Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада тус чер бот-башкарылга органнарының чугула айтырыгларының талазы-биле өөредилге семинары эрткен

Тывада тус чер бот-башкарылга органнарының чугула айтырыгларының талазы-биле өөредилге семинары эрткен 29.09.2017
 Тываның муниципалдыг тургузуглар чөвүлели Тываның Чазаа-биле кады «Муниципалдыг удуртукчунуң школазы» мурнады боттандырар төлевилелди күүседип, республиканың муниципалдыг тургузугларының баштыңнарынга өөредилге семинарын организастап эрттирген.  
 Семинарда тус чер бот-башкарылга органнарының кожуун прокуратуразы-биле муниципалдыг дүрүм чогаадылгазының адырында кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан.  
 Федералдыг болгаш республика хоойлужудулгазында доктаамал чаартылгалар болуп турары дүрүм чогаадылгазының адырында тус чер бот-башкарылга органнары биле кожуун прокуратурларының аразында кады ажылдажылганың шынарын бедидерин, хүлээп ап турар муниципалдыг нормативтиг эрге-хоойлу актыларының шынарын экижидерин негеп келген. 
 Нормативтиг эрге-хоойлу актыларының хоойлуга дүүшкени тус чер бот-башкарылга органнары-биле прокуратураның дээштиг кады ажылдажылгазындан дыка хамааржыр.
 Муниципалдыг тургузугларның уставтарын хүлээриниң база ынаар өскерилгелер киирериниң айтырыгын база семинарга көрген.  
 2003 чылдың октябрь 3-те хүлээп алган "Россия Федерациязында тус чер бот-башкарылгазын организастаар ниити принциптер дугайында" №131-ФХ федералдыг хоойлу езугаар муниципалдыг эрге-хоойлу актыларының системазында муниципалдыг тургузугнуң уставы дээди юридиктиг күштүг акт болур болгаш, муниципалдыг тургузугнуң шупту девискээринге ажыглаттынар болгаш дорт күштүг. Муниципалдыг тургузугнуң уставы, федералдыг хоойлуларга база Россия Федерациязының субъектилериниң хоойлуларынга дүүштүр, тус чер бот-башкарылгазының өске-даа организастыг айтырыгларын таарыштырар.  
 2003 чылдың октябрь 3-те хүлээп алган "Россия Федерациязында тус чер бот-башкарылгазын организастаар ниити принциптер дугайында" №131-ФХ федералдыг хоойлуга даянып, муниципалдыг тургузугнуң төлээлекчи органы уставты хүлээр, ынаар өскерилгелерни киирер дугайында муниципалдыг эрге-хоойлу актызын хүлээп алыр.
 Республиканың яамылар болгаш ведомстволар удуртукчулары муниципалдыг тургузугларда бюджет чорудуунуң айтырыгларының, эт-хөреңги үндүрүглери болгаш ону төлевес болза уржуунуң дугайында, «Күрүне болгаш муниципалдыг хереглелди хандырарынга барааннарны, ажылдарны, ачы-дузаны садып алыр адырда керээ системазының дугайында» №44-ФЗ федералдыг хоойлу езугаар муниципалдыг хереглелдиң барааннарын, ажылдарын, ачы-дузазын канчаар садыглажырының айтырыгларын сайгарган. 
 Республиканың муниципалдыг тургузуглар девискээрлеринде эт-хөреңгини база черни эргелеп-башкарарының кол айтырыгларын, муниципалдыг эрге-хоойлу актыларын хүлээп ап тура чазып турар хажыдыышкыннарны, база ол ышкаш күрүне болгаш муниципалдыг албанда хамаатыларга онаажыр кызыгаарлаашкыннарны сагыырының дугайында база чугаалашкан.
 «Тываның муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциация бир эвес тус чер бот-башкарылга органнарындан айтырыглар тыптып кээр болза, ындыг хевирлиг семинарларны, муниципалитеттерниң саналы-биле тус чер бот-башкарылга органнарының ажыл-чорудулгазының чамдык хевирлеринге «төгерик столдарны» эрттирер болган.

Возврат к списку