Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Дээди Хуралдың чаа чыыжынга чаңгыс команда болуп ажылдаарын күзээн

Тываның Баштыңы Дээди Хуралдың чаа чыыжынга чаңгыс команда болуп ажылдаарын күзээн 27.09.2019
Тываның Баштыңы Дээди Хуралдың чаа чыыжының бирги хуралынга киришкен. Чазак даргазы депутаттарның ажыл-чорудулгазының эгелээни-биле байырны чедиргеш, парламентиниң амгы составы көскү болгаш билдингир кижилерден тургустунганын демдеглээн. Депутаттар республикада политиктиг турум чорукту деткииринге идепкейин көргүзер боор деп ол чугаалаан. 
Дээди Хуралдың депутаттар корпузу чаарттынган: 32 депутаттың 17-зи чаа кижилер дээрзин республика баштыңы онзалап айыткан. «Чаңгыс демниг Россия» партияның Тывада регион салбыры тергииделин салбаан. Ынчап кээрге, Тываның чурттакчылары регион хөгжүлдезиниң угланыышкыннарын уламчылаарынга идегелин берген» - деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
«Хуралда эрге-чагырга партиязы хөй үннү алганы улуг ужур-дузалыг. Чон ону күзээни ол. Партия чүгле политиктиг орукта эвес, а экономикада, социал дээш өске-даа адырларда боттуг ажыл-херектери-биле күштүүн бадыткаан. Өске партия төлээлери бар болганынга өөрүп тур мен. Ам чоннуң чагыг-сүмелерин күүседир бүрүн эргелиг чаңгыс команда апарган силер. А чоннуң чагыгларның утказы чаңгыс – бүгү-ле аргаларны ажыглап чаңгыс чер-чуртгугларывыстың амыдырал-чуртталгазы экижидери. Ону боттандырар дээш бир дем болуп ажылдаар бис. Ооң кадында, кылыр ажылдарывыс баш ажыг. Тываның шапкын хөгжүлдезиниң программа документизин хүлээп алырынга чедир хензиг үе арткан. Ам кады шудургу ажылдаар шөлүвүс ол. Кады ажылдажылгаже, эштер” – деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда депутаттарга чагыгны берген. 
Чаа чыыштың бирги хуралында 8 комитет биле бир комиссияны хевирлеп, парламентиниң ажылдаар органнарының тургузуун бадылаан. Эң хөй үннү алгаш, Каң-оол Даваа база катап спикер болган. Депутаттар даргазының оралакчыларын база комитеттер баштыңнарын бадылаан. 
Сентябрь 8-те эрткен парламент соңгулдаларында 32 депутатты: 16-зын – республиканың соңгулда округундан база 16-зын – чаңгыс мандаттыг соңгулда округтарындан соңгаанын сагындыраал. Мандаттарны «Чаңгыс демниг Россия» (30 мандат) база Россияның либерал-демократтыг партиязы (2 мандат) аразында үлешкен. 
“Чаңгыс демниг Россия” партия чаңгыс мандаттыг соңгулда округтарында шупту 16 мандатты алган. А республиканың соңгулда округтарында мандаттар мынчаар үлеттинген: «Чаңгыс демниг Россия» – 14 мандат, РЛДП – 2 мандат.

Возврат к списку