Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның аныяк малчыннарын деткиир «Экономиктиг десант» ажылдап эгелээн

Тываның аныяк малчыннарын деткиир «Экономиктиг десант» ажылдап эгелээн 24.07.2018
«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң киржикчилеринге экономиктиг болгаш саң-хөө билиин бедидер сорулга-биле, кыштагжыларны деткиир, информастыг тайылбыр ажылын чорудар «Экономиктиг десант» төлевилел республикада ажылдап эгелээн.  
«ТР-ниң Бизнес-инкубатору» КБА-ның экономистери база ТР-де федералдыг үндүрүг албаны эргелелдиң күрүнениң кол үндүрүг инспектору кирген «Экономиктиг десант» Тожу кожуунга бирги үнүүшкүннү организастаан. Т
ожу – Кыдыкы Соңгу чүк районнарынга деңнештирген, Тываның эң ыраккы кожууннарының бирээзи. «Экономиктиг десант» бөлүк бо кожуунда кыштагжылар чок-даа болза, тараачын-арат ажыл-агыйларының баштыңнары база сайгарлыкчылар-биле ужурашкан. Шуудаан болгаш эгелеп чоруур сайгарлыкчыларга, тараачын-арат ажыл-агый баштыңнарынга отчет тургузарынга, үндүрүг инспекциязынче декларация дужаарынга, бизнес план кылырынга, ол ышкаш бухгалтер, экономика айтырыгларынга тайылбырларны берген.  
«Ивижиниң өг-бүлезинге эт-херексел» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң бирээзи Ензак Чинчи Юрьевна тараачын-арат ажыл-агыйын ажыдарынга, чаңгыс аай көдээ ажыл-агый үндүрүүнге үндүрүг отчедун дужаарынга, камгаладылга дадывырларын төлээринге тайылбырны алган. «Ивижиниң өг-бүлезинге эт-херексел» губернатор төлевилелиниң утказы – бүдүн чылда малы-биле тайгада көжүп, ивилер азырап-өстүрүп турар тус черниң тожу тываларының өг-бүлелерин деткип, оларның амыдыралын чиигедири болуп турар. 
Тожу кожуунда хаваннар база инектер өстүрер талазы-биле мурнуку одуругда, тараачын-арат ажыл-агыйның баштыңы Долгих Сергей Юрьевичиниң фермазынга чорааннар. Сергей Юрьевич көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезинде бедик бүдүрүкчү көргүзүглери дээш чаңгыс эвес удаа шаңналдарны алган. Тожу кожуунда сүт продукциязының бүдүрүлгези чок болганы-биле, ажыл-агыйны калбартырының, сүт цегин ажыдарының планын чугаалажып көргеннер. 
«Экономиктиг десант» командазы арат Догдугаш Геннадий Коловичиниң аалынга база барганнар. Хууда дузалал ажыл-агыйының баштыңы Г.К. Догдугашта 20 баш инек бар. Ферманы улгаттырар айтырыгны, мал чеминиң белеткелин база чугаалашканнар.  
«Экономиктиг десант» төлевилел күүселдезиниң кол угланыышкыннарының бирээзи – ыраккы кожууннарга тараачын-арат ажыл-агыйының таарымчалыг болгаш турум сайзыралын чедип алырынга байдалдарны тургузары болур.

Возврат к списку