Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сибирьниң губернаторлары регионнар аразының «Сибирь дугуржулгазы» ассоциацияның Чөвүлел даргазынга Тываның Баштыңын соңгаан

Сибирьниң губернаторлары регионнар аразының «Сибирь дугуржулгазы» ассоциацияның Чөвүлел даргазынга Тываның Баштыңын соңгаан 05.03.2018
Регионнар аразының “Сибирь дугуржулгазы” каттыжыышкынның кежигүннери – Сибирь губернаторларының бадылаашкыны-биле ассоциацияның чөвүлел даргазынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолду соңгаан. 
Ассоциацияның уставын езугаар ооң даргазын ийи чыл хуусаага соңгуур. Ассоциация чөвүлелиниң даргазының оралакчызынга Томск областың Хоойлужудулга Думазының даргазы Оксана Козловская томуйлаткан.  
Тываның Баштыңы чөвүлелдиң шиитпириниң дугайында бодунуң блогунда дыңнаткан.
«Сибирьжилер чүс-чүс чылдарда сагып келген делегейже онза көрүштүг чон: тайгага чурттаксазыңза, баштай ында кижилерге дузалаш. Ынчангаш, сибирьжилерниң быжыг демнии ында. Бөгүн губернатор коллегаларым мени «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация чөвүлелиниң даргазынга соңгуп алды. Шыны-биле чугаалайн: Президентиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи С.И. Меняйлонуң удуртканы хуралда аңаа удурумну илереттим. Төрээн республикамда ажылдар база шиитпирлээр айтырыглар бажын ажыр деп. Ам канчаар шиитпир хүлээп алдынган, эштеримниң күзелин, СФО регионнарының тускайлаңын билип, оларга онза хамаарылганы болгаш губернаторларга дең аргаларны тургузуп турар Сергей Иванович Меняйлонуң бодалын сеткилимден хүндүлеп, ажылдаар болдум. «Сибирь дугуржулгазын» чаа хевирже шилчидип, ассоциацияның шөлчүгежинге төрээн Сибиривиске эң-не херек, амыдыралга чугула айтырыгларны ниити күжениишкиннеривис-биле ылап шиитпирлеп эгелээривиске идегээр мен. Бүзүрел дээш четтирдим, а эң-не кол чүве - шупту чаңгыс команда, чаңгыс организм болуп, кады бурунгаарлаар сеткил-хөөннүг болдувус».  
“Сибирь дугуржулгазы” ассоциация 1990 чылда тургустунганын сагындыраал. Ассоциацияның чөвүлел составында республикалар чазактарының, крайлар, областар, автономнуг округтар администрациязының баштыңнары, 19 территорияда эрге-чагырганың хоойлужудулга органнарының даргалары кирген. Ында Сибирь федералдыг округтуң 15 региону каттышкан. 
РФ-тиң Президентизиниң СФО-да Бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло ооң мурнунда-ла, Сибирь дугуржулгазы регионнар аразының ассоциациязының ажыл-чорудулгазын эде кылыры чугула деп чугаалаанын Шолбан Кара-оол айыткан. Ол «регионнар ассоциациязы ол структуразы-биле орта ажылдавайн турар» деп, РЭА-ның Сибирь салбырының хуралында, бир чыл бурунгаар чугаалаанын демдеглээн. Бүрүн эргелиг төлээ Сибирь дугуржулгазы регионнар аразының ассоциациязын Сибирьниң хөгжүлде агентилели деп адаарын сүмелээн.

Возврат к списку