Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

"Тува 24" телеканалдың студиязынга аварийлиг бажыңнардан өскээр көжүрер программаның боттанылгазын чугаалашкан

"Тува 24" телеканалдың студиязынга аварийлиг бажыңнардан өскээр көжүрер программаның боттанылгазын чугаалашкан 25.05.2018
Кызылда хөй квартиралыг алды бажыңны өскээр көжүрүлге программазы-биле бо чоокку айларда дужаар. Ол хире санныг бажыңнар шуут белен. Оюма Кошкендей ТР-ниң тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый сайыды Евгений Овсянников-биле дугуржулга езугаар кайы шөлдерде ажылдар чоруп турарын, кандыг тудуг организациялары-биле чидиг айтырыглар тургустунганын, ону канчаар шиитпирлээнил дээш, өске-даа айтырыгларны студияга чугаалашкан. 
- Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа күүселдези кайы хире чоруп турарыл? 
Евгений Овсянников, ТР-ниң тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый сайыды: Тывада 22 бажыңны программа боттанылгазы-биле тудар ужурлуг, 7 бажыңны ажыглалда киирген. Амгы үеде 6 бажың колдуунда белен. Ол бажыңнарны дамчыдар база ажыглалга киирер талазы-биле ажылдар кидин. Ынчап кээрге шупту шөлдерде ажылдар чоруп турар. Московская кудумчузундла дыка хөй бажыңнар туттунганын көрүп болур. Бо чылын 15 бажыңны тудуп дооскаш, программаны бүрүнү-биле күүседир. 
- Шуут белен апарган бажыңнар дугайында тодаргай чугаалап бериңерем. Ол чүү объектилерил, кайы компаниялар тутканыл?
 Евгений Овсянников: Дружба кудумчузунда, поликлиника чанында хөй квартиралыг дөрт бажыңны "Энергострой" компания тудуп турар. Ийи бажыңның тудуу колдуунда доозулган, ийи бажыңда ажылдар адакталган, келир айда документилерин долдуруп, ажыглалче киирер бис. Дружба кудумчузунда 43 дугаарлыг бажыңны "Суугу" компания тудуп турар. Ниитизи-биле 80 квартираны дужаар. Бажыңны дужаарынга шуут белен. Келир айда дужааптарынга идегеп турар бис. 
 - Тус черниң компаниялары бе ол?  
Евгений Овсянников: Ийе, тус черниң тудуг организациялары-дыр. Дыка харыысалгалыг күүседикчилер чүве. 
- Ийе, аай-дедир аргышкан хоорайжылар ажылдар кайы хире шалыпкын чоруп турарын көрүп тур боор. Московскаяда тудугларда ажылдар база ындыг хайымныг бе? Ында кымнар ажылдап турар? 
Евгений Овсянников: Ында "Орион" компания ажылдап турар. Олар боттарының акша-хөреңгизи-биле туттунуп турар инвесторлар. Белен чуртталга бажыңнарын керээ-биле садып алыр бис. Бо хонуктарда белен дөрт бажыңын дужаапкан. Май төнчүзүнде, июнь эгезинде ийи бажыңны дужаарынга белеткеп турар, ол бешки база алдыгы тудуглары-дыр. 
- Бюджет акша-хөреңгизинге айыыл чок схема хевирлиг аа? Кажан тудуг организациязы бодунуң акшазы-биле тудуп каарга, белен бажыңны садып алыры?  
Евгений Овсянников: Ийе, бо таварылгада организация дүрген тударынга-даа, ажылдың шынарынга-даа сонуургалдыг, чүге дизе белен бажыңны садып турда хомудалдар база айтырыглар тургустунуп келбес кылдыр. 
- Нарын байдалдыг объектилер база бар болгай. Олар кайда турарыл? Кандыг ажылдар кылдынганыл? 
