Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы чаа чыыштың депутаттарынга соңгукчуларның чагыг-сүмелерин күүседир дээш ажылдаарын чагаан

Тываның Баштыңы чаа чыыштың депутаттарынга соңгукчуларның чагыг-сүмелерин күүседир дээш ажылдаарын чагаан 11.09.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралдың чаа чыыжында «Чаңгыс демниг России» партиядан депутаттар-биле ужурашкан. Бүзүрелдиг тиилелгени чедип алганы дээш байырны чедиргеш, соңгулда мурнунуң ужуражылгаларында республиканың чурттакчы чонунуң киирген чагыг-сүмелерин күүседири-биле, ол ажылды бодунуң контролюнга алырын парламентарийлерден дилээн. 
Чурттакчы чоннуң одалгада ажыглап турар хөмүр өртээн чиигедир айтырыгже онза кичээнгейни салырын республика баштыңы чугаалаан. Кожууннарже сөөртүп чедиргени-биле хөмүрнүң өртээ каш катап өзүп, тоннада 5 муң рубль чедип турар. Кыш дургузунда 5-тен 10 тонна чедир хөмүр одаар болганы-биле, Тывада эвээш орулгалыг муң-муң өг-бүлелерге кыжын бажыңын чылыдыр одап алыры нарын айтырыг апарган.
 Республиканың чазаа хөмүр казар кампаниялар-биле ол айтырыгны шиитпирлээрин каш чылдар ишти оралдажып келген. Эрге-чагырга Тываның кол ажыл берикчилери болгаш үндүрүг төлекчилери бүдүрүлгелерге административтиг ыйыдыышкынны бээри, оларның саң-хөө байдалын элээн нарыыдадыптар дээрзин билир. 
Ынчангаш, республика чазаа 2016 чылда беш болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге одаар чүүлдүң чарыгдалынга субсидия бээр дугайында шиитпирни хүлээп алган. Амгы үеде 8 хире муң ажы-төл бар 1 муң ажыг өг-бүлелер чылдың-на республика бюджеди-биле саткан чиигелделиг 2 тонна хөмүрнү ап турарлар. Ындыг болзажок, оон-даа хөй өг-бүлелерге ындыг дуза эргежок херек, а дотациялыг бюджеттиң акша-хөреңгизи шуптузунга чедишпес.
Парламент хөмүр-даш айтырыын шиитпирлээринге бодунуң үлүүн кииреринге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бүзүрелин илереткен. 
«Бирээде Мөңгүн-Тайгада, Бай-Тайгада, Каа-Хемде болгаш өске-даа кожууннарда өртектер аңгы-аңгы болурун соксадыр. Кожуун бүрүзүнүң төвүнге хөмүр-даш курлавыры шыгжаар черлерни ажыдар. Аңаа хөмүрнүң өртээ Кызыл-биле дөмей турарын чедип алыр. Ийиде, чединмес өг-бүлелерге хөмүрнү халас чедирип берип турар төлевилелди уламчылаар болгаш ындыг деңнелдиг улустуң даңзызын эде көөр. ТДРК-ның мурнунга өртек политиказының талазы-биле айтырыгны көдүрерин чедип алыр. А оон-даа улам чидиг айтырыгны шиитпирлээринге күрүнениң Роснедр деп федералдыг агентилели таварыштыр республиканың бодунуң хөмүр-даш казып-тывар уургайын чөпшээредип алыр айтырыгны ам-даа күштелдирер. Чоокта чаа Россияның Чазааның бирги оралакчызы - Россияның саң-хөө сайыды Антон Германович Силуанов даргага бо айтырыгны тургузарымга, шиитпирлээрин өөренип көөр бис дээн чүве. Ол болгаш оон-даа өске чоннуң көдүрүп турган айтырыгларын Дээди Хуралдың чаа депутаттары кичээнгейге алырын диледим” – деп, Тываның Баштыңы депутаттар-биле ужуражылгазының түңнелин бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку