлүг сактыышкын хүнүн эрттирери 2015 чылда доктааттынган. Ада-чуртунга ынак, Төрээн чуртун камгалаары-биле салым-чолун доңнаштырарын күзээн шупту кижилерге бистиң чуртувустуң шериг төөгүзүнүң алдарлыг арыны – онза чоргааралдың болгаш онза хүндүткелдиң демдээ».  
 Аалчылар кадеттерге чаа погоннарны тудускан. Погоннарны тыпсыры – орус шеригниң тиилелгелериниң төөгүлүг алдарын уламчылаарын көргүскен, салгалдан салгалче дамчып арткан онзагай езулал. Училищениң начальниги, полковник Андрей Николаевич Киселев погоннарны тывыскан соонда, даңгыраглаан кадеттерге байырны чедирип, эки өөренирин, хөй националдыг Төрээн чурттуң алдарлыг төөгүзүн ам-даа көвүдедирин чагаан.  
 Россия Федерациязының Камгалал яамызының дээди өөредилге черинче белеткел албан черлериниң аразында Кызылдың ПКУ – оолдар, уруглар кады өөренип турар чүгле чаңгыс чер кылдыр санаттынар.
 Кадеттерниң бирги вальзын күүседири - ам чаңчыл чаңчыл болу берген. Оон аңгыда кадеттер хол-биле тулчуушкуннуң, самбонуң, тыва национал хүрештиң, чепсек-биле тутчурунуң аргаларын, «Найыралдың боодал чечээ» деп танцыны, «Россияга бараан болур» деп ырыны күүсеткеннер.
 Училищениң кадеттериниң бот-башкарылга чөвүлелиниң даргазы, 1-ги ротадан кадет Монгуш Аян база 5 классчы кадеттиң ачазы Салчак Мерген Баянович ада-иелер мурнундан сөстерни ап, байыр чедиргеннер. 
 5-ки класстан кадет Саин Сарыглар биле 8 класстың кижизидикчизи Валерия Хабибрахманова бирги коңганы эдискеннер.  
 Кадеттер байырлыг чыскаал-биле бо өөредилге чылының бирги – «Күш-ажылга болгаш камгалалга белен» бүгү-российжи күш-культуржу-спортчу комплекс кичээлинче марштапкан. Кадеттер-биле кады ада-иелер, аалчылар училищениң девискээринде делгээн Россия Федерациязының Камгалал яамызының 55-ки мотоадыгжы (дагжы) бригаданың дайынчы техниказын сонуургап көрген. Чыскаал соонда, чаа кирген кадеттер хоорайның тураскаалдыг черлеринге автобустуг экскрусиялаан. 
 4-кү өөредилге ротазының кадеттери Тыва Арат Республиканың эки турачыларының ат-алдарының төөгүлүг сактыышкын хүнүнге тураскааткан Тыва Республиканың митингизинге киришкен. 
 Кадеттер «Юнармия» бүгү-российжи элээди оолдар-уругларның патриотчу шимчээшкин одуруунда кирген республика школаларының өөреникчилеринге байырны чедирип, Тыва эки турачыларның тураскаалынга чечектерни салган. 
 Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң кадеттери – Төрээн чуртунуң идегелдиг камгалакчылары болур, улуг эштериниң чагыын күүседир дээш шупту күжениишкиннерни салган, өгбелериниң төлептиг салгакчылары болур.  
 Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң кадеттеринге чаа өөредилге чылының эгелээни-биле байырны чедирген.
  «Силерниң оолдарыңар Төрээн чуртка бараан болур орукту шилип алган. Оларның шуптузу эвес-даа бол, каш кижи армияга болгаш чепсектиг күштерге албан хүлээлгезин уламчылаар, ындыг болзажок маңаа алган кижизидилге, мөзү-шынар туружу бүгү назынында артып каарынга бүзүрээр мен. Мында Төрээн чуртунуң патриоттары кижизиттинип турар» - деп, бүрүн эргелиг төлээ оолдарның ада-иелерге чугаалаан.  
 Россия Федерациязының Президентизиниң даалгазы-биле тургустунган Кызылдың президентиниң кадет училищези 2014 чылдың сентябрь бодунуң ажылын эгелээн. Амгы үеде ында 296 кижи өөренип турар, оларның 40-и кыстар. Өөредилгениң кол программазындан аңгыда, кадеттер ниитиниң ырын база хореографияны, шахматты, авиа- база судомодельди, эштирин, программалаашкынны, спорттуң дайынчы хевирлерин база кара адарын шиңгээдип турарлар.  
 Ол-ла хүн Кызылдың Спутник микрорайонунга «2016-2025 чылдарда Россия Федерациязының субъектилеринде ниити өөредилге организацияларынга чаа олуттарны тургузарын деткиири» федералдыг тускай сорулгалыг программа-биле туткан чаа лицейни ажыткан. Аңаа 940 өөреникчи өөренир, бирги классче 225 кижи кирген. 
 «Тывада бодунуң өөреникчилерин хүлээп ап турар сөөлгү школа эвес дээрзинге бүзүрээр мен» – деп, бүрүн эргелиг төлээ чугаалаан. Республика хөгжүлдениң оруунда чоруп олурар, эртем-билиглиг, шудургу болгаш тура-соруктуг специалистер херек деп, Сергей Меняйло демдеглээн. Бирги классчыларга сентябрьның бири – бүгү назынында уттундурбас кылдыр артып каар онзагай хүн, а доозукчуларга келир үеде мергежил шилип алырынга чугула базымны кылыр үе-дир деп, Президентиниң төлээзи онзалап айыткан.

Возврат к списку