Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: майның 9-зу ышкаш күчүлүг өске болуушкун төөгүвүсте чок

Тываның Баштыңы: майның 9-зу ышкаш күчүлүг өске болуушкун төөгүвүсте чок 09.05.2018
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тиилелге хүнү-биле республиканың чурттакчыларынга байырны чедирген. 
 Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар! 
Эргим хоочуннар, тылдың ишчилери, концлагерьлерниң хоругдаткан кижилери! Тыва гарнизоннуң солдаттары, сержантылары, старшиналары болгаш офицерлери!  
Улуг байырлал – Тиилелге хүнү-биле сеткилимниң ханызындан байыр чедирип тур мен! Ол хүнден бээр 73 чыл эрткен, ынчалза-даа Улуг дайынның салгалының дайынчы болгаш күш-ажылчы маадырлыг чоруктары дээш оларга өөрүп четтиреринден черле могап шылавас бис. Бистиң кырган-адаларывыстың шыдажып эрткен човулаң-хинчээн кажан-даа уттуп болбас. Олар күчү-шыдал талазы-биле оранчок ажып турар бужар каржы дайзыннарга удур демисешкеш, оларны чылча шаап, тиилеп үнген. 
Бистиң Тыва, бистиң өгбелеривис совет чон-биле эгин кожа нацизмге удур тулчуп чораанынга чоргаарланыр мен. Аңгы-аңгы нацияларның муң-муң оолдар, кыстары улуг Тиилелге дээш сөөгүн салган. Бо хүнде байырлалдар, шериглер чыскаалдары – мөчээн солдаттарга база ол ышкаш ам бо хүнде дайынчы кезектерде шериглеривиске чырык сактыышкынның езулалы-дыр. Силерге черге чедир мөгейип тур мен, эргим хоочуннар!  
Эргим, эш-өөр! Бистиң хүлээлгевис – адаларывыс, кырган-адаларывыс, улуг өгбелеривис ышкаш чаңгыс демниг, сырый каттышкан болуп, тиилекчи солдаттардан хүлээп алган Ада-чуртка болгаш төрээн черге кызыгаар чок бараан болурунуң езу-чаңчылын кадагалап арттырып, чаа салгалга дамчыдып бээр ужурлуг бис. Бо тураскаалдыг хүн Россияның болгаш Тываның чаагай чоруу дээш чогаадыкчы күш-ажылга күчү-күштү, омак-сергелеңни сөңнээр болзун! Силерге тайбыңны, эп-найыралды, өөрүшкү-маңнайны, бүгүдеге менди-чаагайны күзедим!

Возврат к списку