Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның бурунгаарлаашкынныг хөгжүлдезин 2017 чылдың сес айларының түңнелдери херечилээн

Тываның бурунгаарлаашкынныг хөгжүлдезин 2017 чылдың сес айларының түңнелдери херечилээн 03.10.2017
 Үлетпүр бүдүрүлгезиниң өзүлдези бедик деңнелин хевээр арттырган. Эрткен чылдың бо үезинге деңнээрге, январь-август айларда үлетпүр бүдүрүлгезиниң индекизи 113,4 хуу болганын статистика көргүскен. Үлетпүрнүң шупту секторларында өзүлде демдеглеттинген, ооң иштинде болбаазырадыр бүдүрүлгелерде – 2016 чылдың январь-августка көөрде 8,3 хуу.
 Үлетпүрнүң өзек сектору – аъш-чем продуктуларының бүдүрүлгези шапкынчаан. Ооң мурнунда 2016 чылга деңнээрге, 6,6 хуу өзүлделиг болуп, 115,7 млн. рубль түңнүг продукцияны бүдүрген.  
«Чаңгыс суур — чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелиниң күүселдези-биле сүт продукциязын бүдүрери 12 хуу өскен, ооң иштинде творогту — 8,8 хуу, сметананы — 20 хуу.  
Бо хүннүң байдалы-биле алырга, республиканың 10 кожууну боттарын сүт-биле хандырып турар. Республикада шээр малдың баш саны 4,2 хуу көвүдээнинден, эът бүдүрүлгези 4,5 хуу улгадып, 5235,9 тонна хой эъдин бүдүрген. Республиканың 7 муниципалдыг кожууну эът продукциязы-биле боттарын хандырган. Чамдык кожууннарда, ылаңгыя Өвүр биле Сүт-Хөл кожуунда эът бүдүрүлгези хереглелден тус-тузунда 2 база 2,1 катап көвүдээн. 
2017 чылдың январь-август айларда «Тудуг» экономиктиг ажыл-чорудулгада кылган ажылдарның хемчээли 2623,2 млн рубль четкен, азы 2016 чылдың ол үезинге деңнээрге 114,5 хуу өзүлделиг. 46,6 муң дөрбелчин метр чуртталга бажыңнарын дужааган, эрткен чылдың ол үезинге деңнээрге 13,4 хуу хөй. 
Чурттакчы чоннуң хереглел негелдези улгаткан: 2016 чылдың 8 айынга деңнээрге, бо чылдың ол үезинде үүрмектеп бараан саарылгазы 102 хуу, чурттакчы чонга төлевирлиг ачы-дуза чедирилгезиниң хемчээли 105 хуу өскен.

Возврат к списку