Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республика Стратегтиг эгелээшкиннер агентилели-биле чөпшээрежилгени чарган

Тыва Республика Стратегтиг эгелээшкиннер агентилели-биле чөпшээрежилгени чарган 07.09.2017
 Сентябрь 6-да, Чөөн чүктүң экономиктиг шуулган үезинде, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Стратегтиг эгелээшкиннер агентилелиниң чиңгине директору Светлана Чупшева-биле кады ажылдажылга дугайында чөпшээрежилгеге атты салган. 
Тываның Чазааның бирги дугуржулгазы - “Чаа төлевилелдерни бурунгаарладыр талазы-биле стратегтиг эгелээшкиннер агентилели” коммерциядан дашкаар акционерлиг ниитилелдиң аразында кады ажылдажылгага хамааржыр. Ында чаа төлевилелдерни бурунгаарладыры, Тыва Республиканың профессионал өөредилге институттарын хөгжүдери, Тыва Республикада биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилериниң хөй-ниитиге дээштиг төлевилелдерин бурунгаарладыры көрдүнген. 
Тыва Республиканың Чазаанда төлевилел удуртулгазын кииргени инвестиция климадынга эки салдарлыг болганын демдеглээн. Россия Федерациязының субъектилеринде инвестиция климадының байдалынга национал рейтингини бедидип база инвесторларны хаара тудар сорулга-биле, Тыва Республикада бизнес чорудуунга таарымчалыг байдалдарны тургузарынче угланган «Тываже инвестицияны киир» деп төлевилелди Тывада төлевилел удуртулгазы боттандырып турар. Тыва Республика национал рейтинг түңнелдери-биле 19 турушка көдүрлүп, 62-ги черни ээлээн.
Төлевилел офизин ажылдадып эгелээш, сайгарлыкчыларга административтиг шаптараазыннарны чок кылыр хемчеглерни чоруткан: чырык четкизинге коштунары 137 хонук турганындан 90 хонук; 5 негелде турган болза, ам 4; тудугга чөпшээрел алыры 268 хонуктан 117; өнчүге эрге бүрүткедири 10,57 хонук турганындан, РФ-те эң эки көргүзүг - 8 хонук; кадастр учедунга тургустунары 51 хонуктан 30; юридиктиг черни бүрүткээр үе 12 хонуктан 10, херек кырында 3 хонук кылдыр кызырылган.  
ТР-ниң Чазаа база “Чаа төлевилелдерни бурунгаарладыр талазы-биле стратегтиг эгелээшкиннер агентилели” коммерциядан дашкаар акционерлиг ниитилелдиң ийиги дугуржулгазы «Бүзүрелдиг шиитпирлер садыы» төлевилелди нептередиринге хамааржыр.
Стратегтиг эгелээшкиннер агентилели дугурушканы езугаар чедиишкинниг ажыл-чорудулгалыг 5 төлевилелди Тыва Республикага боттандырарынга методиктиг болгаш информастыг деткимчени көргүзер: 
- Калининград облазының «Коммуналдыг кадыг боктарны болбаазырадыр амгы үениң системазын тургузары» деп төлевилелин концессия чөпшээрели-биле боттандырар төлевилел;  
- Иркутск облазының «Иркутскиның кварталдары», хуу-күрүне кады ажылдажылгазы-биле таарымчалыг хоорай хүрээлелин тудары, найысылалдың төвүн эде чаартыры көрдүнген төлевилел;
 - Тула облазының «Күрүне-хуу кады ажылдажылгага үндезилеп Ясногорск хоорайның чылыг хандырар системазын чаартыр төлевилел;  
- Смоленск облазының «Энергосервис керээзинге даянып Сычевка хоорайда кудумчу чырыын модернизастаары» төлевилел; 
- Татарстан Республиканың «Чедингир хүрээлел» деп, инвалидтер болгаш чоннуң эвээш шимчээшкинниг бөлүүнге мурнады боттандырар адырда объектилерниң болгаш ачы-дузаларның чедингирин бедидеринче угланган программа.
 «Бүзүрелдиг шиитпирлер садыы» - российжи девискээрлерни хөгжүдер социал-экономиктиг төлевилелдерниң бүгү-российжи конкурузунуң түңнелинде чыгдынган чедиишкинниг ажыл-херектер дээрзин демдеглээлиңер. Оларның эң-не дээрелери – чамдык регионнарда ажылдап турар болгаш, боттарының дээштиин бадыткааны-биле нептередип, көвүдедиринге белен төлевилелдер болур. 
«Сочи-2017» Россияның инвестиция шуулганында регионнарга ол төлевилелди бир дугаар таныштырган.

Возврат к списку