Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

АрМИ-2018 «Шериг авточарыштың» делегей маргылдаазынга Россия тиилээн

АрМИ-2018 «Шериг авточарыштың» делегей маргылдаазынга Россия тиилээн 07.08.2018
Бүгү-делегейниң армейжи оюннары-2018-тиң «Шериг авточарыш» маргылдаазының делегей чадазының байырлыг хаашкыны Кызылга болуп эрткен. 
Тук тудукчулары сценаже киржикчи чурттарның: Египет Араб Республиканың, Кыдат Улус Республиканың, Россия Федерациязының, Узбекистан Республиканың күрүне туктарын, Тыва Республиканың, РФ-тиң Чепсектиг күштериниң, Шериг оюннарның база шериг авточарыштың туктарын байырлыы-биле үндүрген. Маргылдааның кол шаңналы – «Шериг авточарыш» тиилекчилериниң шилчип чоруур кубогу база сценада.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, РФ-тиң камгалал сайыдының оралакчызы, Россияның Маадыры, армияның генералы Дмитрий Булгаков, Төп шериг округунуң шериглериниң командылакчызы, генерал-лейтенант Александр Лапин олар байырлыг езулалдың хүндүлүг аалчылары болган. Тываның Баштыңы делегейниң шериг оюннарын Тывага эрттирер арганы бергени дээш, Россияның камгалал яамызынга четтиргенин илередип, моон-даа соңгаар шериг маргылдааларга шөлдерни берип болурун демдеглээн. 
"Сеткилим ханызындан эң көрүштүг авточарыштың төнгени-биле байыр чедирип тур мен! Армейжи оюннар – бүгү-делегейниң шериг каттыжыышкынында кайгамчык улуг хемчээлдиг, ужур-уткалыг болгаш бедик деңнелдиг хемчег деп эргени чаалап алган. Шериг авточарышты Тываның полигонунга эрттиргени улуг алдар-дыр. Сонуургалды хаара тыртта бээр чарыш үезинде, командаларның бедик мергежилдиг белеткелинден аңгыда, шериг техниканың күчү-шыдалын үнелеп көрдүвүс. Кыдаттың болгаш Египеттиң экипажтары чаңгыстың чарыжынга тиилелгеже чүткүлдүүн, эрес-дидимин, маргылдаага онза хамаарылгазын көргүскеннер. Узбекистанның шериг албанныглары аарыкчыларның улуг сонуургалын болдурган. Россияның Чепсектиг күштериниң команда составында чаңгыс чер-чурттугларым, Төп шериг округунуң 55-ки аңгы мото-адыгжы (дагжы) бригадазының дайынчылары Айдын Агбаан биле Кирилл Намчем-оол боттарын чедиишкинниг көргүстү. Эр-хейлер! Силерге чоргаарландывыс! Россия Федерациязының камгалал сайыды Сергей Кужугетович Шойгунуң төрээн чери, хүндүлээчел тыва чер, бистиң чонувустуң чазык-чаагай сеткили силерниң чүректериңерге чырык, чылыг сактыышкыннарны база уттундурбас бодалдарны арттырганынга бүзүрээр мен» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.  
«Шериг авточарыш» бүгү-российжи маргылдаа Тыва Республикага база бо чылын эрткен. Россияның чепсектиг күштерин төлээлээр эрге дээш, Төп, Мурнуу, Барыын база Чөөн чүк шериг округтарындан, Соңгу флоттан база Агаар-десант шериглеринден алды команда июньнуң 3-тен 9-ка чедир тулушкан. Төп шериг округунуң командазы ынчан тиилээн. 
Июль 29-та, Тывага эгелээн авточарыштың делегей маргылдаазынга 4 чурт - Египет Араб Республика, Кыдат Улус Республика, Россия Федерациязы база Узбекистан Республика киришкен. Команда бүрүзүнде 15 шериг албанныглар бар. Бүдүрүкчү заводтар: "КАМАЗ", "УралАЗ" база "ГАЗ"-тың каттышкан инженерлер бөлүүнүң үш командазы мөөрейге боттарының күжүн шенеп көөр дээш, шериг чолаачыларын зачеттан дашкаар киириштирген. 
