Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Депутат Иван Чучев: Тывада эргижирээн оран-савадан өскээр көжүрерде бергедээшкиннер бар-даа болза, бажыңнарны дужаап турары – улуг кадар

Депутат Иван Чучев: Тывада эргижирээн оран-савадан өскээр көжүрерде бергедээшкиннер бар-даа болза, бажыңнарны дужаап турары – улуг кадар 05.10.2017
 Иван Чучев, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) депутады, "Чаңгыс демниг Россия" партия: 
 - Эргижирээн бажыңнардан өскээр көжүрери. Шолбан Валерьевич хөйнү кылган дээр мен. 20-30 хуузун көжүрүп алган бис. Чыл төнчүзүнге чедир ол 60 хуу чеде бээр. Чазак-даа, Шолбан Валерьевич-даа ажылдап турарынга "Шанхайда", ниити чуртталга бажыңнарында кижилер бүзүрээнин билдиңер бе? Ол угланыышкында ажыл чоруп турар. Тудары берге-даа болза, бажыңнарны дужаап турар. Крапивин "Спутникте" ийи бажыңны ам доозар, ынаар удавас көжер. Чаа чылга чедир кижилер ам-даа көжүп кирер ужурлуг. Бирээде ол.  
 Ийиде. Хоорай арыг апарган-дыр. Тудуглар туттунуп турар. Ында-мында краннарны көрүп болур. Чанып бар чорааш көөрүмге, акшаландырыышкын берге-даа болза, солагай талазында Крапивин дөрт бажың туткан, а оң талазында - өске тудуг оранизациязы туттунуп тур.
 Барыын талаже орук. Ону чедип алдывыс. Шагаан-Арыгга чедир орукту тулган кылдыр септеп, кылган. А кажан туттунуп, эде кылып-ла турар болза, көңгүс өске апаар. Ол Шолбан Валерьевич биле Чазактың ачы-хавыяазы-дыр.  
 Көдээ ажыл-агыйы. Бо чылын сигенни 100 хуу белеткээн. Малчыннар кышка 100 хуу белен. Мал-маган хүр кыштаарының магадылалы-дыр. Ындыг эки шимчээшкиннер бар. 
 Шолбан Валерьевич эртенден кэжээге чедир ажылдап кээр. 22.00 шакта ажылында болур. Ынчаар ажылдаар дизе, шыдамык болур херек.  
 Ол - республика баштыңы. Регион кызыгаар черде. Моолга, Кыдатка, харын-даа Вьетнамга баар ужурлуг. Баар. Чоруп, ужуражып, бодунуң бодалын илередип, керээлерни чарып турары – ооң улуг хавыяазы-дыр. 
 Бис кижилер-дир бис. Бир кижиге тааржыр, өскезинге таарышпас. Чонну аварийлиг бажыңнардан өскээр көжүрүп эгелээни шимчээшкин эвес бе? Квартира меңээ тааржыр, а силерге таарышпас. Ийи кижиниң үзел-бодалы ийи аңгы болбайн. Көжүрүп эгелээнивис база эки. Улус чүү деп-даа турар ыйнаан. "Спутникке" четкеш, көөрүмге, улус чурттап, оолдар ойнаан, бажыңнарда суг, чылыг бар-ла-дыр. Чаа школа. Солагай талакы дачаларга школа тударын дилеп турдум, аңаа база школа турар. Бирги ээлчегде "Спутникке" тудар дээш, тулган школаны кылып калды. Эң кол чүве – школаны үезинде ажыглалга киирген. Четпестер черле турар, часпас кижи кайда боор.

Возврат к списку