Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы республиканы хөгжүдеринче угланган эртем ажылдарын деткиир

Тываның Баштыңы республиканы хөгжүдеринче угланган эртем ажылдарын деткиир 01.12.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының организастааны аныяк эртемденнер школазының II ажылынга киришкен. Шуулган чүгле Тывадан эвес, а кожа регионнар – Алтай, Хакасия база Красноярск крайдан шупту 150 ажыг эртем ажылдакчыларын болгаш специалистерни хаара туткан. 
 Эртемде аныяктарның шинчилел ажылынче сонуургалын оттуруп, төрээн республикавысты хөгжүдери-биле холбашкан практиктиг айтырыгларны шиитпирлээринге оларның билиглерин болгаш тура-соруун угландырып, чурттакчы чоннуң амыдырал байдалының шынарын бедидери, бизнеске таарымчалыг хүрээлелди тургузары, регионнуң экономиказынче инвестицияларны база амгы үениң технологияларын хаара тудары школаның сорулгазы дээрзин организаторлар тайылбырлаан.  
 Республиканың башкарыкчы эртемденнери школаның дыңнакчыларынга эртемниң аңгы-аңгы угланыышкыннарында байдалды, эгелеп чоруур эртемденнерниң бо-ла таваржыры эртем шинчилээшкининде чажыттарны, эртем ажыл-чорудулгазының түңнелдерин бээри дээн ышкаш, өске-даа практиктиг чүүлдерге хамаарыштыр чугааны чоруткан. Эртем ажылының кол өзээ – грантыже чагыг кииреринден эгелээш, төлевилел талазы-биле саң-хөө болгаш эртем отчедун тургузарынга чедир тайылбырларны берген мындыг мастер-класстар дүүнгү студентилерге болгаш аспирантыларга дыка херек деп, республиканың өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаа демдеглээн. Чамдык аныяктарның эртем ажылының утказының дугайында эге билиглериниң, ону организастаарда эң-не бөдүүн арга-мергежилиниң чогу, эртемче баштайгы базымны кылырынга шаптыктап турар.
 Шолбан Кара-оол тыва эртемденнерниң аныяк коллегалары-биле арга-дуржулга солчур дээн бо эгелээшкинин деткээн. «Бодумнуң арга-дуржулгамдан билир мен: мергежээн шинчилекчилерге анаа-ла ындыг чүве апарган чүүлдер чаа эгелеп чоруур кижилерге кандыг-ла бир төлевилелди сегирип алырынга күш четтинмес. Ооң хараазы-биле, та чеже генийлер билдинмейн артып каан чүве. Аныяк эртемденнер школазы эгелеп чоруур шинчилекчилерге бодунуң күжүнге бүзүрелди берип турары-биле эки. Оларның карактарында оттар чайнап турарын көрдүм. Ындыг болзажок кол-ла үнелиг чүүл – силерниң шуулганыңар ындыг чырык угаанныг аныяктарны күштүг тудуш кылдыр чаңгыс командада хаара тудуп алган-дыр! Ындыг команда кандыг-даа сорулгаларны чайлыг кылыр» - деп, ол чугаалаан.  
 Республика Баштыңы салым-чаяанныг аныяк эртемденнерни депшидер, оларның бодалдарын болгаш ажылдарын деткиир ажыл-херекке республиканың чазаан киириштирери-биле эртем ниитилежилгези чүнү сүмелеп болурун боданырын саналдаан. Тываның Чазаанда тодаргай үзел-бодалдарны боттандырары-биле тургускан төлевилел офизиниң системазы ажылдап турар. Ол эртем шинчилелдерин кылып чоруур аныяктарга старт алыр шөлчүгештер бооп болур. Бир эвес херек болза, аныяк шинчилекчилерниң ажылдарын кады боттандырар аңгы төлевилел офизин ажыдар арганы көөрүн саналдаан. «Чүгле чаңгыс кол негелдем бар – Тываның боттуг хереглелдеринче угланган төлевилелдерни акша база курлавырлар-биле деткииринге чөпшээрежир мен» - деп, Шолбан Кара-оол айыткан.
  Республикада Аныяк эртемденниң школазының бирги сессиязы чеди чыл бурунгаар, 2010 чылдың ноябрь 11-де, эрткенин сагындыраал. Моон соңгаар Эртемденнерниң школазы доктаамал ажылдап турар институт апаарынга Тываның Баштыңы бүзүрелин илереткен.

Возврат к списку