Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Депутат Алдын-Кыс Конгар: Тываның Баштыңы – шудургу ажылдыг шыырак политик

Депутат Алдын-Кыс Конгар: Тываның Баштыңы – шудургу ажылдыг шыырак политик 05.10.2017
Алдын-кыс Конгар, ТР-ниң Дээди Хуралының энергетика, тудуг, транспорт болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый талазы-биле комитет даргазы: 
 - Россия Федерациязының Президентизиниң киришкени Чөөн чүк шуулганынга Шолбан Валерьевичиниң ажыл-албаны, стратегтиг планнары бедик деңнелдиг ужуражылгаларда үнелелди ап, хүлээп алдынган. Моолдуң Президентизи, албаннар, яамылар болгаш ведомстволар удуртукчулары-биле ужуражыышкыннар эки үре-түңнелдиг болуп, улуг төлевилелдерни боттандырар арганы берген. Россияның ДХЯ чамдык чүүлдерге, сайгарылгаларга чөпшээрешкен. Ооң дугайында социал четкилерден, информастыг өске-даа дөстерден көрүп турар бис. Шолбан Валерьевич Кыдатка ажыл-агый аайы-биле четкеш келген. Ынчангаш, бир дугаарында, Россия Федерациязының Барыын чүктүң экономиктиг коридорунда, Соңгу чүктүң экономиктиг коридорунда база Ыраккы чөөн чүктүң экономиктиг коридорундаТываның киржилгезин киирген улуг базым дээш байырны чедирейн. Ол дыка улуг ажыл. Тываның келир үезинге - үш кол пункт талазы-биле республиканы сайзырадыр төлевилелдер-дир. Кыдат, Моол, Тыва таварты демир-орук оруу-дур. 
 М-54 федералдыг оруктуң чаа угланыышкынныг "Хандагайты-Боршоо" эрттирилге пунктузунче автомобиль оруу, улаштыр Моол база Кыдатче угланыры республикага экономиктиг улуг хөгжүлдени берип, Азия чурттарынче орукту ажыдар.  
 Оон аңгыда делегей аэропортунуң тудуун, алызында ол кандыг болурун база чугаалашкан. Ол Азия регионунуң авиация делгеминче агаар оруу болур.  
 Барыын Тывада Хакасия тавартыр орукту база Даг Алтайже угланган автомобиль оруун планнаан. Транспорт, авиация, демир-оруктуң бо шупту оруктары - республиканың экономиказын шапкынчыдып, кадрлар курлавырын хөгжүдер.
 Шолбан Валерьевич депутаттар-биле ол бүгүнү сайгарып тура, элдээрти чугаалаан. М-54 орукту эде угландырар ажылдарның бирги чадазында-ла ол чугаа эгелээн деп бодап тур мен. Оон аңгыда, Шолбан Валерьевич Россия Федерациязының хөгжүлдезиниң онза чугула угланыышкыннарын эки билир хевирлиг. Российжи экономиканың хөй талалыг хөгжүлдезинге бистиң Тыва чугула ужур-дузалыг пункт апаар. Ол дээрге, бо сөөлгү беш-алды чылдарда кылдынган ажылдар-дыр. Ол анаа-ла чедип келбээни билдингир. Делегей масштабтыг дыка хөй ажыл-херектерни эки билир шыырак политиктиң кызымак ажылының түңнелдери-дир.

Возврат к списку