Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чаа одалга сезонунга белеткел эгелээн

Тывада чаа одалга сезонунга белеткел эгелээн 17.04.2019
Одалга сезону бир ай болгаш доостур-даа болза, Тываның эрге-чагыргазы дараазында компанияга белеткелди эгелээн. 
Апрель 15-те эрткен аппарат хуралында, республика баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалдыг котельнаяларда база хөмүр шыгжаар черлерде одаар чүүлдүң артыын хынап, ону кадарып хайгаараар харыысалгалыг кижилерни тургузарын айыткан. База ол ышкаш, чаңгыс чырык четкизинде коштунмаан чурттакчылыг черлерни чырык-биле хандырып турар дизельдиг электростанцияга ажыглаар кывар чүүлдүң артыын база хынап көөрүн хувааган.
Республика Баштыңы Кызыл хоорайда хөй аалдарлыг бажыңнарның чылыг четкизин база дериг-херекселдерин белеткээринче онза кичээнгейни угландырган. Бо одалга сезонунда хуу башкарыкчы компаниялар биле ТСЖ-лерге хамааржыр чуртталга бажыңнары айыылды болдурар часкан. Башкарыкчы компаниялар подвалдарда суг өйлеп-таарыштырар системаларны эде чаартыр хүлээлгезин күүсетпээни – ооң чылдагааны. Бо чайын Кызылдың ЧЭТ специалистериниң хыналдазы-биле башкарыкчы компаниялар дериг-херекселдерни солуур ужурлуг. 
Одалга сезонунуң белеткелинче угланган акша-хөреңгиге шыңгыы контрольду тударын Шолбан Кара-оол ТЭК бүдүрүлгелериниң база коммунал организацияларның удуртукчуларынга сагындырган. Ынаар ниитизи-биле 660 млн. ажыг рубльди угландырар. Акшаларны шын эвес чарыгдап турарын эрткен чылдарның практиказы көргүскен.
Кызылдың ЧЭТ-те садып турар, улуг бажыңнарга ажыглаар дериг-херекселдерни башкарыкчы компаниялар 2-3 катап аар өртектер-биле өскээртен садып ап турарлар. Оон өске чижек, магистралдыг хоорза шугумундан бажыңнарже чылыг кожар амгы үениң автоматчыткан аңгы чылыг пунктузун садып, коштурарда регионнуң капитал септелге фондузу миллион рубльди чарыгдаан. Аар өртектиг аңгы чылыг пунктулары ону ажаап карактаар, билиг-мергежилдиг специалистер чогундан бирги кышта-ла ажыглалдан үнген.
Ам сезоннуг кампанияда мурнады кылыр ажылга Каа-Хем суурда тудуп турар культура-спорт комплекизинче магистралдыг хоорзадан чылыг шугумун шөйери хамааржыр деп, Тываның Баштыңы демдеглээн. 
Кызылдың ЧЭТ амгы үеде дөзевилел ажылынче кирген. Чылыг шугумунуң чаа адырын дургаар туттунар хөй каът бажыңнарлыг комплектиг тудугларны төлевилелче киирерин чазак даргазы сүмелээн.

Возврат к списку