Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада көдээ ажыл-агый культураларының дүжүдүн ажаавышаан

Тывада көдээ ажыл-агый культураларының дүжүдүн ажаавышаан 08.10.2019
Бо чылын үнүш-дүжүт ниитизи-биле эки болган. Ындыг болзажок Улуг-Хем кожуунга агаар-бойдус арай чүдерээн. 
Сентябрь 12-де Таңды кожуунга чагган өл хар «Агрохолдинг Заря» КХН-ниң 1875,3 га шөлүнде тараа культураларын чыттыр базыпкан, ам ону комбайнның мурнунда тараа ээктир бастырар шагжазы-биле ажаар деп турар.
 Республикада 44080,6 га азы 99 % тарылга шөлүнден дүжүттү ажааган, Улуг-Хем кожуунда улуг долу дүшкеш когараан 685 га тарылга шөлүнде дүжүттү (100 гада кызыл-тас биле 585 гада чаңгыс чылдың сиген) үндүр бижээн. 
Октябрь 4-ке чедир 8433 гада азы дүжүт шөлүнүң 57,5 хуузунда тараа культураларын ажааган (2018 чылдың ол-ла үезинге деңнээрге 185 %). 12686 тонна тарааны алган, бир гадан ортумаа-биле 15,1 центнер (2018 чылда – гадан 14,3 ц), ооң 10151 тонназы ак-тараа, 1264 тонназы арбай, 1096 тонназы сула, 175 тонназы чиңге-тараа. 
Тараа дүжүдүнүң 86,4 % (10968 тонназы) көдээ ажыл-агый организацияларының, ооң 11,1% (1405 тонназы) тараачын-арат ажыл-агыйларынга, 2,5 % (313 тонназы) чоннуң ажыл-агыйларынга онаажыр.
Республикада эң улуг тараа шөлдүг Таңды кожуун 6650 га шөлден (дүжүт шөлүнүң 57 %) дүжүттү алган. 
Бии-Хем кожууннуң ажыл-агыйлары 32 %, Чаа-Хөл кожуун – 55 % тараа культураларын ажааган. Тараа культураларын ажаарын Чөөн-Хемчик (260 га азы 100 %), Каа-Хем (440 га азы 100%), Сүт-Хөл (300 га азы 100 %) кожууннар дооскан. 
23370 гада азы дүжүт шөлүнүң 88 % мал культураларын бөлген (2018 чылга деңнээрге 149 %), чаңгыс чылдыг сигенни 18903 га (85%) база хөй чылдыг сигенни – 4467 га (100%) шөлден кескен. Чаңгыс болгаш хөй чылдыг тараан сигеннер дүжүдү – гадан 14,4 центнер болуп, 30393 тоннаны алган. 2415 га шөлден картошка дүжүдүн ажааган, азы дүжүт шөлүнүң 98,9 % (2018 чылга деңнээрге 100 %), оон 26354 тонна (2018 чылда 25744 тонна) дүжүттү алган. 
Республикада картошканың ортумак дүжүдү – гадан 109 центнер болган (2018 чылга деңнээрге 96%).
Ногаа культураларын ажаары доозулган, 299 гадан дүжүттү алган (2018 чылга деңнээрге 104%). Дүжүттүң хемчээли – 3362,3 тонна (2018 чылдан 105 %). Ногаа культураларының ортумак дүжүдү - 112 ц/га (2018 чылдан 101%). 
ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы зона аайы-биле дүжүт ажаалдазын доозарының хуусаазын тургускан:
Барыын кожууннар: Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл, Чаа-Хөл октябрь 8-ке чедир; 
Төп кожууннар: Таңды, Бии-Хем, Каа-Хем октябрь 12-ге чедир. 
ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы

Возврат к списку