Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының деткимчези-биле хоорайның автопарыгында чаа 20 "ПАЗ" автобустар немешкен

Тываның Баштыңының деткимчези-биле хоорайның автопарыгында чаа 20 "ПАЗ" автобустар немешкен 06.02.2018
 Кызыл хоорайның хөй-ниити транспортунуң парыгында ишкир, чаа "ПАЗ" маркалыг 20 автобус немешкен. Эрткен чылдың төнчүзүнде Тываның Чазаа лизинг чээлизи-биле машина садып алырынга баштайгы дадывыр кылдыр 4 млн. рубльди тускайлап берген. Кызылдың мэриязы муниципалдыг бюджеттен ол сорулгага база 3 млн. рубльди үндүрген. "Регионнар аразының лизинг компаниязы" ХАН (Москва) транспорт-биле хандырган.
 Транспортту бүрүткеп, учетта алган соонда, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чолаачыларга дүлгүүрлерни хүлээткен. Анаа-ла байырлыг хемчег эвес-тир, а ажылдың планы, техниканы ажыглаары, транспорт четкизин калбартыры дээн ышкаш өске-даа ажыл-ишчи айтырыгларны сайгарарынга чылдагаан-дыр деп чазак даргазы демдеглээн.
 "Кызылдың удуртулгазы-биле айтырыгны шиитпирлээр дээш чүнү канчаарывысты база өске-даа аргаларны тыварын чугаалаштывыс. Кызылдың чурттакчылары шиитпирлеривиске таарзынып артары – эң кол. Маршруттар Каа-Хем суур, солагай талакы дачалар, ол чарык, 55-ки бригада, Вавилин ээтпээ, "Спутник" чаа микрорайону дээн ышкаш ыраккы микрорайоннарны хаара тудар. Ажылды долу хемчээлинге күүседир херек, чаңгыс чер-чурттуглар. Чаа автобустар башкарар арга-дуржулгалыг чолаачыларны шилээнин билир мен. Транспортту камныг эдилээнинден ооң дээштиг болгаш үре-түңнелдиг ажыглалы хамааржыр. Чүгле ажылдап алыр эвес, а лизинг айтырыын хаап, автопарыгывысты оон-даа улгаттырар херек» - деп Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.  
 25 чыл чолаачы стажтыг Валерий Монгушевич Очур-оол "Кызылгортранс" бүдүрүлгезиниң мурнундан пассажирлер аргыжылгазын чурумчудар айтырыгда сагыш човаашкыны дээш Тываның Баштыңынга четтиргенин илереткеш, Кызыл АТБ-ниң алдар-адын эгидер дээш коллегалары-биле кызып ажылдаарын аазаан. 
Чолаачы Омак Кара-Сал пассажирлер аргыштырар адырда чаа-ла 3 чыл болуп турар. Бөгүн коллегалары-биле кады чаа автобузунуң дүлгүүрүн алган.  
"Чон чаа автобустарлыг болганынга өөрүп тур мен. Дачалар биле Каа-Хем аразынга халдыр мен. Чаа маршруттар база ажыттынган. Ниитизи-биле шупту чүве эки. Бот-боттарыңарга эвилең болуңар деп пассажирлерге чагыксадым. Ол эң кол. Күрүнениң чаа эдин камнаар херек» - деп Омак чугаалаан. Чаа автобустарның келгени-биле чаа ажылчын олуттар тургустунган. Надежда Даваа чаа автобустарның бирээзинге кондукторлаар.  
«Чаа автобустарга кондукторлар херек деп чарлал номчааш келиримге, хүлээп алды. 11, 13, 6А, 25, 17 маршруттарга ажылдаар бис. "Газельдерге" сыңмарлажып чоруурунуң орнунга чаа автобустарлыг болурга, эки эвес-тир бе? Делгем болгаш эптиг-даа машиналар» – деп Надежда чугаалаан. 
