Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хөгжүлдениң комплекстиг тускайлаң планын тургускан бирги регион Тыва Республика болур

Хөгжүлдениң комплекстиг тускайлаң планын тургускан бирги регион Тыва Республика болур 23.05.2019
Максим Орешкин Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезин сайгарган үнүүшкүннүг хуралды удуртуп эрттирген. 
Сайыт регионну хөгжүдер шиитпирлерни дилеп-тывар дээш чазак кежигүннери, федералдыг адыр ведомстволарыбаза регион эрге-чагыргазының төлээлери-биле кады эрткен хуралды кураторлаан. Хуралда Тыва Республиканың национал сорулгаларының төнчү көргүзүглерин чедип алырын чугаалашкан. Субъектиниң 2024 чылда чедип алыр ужурлуг тускай сорулгалыг көргүзүглерин санаан. Кызыл-Курагино демир-оруунуң тудуун доозары регион хөгжүлдезиниң кол төлевилелинче кирген. 
Чазак Кызыл-Курагино демир-оруун тудар база Элегес хөмүр-даш чыдынын шиңгээдир тодаргай планны чай ортузунга чедир ажылдап кылыптарын Максим Орешкин чугаалаан. "Чазак деңнелинде чүгле ол демир-оруктуң эвес, а Хабаровск крайда Ванино портун сайзырадыры база Элегес хөмүр-даш чыдынынга даг-болбаазырадылга комбинадын тудары-биле холбашкан тодаргай планны тургузарын дугуруштувус. Демир-орук тудуу шапкын эгелезин дээш элээн идепкейжи ажылдадывыс. Төлевилелди элээн каш чылда боттандырар, ынчан республикага хөй санныг чаа ажылчын олуттар тургузар экономиктиг хөгжүлдениң кол шимчедикчизи ол апаар” – деп, сайыт чугаалаан.  
Ядыы-түреңги чорукту чавызадыр шенелде төлевилелди боттандырар регионнар санынче Тыва Республиканы киирер дугуржулга Күш-ажыл яамызы-биле чедип алдынганын хуралда чугаалаан. Ядыы-түреңги чорук-биле демисежир бөлүк хемчеглерде 3-кү төл төрүттүнгенде федералдыг бюджеттен немелде төлевирни киирери, күш-ажыл рыногунга чаа ажылчын олуттарны тургузуп, чурттакчы чонну ынаар хаара тудары, кадрлар белеткелин эде көөрү-биле өөредилге албан черлерин инвентаризастаары кирген. Оон аңгыда, биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту, көдээ ажыл-агыйны, социал адырны база хүрээлел шынарын хөгжүдер айтырыгларны база чугаалажып көрген. 
Регионда экономиктиг идепкейниң деңнелин бедидеринче база социал чидиг айтырыгларны чок кылырынче, регион бюджединче үндүрүглер киирилдезин хевирлээринче, мурнады боттандырар инвестиция төлевилелдерин күүседиринче угланган шиитпирлер Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң комплекстиг планының өзээн тургузар. Россия Федерацияның деткиишкин херек субъектилерин хөгжүдер ындыг планны белеткээринге Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң комплекстиг планын хевирлээн ындыг арга чижек болур. 
 РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызы

Возврат к списку