Евгений Овсянников: Бөгүнде нарын байдалдыг 3 компания бар. Лопсанчап кудумчузунда 2 объектини тудуп турар "НСК-град" компанияның тудуг организациязы-биле айтырыгны шиитпирлээн бис. Тудугжулар келир айда тудуун эгелээр. Тудугну доозарынга херек материалдарны садып ап эгелээн. Оон аңгыда Иркутская кудумчузунда база шөлүвүс бар. Ында Хакасиядан "ТАС" компания туттунуп турар. Ол компания ук программаны буурадып, бодунуң хүлээнип алган ажылдарын күүсетпээн. Судтажыр дээш, хомудал негелдени киирген бис. Төлеп берипкен акшаларывысты эгидип, объектилерин хавыртыр бис. Өскээр көжүрер программа чорудуу-биле ажылдап турар, Дружба кудумчузунда объектилиг "Вертикаль" тудуг организациявыс база бар. Ол организация инвесторларны хаара туткан. Келир айда инвесторлары келгеш, дүрген туттунуп эгелээринге бүзүреп турар бис. А объектизинде ажылдарны доозарынга херек техниказын эккеп, тудуг матриалдарын сөөртүп алган тудуг организациялары, инвесторлар-биле харылзажып чугаалашкынымны, эрткен неделяда Тыва Республиканың Баштыңынга илеткээн мен. 
- Керээ езугаар арткан акшазын ажылдар доосту бээрге шилчидер бе?
 Евгений Овсянников: Ынчанмайн. Керээде көрдүнген саң-хөө акша-хөреңгизиниң артыын чүгле тудугну доозупкаш алырлар.
 - Керээни күш чок болдурарының механизми кандыгыл? 
Евгений Овсянников: Тудуг аар өртектиг ажыл болганындан, ону чедип алыры элээн нарын. Кажан керээни үзе чарып турда, акша-хөреңгини дедир эгидип алыры дыка берге. Чүге дизе ол хөй түңнүг акшалар-дыр. Ынчангаш планны ажылдап кылган бис. Ындыг тудуг шөлдеринге тодаргай хандырылга хемчеглерин киирдивис. Чижээ, объектини оода арттырып алгаш, оон немей тудуп алыр. 
- Частырыгларны сайгарып, юридиктиг болгаш практиктиг арга-дуржулганы шиңгээдип турар ышкажыл силер? 
Евгений Овсянников: Ийе. Бөгүнде тудуглар кидин-түлүк чоруп турарын көрүп тур силер. Амдыызында үзүктелиишкиннер чок. Ажылдың чурумун тургускан. Штабтар ажылдап, кураторлар-биле ужуражып турар, Тыва Республиканың Баштыңы тудугларны хынап, бодунуң контролюнда алган. Тудугнуң шынарын, темпизин көрүп турар бис. Немелде материалдарны база хаара туттувус. Хүн айтырыында кол черни ээлээн шыңгыы айтырыг ол. 
- Керээни күш чок болдурарының талазы-биле. Бир тудуг организациязы, керээ күүселдезинде дең эвес азы өске негелделер бар деп, хомудаан. Ол хире хемчээл-биле өске организациялар туттунуп турар ышкажыл? 
Евгений Овсянников: Тус черниң тудуг организациялары шупту шөлдерде ажылын дооскан. Бир эвес санаар чүве болза, "Сельстрой" азы өске компаниялар бодунуң программазын 100 хуу күүсеткен. Материалдарны сөөртүп алырының системазын, черниң ыраан-даа көөр чүве болза. Ажылдың кидин-түлүк үезинде, тудуг материалдары четпейн барганындан, бичии-ле када ара турганнар. Тудуг шөлдеринде материалдар кезээде четчип турзун дээш, ону хыналдада алган бис. Бир эвес Красноярск, Хакасиядан организацияларны көөр чүве болза, олар, бирээде бистиң агаар-бойдузувуска, ийиде сейсмиктиг байдалывыска белен эвес боор-дур. Өске районнарга көөрде, бисте сейсмиктиг байдал бедик болганындан, хөй чарыгдалдарлар негеттинер. Чер чедип алыры база ырак. Бир чүвени эккеп алыр дизе, «дугуй кырынга» ажылдаар апаар. 
- Юридиктиг талазындан көөр болза, аукционнарга ындыгларны киирбейн барып болур бе?
Евгений Овсянников: Федералдыг хоойлу езугаар, садыглаашкында айыттынган эвээш өртекти киирген кандыг-даа организацияны, чижээ, тудуг рыногунче эрттириптер. Оон-на хажыдыышкыннар тургустунуп, тодаргай бергедээшкиннер эгелээри ол. 
- Чугаавысты төндүрүп тура, кайы объектилер колдуунда беленин база бо чоокку үеде оларны дужаарын сагындырып каалыңар. 
Евгений Овсянников, ТР-ниң тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый сайыды: Московская кудумчузунда ийи бажың-дыр. Ангарск бульварында 31А дугаарлыг бажыңны июньда дужаар бис. Дружба кудумчузунда 43 дугаарлыг бажың. Поликлиника чанында, Дружба кудумчузунда 26, 28 дугаарлыг ийи бажың база бар. 
- Тайылбырыңар дээш, четтирдим!

Возврат к списку