Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тываның Баштыңы президент айыткалын күүседирде республиканың бирги ээлчеглиг айтырыгларын тодараткан

Тываның Баштыңы президент айыткалын күүседирде республиканың бирги ээлчеглиг айтырыгларын тодараткан 07.03.2018
РФ-тиң Президентизиниң Федералдыг Хуралга айыткалында сорулгалар-биле холбаштыр Тываның Чазаа бодунуң планынга өскерилгелерни киирер.  
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эрттиргени неделяның аппарат хуралында кол тема - регион программаларын эде көөрү болган. Айыткал езугаар өскерлиишкиннер болур амыдыралдың адыр бүрүзүнде ажыл-херектерниң байдалынга чазак даргазы кыска үнелелди берип, республика чазаа болгаш мунуципалиттерден чиге күжениишкин негеттинер айтырыгларны айыткан.  
Шолбан Кара-оол чурттакчы чоннуң түреңги чоруу-биле демисел база эвээш орулгаларга хамааржыр айтырыг кол черде дээрзин демдеглээн. 
Президент айыткалында, бо чоокку чылдарда, ядыы-түреңги чорукту ийи катап эвээжедирин дыңнаткан. Чурттакчы чоннуң эң-не камгалал чок кезээнге адрестиг дузаның социал төлевилелдерин ам-даа көвүдедир.  
Республикага орулгалыг ажылчын олуттарлыг, чаа, бедик бүдүрүкчү күштүг бүдүрүлгелерни ажылдарынче онза кичээнгейни салыр. Аңаа өөредилге системазы улуг рольду ойнаар ужурлуг: аныяктарга эртем-билиг бээриниң шынарын бедидер, кадрларның эде белеткелин организастаар.
Президентиниң саналынга үндезилээш, көдээге эмчи дузазының чедингирин бедидер, оруктарның шынарын экижидер, экологтуг байдалды сайзыраңгайжыдар, уруглар садтарында ясли олуттарының чедишпезин шиитпирлээр дээн ышкаш, боттуң программаларын тургузар. 
«Оон-на сорулгалар салдынар: педиатрияны хөгжүдер программаны ажылдап кылыр, уруглар садтарын тударын уламчылаар, ясли уругларынга олуттарны ажыдып эгелээр, өөредилгениң чедингиринче угланган төлевилелдерни чаарты кылыр. Ол дээрге Президентиниң федералдыг бюджеттен саң-хөө деткимчезиниң хемчээлин элээн улгаттырарын аазаан угланыышкыннар-дыр. Ол күрүне программаларынга киржир дээш дүрген, ылаптыг база үндезинниг белеткенир» - деп, Тываның Баштыңы айыткан.  
Шолбан Кара-оолдуң бодалы-биле алырга, Президентиниң айыткалынга даянган федералдыг чазактың шиитпирлерин Тывага боттандырарынга идиглиг, амгы үеде ажылдап турар төлевилелдерни чаартып кылыры чугула.  
«Чурттап турар суурум», «Аныяк өг-бүлеге кыштаг», «Кадыкшылдың маршруду» дээш, өске-даа төлевилелдер ооң санында. В.Путинниң саналдааны, 2018 чылда боттандырар «Келир үеже билет» төлевилелче 1 млрд. рубльди тускайлаан, аңаа «Өг-бүле бүрүзүнге бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг» регион төлевилели тааржып болур.
 Президентиниң бо чоокку 6 чылда мурнады боттандырар ужурлуг деп демдеглээни коммуникация болгаш орук инфраструктуразын дүрген хөгжүдер черде, республикага хамааржыр айтырыглар база бар. Тыва бодунуң аэропортун улгаттырынга, Ак-Довурак – Абаза автооруун катап тургузарынга, Тыва – Алтай регионнар аразының автотрассазын тударынга федералдыг инвестицияларны хаара тудар аргалыг.

Возврат к списку