Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Армейжи төп спортчу клубтуң чаа начальниги Артем Громов Тывага кээп чораан

 Армейжи төп спортчу клубтуң чаа начальниги Артем Громов Тывага кээп чораан 05.09.2017
 Артем Громов ажыл-албан аайы-биле республикага келгеш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужурашкаш, ТАР-ның эки турачыларының ат-алдарынга төөгүлүг сактыышкын хүнүнге тураскааткан митингиге киржип, ТР-ниң Аныяктар херээ болгаш спорт яамызының база "АТСК-Тыва" школаның удуртулгазы-биле ужурашкан.
  Полковник Артем Громов, бо чылдың июль төнчүзүнде, Россияның Камгалал яамызының Армияның төп спортчу клувун удуртуп эгелээн. 2014 чылдан бээр АТСК-ны удуртуп турган Михаил Барышев майда РФ-тиң Чеспектиг күштериниң хуу составы-биле ажылдаар кол эргелелдиң удуртукчузу албан дужаалда томуйлаткан. 
 Михаил Барышевтиң удуртканы АТСК-биле кады ажылдажылга езугаар, 2015 чылдың сентябрьда Тывада Армияның төп спортчу клувунуң школазы ажыттынган. Ийи чыл чартык үе иштинде олимпийжи сылдыстар болгаш спортчулар: Алексей Немов, Светлана Хоркина, Алия Мустафина, Виктор Ан, Александр Зубков, Александр Третьяков, Софья Великая, Светлана Ишмуратова, Альбина Логинова, Александр Третьяков, Дмитрий Труненков болгаш өскелер-даа республикага келген. Барышев чаа томуйлаашкын алыр мурнунда, 2017 чылдың май 9-та Улуг Тиилелге байырлалында АТСК-ниң начальниги болуп Тывага келгеш барган.  
 "Тува 24" телеканалга интервью берип тургаш, Артем Громов АТСК-ның кол сорулгалары өскерилге чок хевээр артканын демдеглээн. Бирээде, клуб спортчу школалар таварыштыр уруглар ортузунга массалыг спортту хөгжүдүп, алызында спортчу бедик чедиишкиннерни чедип алыр. 
 "Чоокку үениң сорулгазы - Мурнуу Көреяга келир чылын болур кышкы олимпий оюннарынга бистиң спортчуларывысты белеткээри. Ооң-биле чергелештир Токиога болур чайгы олимпиадага белеткенир. Тыва-биле шагда-ла үре-түңнелдиг кады ажылдап турар бис. "АТСК-Тыва" уругларның спортчу школазы ажыттынган. Регионда чаштарның төрүттүнери хөй болганындан спортчу белеткелче оолдар, уругларның санын көвүдедир дугайында чугааны чорудуп турар. Салым-чаяанныг оолдары дыка хөй-дүр. Бистиң келир үеде олимпийжи чемпионнарывысты белеткээринге кады ажылдажылганы организастаар дээш, ындыг регионнарже кичээнгейни салыр» - деп Громов чугаалаан.  
 Громовтуң чугаазы-биле алырга, Тывада хүреш, ча адары дээн ышкаш угланыышкыннар эки сайзыраан. Бир эвес турум, чүткүлдүг белеткенир болза, спорттуң кандыг-даа хевиринге бедик түңнелдерни чедип ап болурунга бүзүрел барын, АТСК-ның начальниги чугаалаан. 
 "Бо үеде, элээн каш спортчу объектилерде, тарамык белеткенип турар. Чаңгыс черге, чаңгыс комплекске турар болза, таарымчалыг. «Субедей» универсалдыг спорт комплекизинге септелге- чаартылга ажылдары доосту бээрге, аңаа турумчуп алыр бис. Келир үеде бүгү талазы-биле каң-кадык салгалдыг болур дээш, спорттуң хеверлеринде кичээлдерже хөй уругларны хаара тудары – бистиң кол сорулгавыс. Кижи бүрүзү улуг спортчулар апарбас, ынчалза-даа бодунуң чуртунуң езулуг патриоттары болгаш хамаатылары болуру албан» - деп, Громов чугаалаан. 
 Артем Громов АТСК-ның Тывага школазын калбартыр арга барын чугаалаан. Спорттуң чамдык хевирлеринге тренерлерни шериг албанныглардан хаара тудуп болур. АТСК-ниң начальниги кадрлар шилилгези шыңгыы болурун айыткан. Амгы үеде АТСК-та спорттуң 52 хевири бар болгаш келир үеде кедилиг уруглар тренерлери, штатта командаларның база мастерлер командаларының тренерлери хөй. Ам чүгле материалдыг баазадан хамааржыр.  
 "Тывада бир дугаар келдим. Ужуражылга дыка чылыг-чымчак байдалда эрткенинге дыка таарзындым. Ындыг болур деп чугаалап турган-даа болза, манавадым. Шупту чүвени көрүп четтикпээдим. Бо чоокку үеде катап келгеш, бистиң башкарыкчы спортчуларывысты хаара тудар боор бис. Республикада спортту моон-даа ыңай хөгжүдеринге хамаарышкан айтырыгларны таптыг сайгарып, чугаалажып, көөр бис» - деп, АТСК-ның начальниги "Тува 24" телеканалга интервьюзунга айыткан.  
 Артем Громов - педагогика эртемнериниң кандидады, дайынчы-спортчу спорт хевирлеринге спорт мастери. АТСК-ның взвод командиринге, Приволжье-Урал шериг округунуң армияның спортчу клувунуң начальнигинге, Россияның Чепсектиг күштериниң күш-шыдал белеткээр эргелел начальнигиниң оралакчызынга аңгы-аңгы чылдарда ажылдаан. 2015 чылда АТСК начальнигиниң оралакчызы турган.

Возврат к списку