Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның бүдүрүлгелери болгаш тараачын-арат ажыл-агыйлары чаа көдээ ажыл-агый техникаларын алган

Тываның бүдүрүлгелери болгаш тараачын-арат ажыл-агыйлары чаа көдээ ажыл-агый техникаларын алган 05.09.2017
 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол көдээ ишчилерге чаа тракторларның дүлгүүрлерин тудускан. 
 «2017 чылда АҮК-ниң техниктиг болгаш технологтуг чаартылгазы, инновация хөгжүлдези» иштики программа-биле саткан чаа техникаларны – 10 санныг көдээ ажыл-агый дериг-херекселин араттар-биле кады көрген.
 Өвүр кожууннуң «Чалааты» МУБ ийи "Беларусь" трактор, бир пресс-подборщикти база сиген, тараа кезер машинаны алган. Каа-Хем кожуунда Иван Колеговтуң тараачын-арат ажыл-агыйы тырыыр биле сиген кезер машиналарны алган. Ол-ла кожуунда Ондар-оол Сааяның тараачын-арат ажыл-агыйы тырыкчы-чыыкчы машинаны алган. А "Беларусь" трактор, кезип-чыып бөлер машианы Тожудан Чечек Кунгааның тараачын-арат ажыл-агыйы алыр аас-кежиктиг болган.  
 Республиканың 7 ажыл-агыйы ийиги партияны: 4 трактор, дискилиг кезер машинаны, дугуйлуг дырбааш, чүдүрүп-дүжүрер техниканы база трактор кожулдазын алыр. Тываның Чазаа ажыл-агыйларның материал-техиниктиг хандыралгазын экижидери-биле республика бюджединден 16,3 млн. рубльди тускайлаан.  
 Ниитизи-биле «Беларусь» маркалыг 7 тракторну, 3 пресс-подборщикти, 3 дискилиг кезер машиналарны, дырбаашты, чүдүрүп-дүжүрер техниканы база трактор кожулдазын саткан.
 Таңды кожуунда тараачын-арат ажыл-агыйының удуртукчузу Александр Боровиков тараа ажаар чаа "Палессе" комбайнын Тываның Баштыңынга көргүскен. Эрткен чылдың төнчүзүнде Тываның Чазааның деткимчези-биле ол техниканы саткан. Ооң өртээ 4 млн. рубль ажыг. Фермер чаа техниказының ачызында тараа культураларының тарылга шөлүн улгаттырар аргалыг болган.  
Тываның Чазаа 2007 чылдан эгелеп көдээ ажыл-агыйының техниктиг хандырылга адырында тускай угланыышкынныг политиканы чорудуп турар. 2007-2011 чылдарда республика бюджединден ол сорулгага 39 млн. ажыг рубльди үндүрген. 41 тракторну, 16 сеялканы, 16 пресс-подборщикти, 3 дүжүт ажаар комбайнны, өске-даа машиналар болгаш механизмнерни садып алган. 2012 чылда 240 хире санныг көдээ ажыл-агый техниказы биле агрегаттарны садып, өг-бүле фермаларын болгаш эгелеп чоруур араттарны деткиир тускай сорулгалыг программаның киржикчилеринге хүлээткен. 2014 чылда федералдыг болгаш республика акша-хөреңгизи-биле МТЗ-82 маркалыг 34 тракторну база 1 «Беларусь» тракторну саткан. Оон аңгыда эгелеп чоруур араттарга тракторга кожар 8 кожугну, 7 пресс-подборщикти, 14 сиген кезер машинаны, 12 чүдүрүкчү машинаны болгаш өске-даа сиген бөлер техника аймаан дамчыткан.  
Сөөлгү чылдарда часкы-хову ажылдары база мал чеми белеткээр кампания үезинде аңгы-аңгы маркалыг 260 тракторну ажыглап турар. Ол ниити хереглелдиң чүгле 54 хуузу.
"Ажыл-агыйларывысты доктаамал эде чаартырын чүткүп чоруур, бодунуң бүдүрүлгезин чепсеглээринге, ажаалда техниказын чаартырынга онза хереглелдиг кижилерни билир бис. Бөгүн «Беларусь» марканың 7 чаа тракторун, тырый идип бөлер машиналарны, сиген кезер машиналарны, чүдүрер машиналарны, кожугларны көдээ ишчилерге тывыстывыс. Республика бюджединден 16,3 млн. рубльди тускайлааш, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Улуг-Хем, Тожу кожууннарның ажыл-агыйларынче чоруткан. Көдээ ажыл-ишчилеривиске боттуг дузаны көргүзүп турары дыка өөрүнчүг, олар боттарының ээлчээнде тараа культураларын тарыырын улгаттырып, эки дүжүттү алган. Ындыгларга А.М. Боровиковтуң ТАА-зы хамааржыр, эрткен чылдың төнчүзүнде 4, 7 млн. рубль-биле тараа ажаар комбайн садып алырынга күрүне деткимчезин бердивис. Эр-хейлер, ынчаар тудар!» – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку