Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада тудугларның хемчээли 1,5 катап улгаткан

Тывада тудугларның хемчээли 1,5 катап улгаткан 30.09.2019
2019 чылдың 8 айларында Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң түңнелдерин үндүрген. 
ТР-ниң Экономика яамызының Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга илеткелинден алырга, эрткен чылдың ол үезинге деңнээрге, шупту үлетпүр бүдүрүлгелеринде өзүлде демдеглеттинген. 
Хөмүр тывыжы 2,1 хуу көвүдээн. Бо хүннүү-биле алырга, 1 млн. 79,9 муң тонна хөмүрнү казып тыпкан. Болбаазырадылга бүдүрүлгезиниң хемчээли 146,5 хуу өскен. Кызылда "БТК Групп"-туң ажытканы дааранылга фабриказы көскү үлүгнү киирген. Текстиль бүдүрүлгези 2,1 катап улгадып, 200 хире млн. рубль четкен. 
Аъш-чем үлетпүрүнде база бүдүрүлге индекизи өскен - 4,5 хууга. Далган бүдүрүлгези – 2,9 катап, сүт – 0,5 хуу, кулинарлыг кылыглар, эъттен чем аймаа, дагаа эъдиниң субпродуктулары – 2,8 хуу, ажыг сүттен продуктулар – 1,1 хуу, балык – 11,6 хуу, хлеб-булочка кылыглары – 15,1 хуу, резин база пластмасс кылыглар - 2,4 катап өскени-биле, ол чедип алдынган. 
Оон аңгыда электри энергиязы, газ база бус бүдүрүлгези 7,9 хуу өскен. Эң-не улуг өзүлде тудугда демлеглеттинген: тудуг ажылдарының хемчээли 1,57 катап көвүдээн болгаш, сентябрьның эгезинде ол 4 млрд. 886,2 млн. рубль болган. 44,2 муң дөрбелчин метр чурттаар оран-саваны ажыглалче киирип, эрткен чылдың ол-ла үеде көргүзүүн 36,5 хуу ашкан. 2019 чылдың январь-август айларда киирген чуртталга оран-савазының хөй кезии - 33,6 муң дөрбелчин метри, азы чуртталга тудуунуң ниити хемчээлиниң 76 хуузу хууда тудугга хамааржыр.

Возврат к списку