Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа муниципалитеттерге стратегтиг сессияларны эрттирер

Тываның Чазаа муниципалитеттерге стратегтиг сессияларны эрттирер 13.06.2019
Тываның Чазаа чыл дургузунда кылган ажылын чурттакчы чонга илеткээр арга-хевирден ойталаан. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ооң орнунга, кожууннар активи-биле стратегтиг сеесияларны - регион трендизи таварыштыр муниципалеттерниң хөгжүлде көргүзүглерин хевирлээр аргаларны сайгарып чугаалажырын саналдаан. 
Чидиг болгаш анаа айтырыгларны сайгарган чаа хевир республика ведомстволарының бирээзинде кым-бир кижиден эвес, а боттарының саналдары болгаш “чагыглары” тус черниң бодунга боттаныыр ужурлуун чоннуң билип алырынга салдарлыг. Тодаргай суурнуң азы кожууннуң чазакче киирген хереглелдери национал төлевилелдерниң, күрүне база адыр программаларының сорулгаларынга дүүшкен турар ужурлуг, чүге дизе эгелекчи саналдарның акшаландырыышкын каналдары ында салдынган. 
Шак ындыг арга-хевир төлевилелдерже "анаа-ла хайгаарыкчыларны" эвес, а езулуг сонуургалдыг улусту хаара тудуп, ажылдаар дээн кижилерге тодаргай уг-шигни тургузуп бээр, деп Тываның Баштыңы демдеглээн. 
«Суур бүрүзүнүң активи чидиг айтырыгларны шиитпирлээринче чүгле кыйгырар эвес, а ону ажар дээш чүнү канчаарын билир боор ужурлуг. Чижээ, көдээ ажыл-агый чиг эдиниң болбаазырадылгазы херек болза, биче ажыл-агыйларны каттыштырарын тайылбырлап, ындыг цехти кады организастаар апаар. Суурларда огород ажылынга дузалажыры-биле суггат системазын катап тургусчур. Кызылдан Уюсов бульдозерлиг чедип келгеш, буганы казып бээри эвес-тир ол. Ол ажылды кым көдүрүп шыдаарыл, чарыгдалдарны кым бодунга алырыл деп, долгандыр олуруп алгаш, боданыңар. Калькуляторну туткаш, санал бүрүзүнүң экономиктиг талазын эки санаар. Үре-түңнел дээш ажылдаарынга, төлевилелди санаарынга кады өөренир бис” – деп, Шолбан Кара-оол тайылбырлаан.
Кандыг-даа адырда чугула айтырыгларны шиитпирлээрде программа-сорулгалыг ажыл суур чурттакчыларынга таарымчалыг деп, ол чугаалаан. Туризм, чуртталга тудуу, АКО инфраструктуразы, арагалаашкын болгаш кем-херек үүлгедиишкини-биле демисел – стратегтиг сессияларның даяныр кол угланыышкыннары ол болур. Чоннуң калбак сайгарылгазында элээн перспективтиг төлевилелдерни шилип, бадылаар. 
Чазак отчедунга хамаарыштыр чаа арга-хевирлиг ажыл июнь 20-де эгелээр. Ол кампанияны үш неделяда кылыр. Республика Баштыңы кожуун бүрүзүнге стратегтиг сессияны белеткээрин, кожуун чагырга даргаларынга – ону эрттиреринге байдалдарны хандырарын дааскан.

Возврат к списку