Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның девискээринде одалга сезону чурум езугаар эртип турар

Тываның девискээринде одалга сезону чурум езугаар эртип турар 02.02.2018
Республиканың Одалга болгаш энергетика яамызы ооң дугайында дыңнаткан. Республиканың 4 улуг котельнаязында (Ак-Довурак, Шагаан-Арыг, Хову-Аксы, Чаа-Хөл) база Кызылдың чылыдылга-энергетика төвүнде ажыл доктааткан чурум езугаар чоруп турар. 
Тываның Чазааның деткимчези-биле чылыг-энергетика комплекизиниң, чуртталга-комммунал ажыл-агыйларының база социал адырның объектилерин одаар чүүл-биле четчир кылдыр хандырган. Февраль 2-ниң байдалы-биле алырга, республиканың улуг котельнаяларында, Кызыл хоорайның чылыдылга-энергетика төвүнде ортумаа-биле 16 хонуктуң одаар курлавыры бар. Улуг чылыг-энергетика комплекизиниң 19 санныг кол дериг-херекселиниң 15-и ажылдып турар, а 4 котел агрегады курлавырда.
 «Тываның даг-руда компаниязы» КХН-ниң участоктарында 90 муң тонна, «Тываның энергетиктиг үлетпүр корпорациязы» АН-ның Элегес уургайында 20 муң тонна хөмүр курлавыры бар.
 Республиканың ыраккы суурларын чырык энергиязы-биле хандырган дизельдиг электри станцияларда одаар чүүлдү план езугаар чедирип турар. Шупту ДЭС-терде одаар чүүл четчир. 13 дизельдиг электри станцияларының 4-үнде бо чылдың мартка чедер одаар чүүлдү курлавырлаан, а арткан 9 станцияже керээ езугаар чедирип турар.
Тываның Баштыңының даалгазы езугаар, Одалга-энергетика яамызы агаарның температуразы кудулаан үеде чылыг-энергетика комплекизиниң объектилериниң идегелдиг ажылын хандырар хемчеглерни күштелдирер айтыышкынны берген. Чылыг-энергетика комплекизиниң объектилери сезонну үрелиишкиннер чок ажарын хандырар ажылдарны кылган. Республиканың ЧЭК объектилеринге аварийлиг байдалда ажыглаар, ниитизи-биле 17 млн. рубльдиң материалдарын болгаш дериг-херекселдерин курлавырлаан. Электри болгаш чылыг четкилеринге технологтуг үрелиишкиннер болганда, компанияның, чылыг хандырар бүдүрүлгелерниң ажылдакчыларынга дыңнадыр схеманы ажылдап кылган, күүсекчи эрге-чагырга болгаш тус чер бот-башкарылга органнары-биле кады хөделириниң чурумун тургускан.
Бо чылдың январьдан бээр республиканың электри четкилеринге 14 технологтуг үрелиишкиннер болган. Ортумаа-биле 1 шак 6 минута дургузунда чырык өшкен. «Тываэнерго» бодунуң күжү-биле үрелиишкиннерни чайлаткан. Компанияда 230 хире кижилиг 40 бригада 4 район участоктарынга (төп, барыын, чөөн, мурнуу) ажылдаарынга кезээде белен. Бригадалар ажылдаар дериг-херекселдерден аңгыда, 1,8 МВт ниити күчүлүг, көжүп чоруур 14 дизель-генераторлар техниказы-биле чепсегленген. Кызылдың төпчүткен чылыг хандырар системазынга бир үрелиишкин болган, ону норма езугаар хуусаада азы 8 шак дургузунда чайлаткан. 
Тываның Чазаа 2017-2018 чылдың одалга сезону канчаар эртип турарын доктаамал хыналдада алган, республиканың оперативтиг штавының хуралы неделя санында болуп турар.

Возврат к списку