"Маргылдааның шупту киржикчилери бедик деңнелдиг белеткелди болгаш тергиин түңнелдерни көргүстү. А шериглерниң амгы үениң техниказын кончуг эки ажыглап билирин, нарын байдалда дүрген шын шиитпирни хүлээп шыдаарын, боттары база кезектиң составы-биле оларның демниг хөделип билирин аарыкчылар көрген. Чарыштың түңнелдери маргылдааның кол сорулгазы чедип алдынган бадыткаан – бистиң дайынчы эштежилгевис улам быжыккан. Камгалал сайыды, Россияның Маадыры, армияның генералы Шойгу Сергей Кужугетовичиниң база бодум өмүнээмден «Шериг авточарыш» делегей маргылдаазының төнгени-биле байыр чедирип тур мен. А тиилээннерге база шаңналдыг черже киргеннерге – тиилелге-биле! Чижилгелиг маргылдаа мергежилди улам сайзырадып, тулган дээн дайынчы шынарларны хевирлээринге салдарлыг болган деп бодаар мен. Ам болур маргылдааларда, ол ышкаш шериг албан-хүлээлгеңерде боттарыңар күжүңерге бүзүрелди, чедиишкиннерни база чедимчени күзедим» - деп, РФ-тиң камгалал сайыдының оралакчызы, армияның генералы Дмитрий Булгаков чугаалаан.  
«Шериг авточарыш» маргылдаа 4 чадалыг эрткенин сагындыраал. 4х4 дугуйлуг автомобильдерниң «Чаңгыстың чарыжынга» Египет Араб Республиканың чепсектиг күштериниң экипажы (чолаачызы - капрал Хешам Абд Ел Хаким Мохмед Ахмед Элгенди, штурманы - капрал Эмад Ашраф Загхлоул Мохамед Еид) үшкү черни; Россияның чепсектиг күштериниң экипажы (чолаачызы – улуг прапорщик Анатолий Зелепукин, штурманы - сержант Роман Аксенов) ийиги черни; Россиядан экипаж (чолаачызы - сержант Константин Ошуев, штурманы - улуг матрос Сергей Задков) бирги черни ээлээннер. 
6х6 дугуйлуг автомобильдер аразынга «Чаңгыстың чарыжынга» үшкү черни - Кыдат Улус Республиканың чепсектиг күштериниң экипажы (чолаачызы – улуг сержант Чжан Чаньбинь, штурманы - лейтенант Чжу Бинь); ийиги черни - Россияның чепсектиг күштериниң экипажы (чолаачызы - сержант Айдын Агбаан, штурманы - Кирилл Намчем-оол); бирги черни – Россияның чепсектиг күштериниң экипажы (чолаачызы - улуг лейтенант Юрий Николаев, штурман - сержант Иван Мысин) алганнар.  
«Сүрүүшкүннүг чарышты» ийи бөлүкке эрттирген. 4х4 дугуйлуг автомобильдер экипажының аразынга Кыдат Улус Республиканың шериг албанныглары (чолаачызы - Чжан Ливэй, штурманы - Ван Сяцзе) үшкү черни алганнар. Ийиги база бирги черлерни Россия Федерациязының шериглери: чолаачылар Константин Ошуев биле Анатолий Зелепукин, штурманнер - Сергей Задков биле Роман Аксенов тус-тузунда үлешкеннер.
 6х6 дугуйлуг автомобильдер чарыжынга үшкү черни Египет Араб Республиканың чепсектиг күштериниң экипажы (чолаачызы - капрал Сайед Магд И Элсайед Мохамед, штурманы - Мохамед Абдоу Ахмед Абделгавад); ийиги черни российжи шериглер экипажы (чолаачызы - улуг лейтенант Юрий Николаев, штурманы - сержант Иван Мысин) ээлээн. Россиядан экипаж (чолаачызы - сержант Айдын Агбаан, штурманы - Кирилл Намчем-оол) «Сүрүүшкүннүг чарыштың» бо чадазында тиилеп, бирги черге төлептиг болган.  
«Шериг авточарыштың» бир чадазын 55-ки аңгы мото-адыгжы (дагжы) бригаданың баазазынга хааглыг кылдыр эрттирген.  
Тускай куяк автомобильдер экипажының «От» маргылдаазынга үшкү черни египетчилер (чолаачызы - капрал Бассем Мохамед Ибрахим Элнахрави, адыгжы - капрал Карим Садахеллин Фатхи Абделкхалек); ийиги черни Кыдат Улус Республиканың шериглери (чолаачызы - старшина Чжан Вэй, адыгжызы - лейтенант Чень Лэлэ); бирги черни Россияның чепсектиг күштериниң экипажы (чолаачызы – анаа дайынчы Ян Баяндай, адыгжы - биче сержант Евгений Никулин) ээлеп, шаңналдарга төлептиг болган.
"Командалыг чарыш" түңнелдери-биле мындыг болган: Узбекистан Республиканың командазы үшкү, Кыдат Улус Республиканың командазы ийиги, Россия Федерациязының командазы бирги черлерни алган. Шаңналдыг черлер алганнарга база тиилекчилерге өртектиг белектерни база тураскаал шаңналдарны тывыскан. А тиилээн командага «Шериг авточарыштың» шилчип чоруур кубогун тудускан.

Возврат к списку