 Ишкир болгаш таарымчалыг чаа «ПАЗ» автобустар-биле маршруттарга эки ажылдап алыр арга хуу сөөртүкчүлерде тургустунганынга Тываның Баштыңы бүзүрелдиг. Хоорайның 27 маршрудунда 423 транспорт аймаа халдып турар. «Кызылгортранс» МУБ 6 маршрутту хандырып турар болза, 3 маршрутту - «ПАЗ» маркалыг автобустарлыг, а 19 маршрутту «Газельдиг» хуу сайгарлыкчылар хандырып турар. Кызылдың маршрут четкизиниң ниити узуну 769,7 км, ында 147 доктаам пунктулары бар. 
20 чаа автобустуң ниити өртээ 41,4 млн. рубль. Лизинг чээлизин үе-шаанда эгидер дээш найысылалдың эрге-чагыргазы рынок аргазын ажыглап, "Кызылгортранс" МУБ-туң иштинге хөлезилээр керээни чарар планныг. 
Чаа автобустар ол чарык, "Спутник" микрорайону, солагай талакы дачалар, ыраккы Каа-Хем, Вавилин ээтпээ база 55-ки мото адыгжы бригада углуг алды маршрутче үнген.
 Шолбан Кара-оол эрткен чайын Кызылда болгаш республикада пассажирлер аргыштырылгазын чурумчудар дугайында айтырыгны база катап көдүргенин сагындыраал. Тываның Баштыңы Дээди Хуралга айыткалында ол даалгазын быжыглаан. Кызылдың эрге-чагыргазы 2018 чылды Пассажирлер аргыштырылгазының чылы кылдыр чарлаан. Пассажирлерниң таарымчалыг болгаш айыыл чок чоруун экижидер, аргыштырылганы үе шаанда болгаш доктаамал чорударын хандырары найысылалдың эрге-чагыргазының мурнады күүседир айтырыы болур. "Кызылгортранс" муниципалдыг бүдүрүлге пассажирлер аргыштырылгазын организастаарының даяныр баазазы болур ужурлуг деп Кызылдың мэриязы санап турар. 
 Найысылалдың пассажирлер сөөртүр адырында чидиг айтырыг – автобустарның чедишпезинде. Кызылдың мэриязының санап турары-биле алырга, хереглелдиг угланыышкыннарда «Газельдерни» солуурунга ам-даа 120 хире «ПАЗ» автобустарны садар апаар.
 Тываның Чазаа биле Кызылдың мэриязы «ПАЗ» маркалыг 20 автобустарның ийиги партиязын лизинг чээлизи-биле садып алырынга 2018 чылдың республика база муниципалдыг бюджеттеринде бирги дадывырның акша-хөреңгизин тускайлаан. Муниципалдар аразында пассижирлер сөөртүлгезиниң маршруттарынче: Кызыл – Тээли, Кызыл – Чадаана, Кызыл – Эрзин, Кызыл – Туран, Кызыл – Сарыг-Сепче 6 автомашинаны салырын планнаан.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол соцчеткилерде ооң дугайында бижээн: 
«Кызылдың мэриязы-биле лизинг чээлизин ажыглап саткан 20 чаа «ПАЗ» автобустар хоорай шугумунче бөгүн үнген. Ооң-биле кады, хоорайның пассажирлер аргыштырылгазында чурум болгаш айыыл чок чорук экижиир дээрзинге идегеп тур мен. Транспорт чедишпезинден кижилер тырлы берген турар эң-не берге маршруттарже амдыызында оларны салдывыс. Ол дээрге Спутник микрорайону, хоорайның оң талакы кезээ, шериг хоорайжыгажы, Вавилин ээтпээ, солагай талакы дачалар база ыраккы Каа-Хем-дир. Бир эвес Кызылдың чагыргазы-биле «Кызылгортранс» төлевилелдиң чарыгдалдарын дуглаарын хандырып, машиналарны камныг болгаш дээштиг ажыглаар болза, чоокку үеде база 20 автобусту садарын планнаан бис. Чолаачылар автобузун шын ажыглап, ол дээш боду харыысалгалыг болур кылдыр таарымчалыг байдалды тургузар херек. Чүгле ынчаар автобустар парыгын улгаттырып, хоорайлар аразында эки деңнелдиг аргыжылганы организастап болур. Ам шупту чүве транспортчулардан хамааржыр. Силерге дээш таарымчалыг байдалдарны тургускан чаа техникага камныг болурун пассажирлерден дилээр-дир мен».

Возврат к списку