Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Алдын-кыс Конгар, Дээди Хуралдың комитет даргазы: Тываның Чазаа 2018 чылда эки ажылдаан

Алдын-кыс Конгар, Дээди Хуралдың комитет даргазы: Тываның Чазаа 2018 чылда эки ажылдаан 03.06.2019
Май 31-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген. 
 Ол болуушкунга хамаарыштыр депутаттар үзел-бодалын илереткен. 
Алдын-кыс Конгар, Тываның Дээди Хуралының (парламентиниң) энергетика, тудуг, транспорт болгаш ЧКА талазы-биле комитет даргазы: 
- 2018 чылда Чазактың ажыл-чорудулгазының отчедун болгаш 2019 чылда кылып чорудар ажылдарын сайгарып көрдүвүс. Бистиң комитет ук стратегияны бүрүнү-биле деткип, чамдык сорулгаларны боттандырарынга албан киржир. Аңгы-аңгы угланыышкыннарны өөренип, шиңгээдир нормативтиг эрге-хоойлу актылары, хоойлулар бисте хөй. Субъект баштыңы болур удуртукчунуң бодунуң ролюндан эгелээш, параметрлер болгаш көргүзүглер аайы-биле ажылдың шынарынга демдек салырын ол бүгү хоойлуларда, чогуур документилерде айыткан. Ооң иштинде, адырларның шынарынга демдекти база. Керээ-биле ажылдап турар удуртукчу ажылдакчыларга база. 
Күрүнеде контроль системазы ажылдап турар. Чазак отчедунуң мурнунда, бистиң контроль системазының анализтээни болза, Россия Федерациязынга хамаарыштыр алырга, Тываның Чазаа элээн бурунгаарлап, эки ажылдаанын көргүскен. 2018 чыл эки үре-түңнелдерни көргүскен. Ынчангаш 2019 чылда салдынган сорулгалар дыка улуг. Делегей деңнелинче үнүп келген чамдык төлевилелдеривис республиканың политиктиг-даа, экономиктиг-даа хөгжүлдезинде дыка шыңгыы чада эгелээн дугайында боданырынче бисти албадапкан. 
Тыва чурттар аразының транспорт инфраструктуразында уг-шигни тургузуп, харылзааны хөгжүдериниң эгезин салган. Ол дээрге, Азия регионунда сайзыраңгай чурттар, күштүг технологиялар-биле ажылдаарынга, республиканың биче бизнезин, улуг инвестиция төлевилелдерин хөгжүдеринге идигни бээр демир-орук тудуу-дур. Бирээде ол. Ийиде, Экономиктиг хөгжүлде яамызы база Сибирьниң МРСК, шупту яамылар-биле кады ажылдаар чугула угланыышкын – регионнуң энергетика күчүзүн хандырары болур. Ооң түңнелинде, ында хереглел чежел, каш мегаваттарга дээш, шупту инвестиция төлевилелдерин санаар, ол дээрге комбинаттар тудуундан эгелээш бистиң дыка хөй социал объектилеривиске чедир улуг төлевилелдеривис болур, ынчап кээрге оларның четкизи каш катап өзе бээр. 2020 чылдарның эгези энергия херек технологияларның, эртем-техниктиг депшилге чедиишкиннериниң чылдары апарып, электроэнергетиканы хөгжүдер чугула айтырыгларны шиитпирлээриниң чадазы болур. Чазаавыстың ажылын үнелеп, чоокку чылдарда чедиишкинниг кады ажылдажылганы күзедивис.

Возврат к списку