Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилел: Тывада губернатор төлевилелдерин боттандырганындан эвээш орулгалыг өг-бүлелерниң саны эвээжээн

Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилел: Тывада губернатор төлевилелдерин боттандырганындан эвээш орулгалыг өг-бүлелерниң саны эвээжээн 01.02.2018
2017 чылда Тывада шупту 95165 өг-бүлениң 51441-и социал ачы-дузаларны алган. Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилел чылды түңнээн хуралында ындыг сан-чурагайларны дыңнаткан. Социал ачы-дузаларда пособиелер төлевирлери, социал төлевилелдерге киржилге, өг-бүлелерни хайгаараар болгаш өске-даа хевирлер кирген.  
Эрткен чылда хөй ажы-төлдүг 30 646 өг-бүле демдеглеттинген. 2016 чылга деңнээрге 1,5 хуу азы 484 өг-бүле хөй. 2016 чылга деңнээрге республикада кошкак хандырылгалыг өг-бүлерниң саны 5477-ге эвээжеп, ам ындыг 29905 өг-бүле бар. Губернатор төлевилелдериниң чорудуу-биле социал керээ чаргаш, өг-бүлелерге адрестиг дузаны көргүзүп турарындан эвээжээшкин болганын агентилел тайылбырлаан.
2017 чылда «Социал картофель» төлевилел-биле 1978 өг-бүле дузаламчыны алган. 2015 чылдан бээр 8067 өг-бүлеге деткимчени көргүскен.
 «Чемгерикчи инек малым» төлевилелче 2017 чылда 250 өг-бүлени хаара туткан. 2436 ажы-төл бар, эвээш хандырылгалыг болгаш хөй ажы-төлдүг 619 өг-бүле төлевилел боттаныышкыны-биле боттуг дуза кылдыр бызаалыг инектерни алган.  
Тывада 5 болгаш оон хөй ажы-төл азырап турар 718 өг-бүлеге оон өске дузаны база көргүзүп турар. Ындыг өг-бүлелерге эрткен чылын «Социал хөмүр» губернатор төлевилели-биле 2 тонна ажыг хөмүрнү дүжүрүп, чырык энергиязын төлээринге дузалашкан. 5 болгаш оон көвей ажы-төлдүг өг-бүлелер Сүт-Хөл кожуунда 63 болза, а Бии-Хемде эң эвээш – 14. 
Агентилелдиң ажылының кол угланыышкыны 2020 чылга чедир санаан «Өг-бүле болгаш уругларның социал камгалалы» республиканың күрүне программазын күүседири-биле дорт холбаалыг. Программаны эрткен чылын 1 млрд. 840 млн. ажыг рубльге акшаландырган, ооң 953 млн. хире рубли федералдыг акша-хөреңги болза, республика бюджединден барык 889 млн. рубльди үндүрген. Ажы-төлдүг өг-бүлелерге база өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларга пособиелер төлелгези өг-бүлелерни деткиир чугула хемчеглер болуп арткан. Амгы үеде социал төлевирниң 8 аңгы хевирин, ооң иштинде уруг азырып алган ада-иелерге деткимчени акшаландырып турар.  
Ажы-төл азырап алган өг-бүлелер институдун хөгжүдери - Өг-бүле болгаш уруглар херээниниң талазы-биле агентилелдиң өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглар-биле ажылында кол черни элээн. 2017 чылда уруглар азырап алган 10 чаа өг-бүле Тывада немешкен. Ам оларның саны 110 четкен, ында 502 уруг азырал-тежээлдеде. Эрткен чылын 554 уругну өг-бүлелер азырап алган. Ада-ие эргезин казыыр факт-барымдааларның саны эвээжээн. Эрткен чылын назы четпээн 250 уругга хамаарыштыр 160 таварылга бүрүткеттинген. 87 иениң база 73 аданың эргелерин казаан. 2018 чылдың январь 1-ниң байдалы-биле көөрге, 3980 санныг өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглар бар. 
Социал деткимчениң бир кол хемчээ регионнуң ие капиталын тыпсыры. Беш болгаш оон хөй ажы-төлдү 2012 чылдың январь 1 соонда божаан азы азырап алган херээжен чон ол деткимчени алыр эргелиг. Ие капиталының түңү - 50 муң рубль. 
2017 чылда 225 кижи ниитизи-биле 11 млн. 250 муң рубль түңүнге регионнуң ие капиталын алган. Хоойлу күш киргенден бээр, 2012 чылдан 2017 чылга чедир 948 сертификатты тывыскан. 573 өг-бүле регионнуң ие капиталының акша-хөреңгизин ажыглаан, ону колдуунда чурттаар черин экижидеринче (немелде тудугга) баз ипотека чээлизин төлээринче киириштирген. Эрткен чылдарда сетирфикат алган 296 кижиге ие капиталының акша-хөреңгизин бо чылын бээри планнаттынган. 
2018 чылда ведомствонуң ажылы РФ-тиң Президентизиниң саналы-биле бирги чашка ай санының пособиезин төлээрин хандырары, Уругларның он чылын Тывадага боттандырарының дээштиг хемчеглерин ажылдап кылыры, аныяк иелерниң өөредилгезин азы ажыл-чорудулгазын деткииринче угланган. Оон аңгыда агентилел социал төлевилелдер киржикчилеринге «Мээң чедимчелиг өг-бүлем» төлевилелди ажылдап кылгаш, боттандырар.

Возврат к списку