Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның малчыннары малын кыргып турар

Тываның малчыннары малын кыргып турар    24.06.2019
Тываның мал ажыл-агыйлары ам ийиги неделяда кыргылдазын уламчылап турар.  
Бо чылын ону республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналдааны «Дүк» төлевилел боттаныышкыны-биле чорудуп турар. Малчыннарга кыргаан дүгүн орулгалыг садып-саарып алыр арганы тургузуп, ону болбаазырадыр бүдүрүлгени регионга ажыдары - төлевилелдиң сорулгазы.  
Чазак Даргазының даалгазы езугаар, Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы кожууннарның көдээ ажыл-агый эргелелдери-биле кады кооперативтер, биче бүдүрүлгелер болгаш ажыл-агыйлар баазазынга дүк хүлээр 27 пунктуну ажыткан. Оон аңгыда, республиканың Күш-ажыл яамызының грантызы-биле, кыргыкчыларның 10 бригадазынче ажыл чок кижилерни хаара туткан.
 Июнь 24-ке чедир дүк хүлээп алыр пунктулар 223,9 тонна чугдунмаан дүктү, ооң иштинде 84,2 тонна өшкү дүгүн хүлээп алган. Неделя бурунгаар ол көргүзүг оон үш катап эвээш турган. Кыргып алган дүктүң ниити хемчээли 1,5 муң тоннадан эвээжевес ужурлуг деп, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы санап турар. Ам бо хүннерде белеткеттинген дүктү улаштыр садып-саарарының аргазын дилеп турар.  
Каш санныг дүк хүлээкчилеринден аңгыда, республикада амдыгаа чедир дүк рыногу чок. Дүктүң баштайгы болбаазырадылгазы чок болганындан, ону чиик өртекке хүлээп турар болгаш, эки орулга ажылдап алыр дөс кылдыр көрбейн турар. Тывада «Дүк» төлевилел – дүктүң бирги болгаш ханы болбаазырадылгазының амгы бүдүрүлге баазазын тургузар дээн эгелээшкин болур.

Возврат к списку