Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы муниципалдыг тургузугларны сезоннуг ажылдарже угландырган

Тываның Баштыңы муниципалдыг тургузугларны сезоннуг ажылдарже угландырган 24.04.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол часкы тарылга кампаниязының айтырыгларындан аңгыда, муниципалдыг шупту тургузугларның идепкейлиг ажылдаар ужурлуг сезоннуг ажылдарын айыткан.
Майның дыштаныр хонуктарында бүгү күштерни мөөңнээрин республика баштыңы чагаан. Бирги ээлчегде республикада күш-ажылдың кижилерин, бөдүүн ажылчыннарны демдеглээри чугула.  
Ыяштар олуртулгазын чорудар. Арга-арыг күрүне комитеди ногаажыдылганың часкы кампаниязын бүгү Тывага чогуур деңнелге эрттирер. Кожуун чагыргалары байырлал хүннеринде чоннуң дыштанылгазын ажыктыг эрттирерин организастап, корум-чурум үрээшкиннеринге удур идепкейлиг ажылдаар.  
Тываның Баштыңы уруглар-биле ажылды онзалап айыткан. Улуг кижилер уругларны доктаамал хайгааралга алыр. 
Көдээниң ажыл чок чурттакчыларын ногаа үрезиннери болгаш өзүмнер-биле хандырарын чедип алырын Шолбан Кара-оол дааскан. Чон огородун тарып, чайын база күзүн бодунуң ногаалары-биле чемненип, кышкы курлавырын белеткээр ужурлуг. 
«Чазактың социал адыры ол айтырыгны шиитпирлежир» - деп, Тываның Баштыңы чугаалаан. Таптыг суггат чокта ол айтырыг шиитпирлеттинмезин сагындырган.  
«Суурларда буга суунуң чогу – тус черниң чагырга черлериниң чалгаазының база чурттакчыларының тоомча чогунуң херечизи. Бистиң кырган-ачаларывыс суурларывыска бичежек арыктарны казып, кургаг агаар-бойдустуг Эрзинге безин, чайны өттүр огородун өстүрүп турган. Ынчангаш муниципалдар шүшпейип олурбайн, суггат системаларын кылгаш, киирер» - деп, Шолбан Кара-оол тус чер чагыргаларынга чугаалаан.  
«Арыг-силиг болгаш корум-чурум дээш чоннуң эгелээшкиннерин республика-даа, муниципалдыг-даа эрге-чагырга деткиир ужурлуг: дозуну, чарыгдал материалдарын садар, өзүмнерни, уруглар шөлдеринге элезинни эккээр, транспорт болгаш дериг-херексел-биле дузалаар. Амыдырал-чуртталганы аянныг база чараш, арыг-силиг болгаш чурумнуг болдурар, подъездилерни хирлендирбес, сиген тараан черлерни, бажыңнар чанын база уруглар ойнаар шөлдерни машиналар тургузар черлер кылбас дээш, демнежип ажылдаар ужурлуг» - деп, Тываның Баштыңы чагаан.  
Байырлал бүдүүзүнүң неделязында «Мергежилдиң тергиини» республика конкурузу эртер. Май 1-де Кызылга, Волонтерлар болгаш эки турачылар чылынга тураскааткан, байырлал чыскаалы биле мергежилдер фестивалы болур.  
Муниципалдыг тургузуглар майның баштайгы хүннеринде арыктарны, суггат системаларын аштап, огородтарын тарып, эвээш орулгалыг өг-бүлелерге социал картошканы болгаш халас үрезиннерни үлээр. Өрттерни болдурбас база саргыга удур тайылбыр ажылын организастап, өөредилге, социал хандырылга, кадык камгалалы, аныяктар политиказы болгаш спорт, культура адырында ажылдарны таарыштырган чогуур актыларны ажылдап кылыр.

Возврат к списку