Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Яндекстиң өөредилге эгелээшкиннеринде Тыва идепкейлиг киржип турар

Яндекстиң өөредилге эгелээшкиннеринде Тыва идепкейлиг киржип турар 17.10.2019
"Яндекс.Учебник" сервис-биле кады ажылдаарын өөреткен Тывада семинарга 583 эге класс башкылары киришкен. Ону республиканың 17 кожуунунга (муниципалдыг районнарга) база үш хоорай округтарынга (Ак-Довурак, Чадаана база Кызылга) эрттирген. Регионда эге өөредилге башкыларының 40 ажыг хуузу боттарының мергежилин ынчаар бедиткен. 
"Яндекс.Учебник" төлээлери-биле ужуражылга үезинде, Яндекстиң өөредилге төлевилелдери биле Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының аразында кады ажылдажылга дугайында керээге ат салыр дугайында Тыва Республиканың Чазаа-биле дугуржулга чедип алдынган. 
Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы Органа Натсактың чугаазы-биле алырга: «Яндекс.Учебник" төлевилел республиканың ыраккы кожууннарында коллегаларывыска дыка херек. Сервис башкыларның эргелерин калбартып, регион өөредилгезинде чурагайлаашкынның деңнелин бедидер, а бис Москвадан коллегаларывыска бүгү-ле аргалар-биле дузалажырынга белен бис. Программаларга башкыларның сонуургалы канчаар-даа аажок улуг бооп турар”. 
"Яндекс.Учебник" төлевилел башкыларның профессионал сайзыралын, электроннуг өөредилге курлавырларын, башкылаашкын технологияларын, чурагайлыг дидактика-биле оларны таныштырган “Чурагайлыг өөредилге хүрээлели”, “Амгы үениң школазы”, “Келир үениң башкызы” федералдыг төлевилелдерни регионга боттандырарынга дузалаар. 
«Бисте РФ-тиң Чырыдыышкын яамызының деткээни “Сетевая школа” улуг төлевилел бар. Ооң дузазы-биле, эң эгезинде, өөредилгени удуртуп-башкарарының хевирин өскертип, ооң ужур-утказын элээн чаартыр деп турар бис. "Яндекс.Учебник" сервис-биле кады ажылдажылга “Сетевая школа” национал болгаш регион төлевилелиниң айтырыгларын шиитпирлээринге база чаа өөредилге технологияларын кииреринге биске чугула херек. Өөредилге айтырыгларында солун шиитпирлери база дузазы дээш коллегаларывыска четтирдивис” – деп, Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаа демдеглээн. 
«Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының чалааны-биле, октябрьның 8-тен 11-ге чедир, республиканың эге класстар башкыларын өөреткен улуг хемчег болуп эрткен. Республиканың эң-не ыраккы кожууннарынга чедип, көдээ школалардан башкыларны семинарларже хаара тутканывыс – төлевилелдиң онзагайы ында болган” — деп, "Яндекс.Учебник" регион хөгжүлдезиниң талазы-биле директор Дмитрий Растворов демдеглээн. 
"Яндекс.Учебник" төлевилел 2018 чылдың күстен бээр Тыва-биле кады ажылдап турар. Сервистиң специалистери Тываның өөредилгени хөгжүдер база кадрлар мергежилин бедидер институттуң (ТИРОиПК) деткимчези-биле, тус черлерде эге школа башкылары-биле ажылды организастаар муниципалдыг шылгакчыларга өөредилгени эрттирген. 
«Сервисти ажыглалче кииреринде нарын чүүлдер чок: сервис халас боорда, доктаамал чаартынып турар, уругларга база башкыларга аңаа ажылдаары таарымчалыг болгаш солун. Өөреникчилерниң ада-иелеринге "Яндекс.Учебник"-биле ажылдаарын таныштырары – бо чоокку үениң ажыл планында кирген” – деп, ТИРОиПК-нуң ректору Урана Куулар чугаалаан. 
2019 чылдың ноябрьда, ТИРОиПК «Яндекс.Учебник-биле кады» деп төлевилелдер болгаш методиктиг сүмелерге республика конкурузун организастап эрттирер. 
«Школаларның ажылынче "Яндекс.Учебник" сервисти киирери - Өөредилге национал төлевилел чорудуу-биле “Чурагайлыг өөредилге хүрээлели” федералдыг төлевилелди боттандырар сорулгада “Өзүлдениң точказы” кабинеттерни долузу-биле ажылдадырынга башкыларга херек болгаш тергиин арга болуп турар. "Яндекс.Учебник" өөредилге ному-биле уруглар күзелдии-биле кичээлдээр» - деп, Тыва Республиканың Чазааның төлевилел ажыл-чорудулгазының талазы-биле эргелелдиң начальниги Валерия Кан айыткан. 
"Яндекс.Учебник" – орус дылда (1-4 кластар), математикада (1-5 класстар) онаалгаларлыг база чогаадыкчы онаалгаларлыг (1-11 класстарга музыка, культурада) башкыларга бүгү-российжи халас сервис болур. Сервис башкыларның кичээлге белеткенир база онаалгалар хынаар үезин камнап, тускай болгаш чаңгыс кижиге өөредилге чорудуун хандырып, уругларның эртемнерге сонуургалын оттурарынче угланган онаалгаларлыг карточкалар шилилдезин тургузуп бээр аргалыг. 
Бөгүн "Яндекс.Учебник"-ти бүгү чуртта 50 муң ажыг башкылар база Тываның 125 школаларында 638 башкы болгаш 7928 өөреникчи ажыглап турар. Эрткен чылын 11 муң башкы «Я Учитель» деп башкылаашкын сайзырадыр программаның киржикчилери болган. 
Амгы үеде Яндекс, республиканың Өөредилге база Информатизация болгаш харылзаа яамылары-биле 2020 чылда Тывага "Яндекс.Лицей" төлевилелди ажылдадып эгелээр айтырыгларны чугаалажып турар.
Оон аңгыда РФ-тиң Культура яамызы, РФ-тиң Чырыдыышкын яамызы база Яндекстиң боттандырып турары «Культура марафону» төлевилелди ТР-ниң Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң киржилгези-биле Тывага ажылдадып эгелээри планнаттынган. 
Уруглар болгаш аныяктар ортузунга ада-чурттуң болгаш ниити культураны болгаш уран чүүлдү нептередип, аныяк-өскенниң культурлуг билиин бедидери – төлевилелдиң сорулгазы. Төлевилелге күзелдиг класс удуртукчу, эге класс, хөгжүм, уран чурулга, делегейниң культура уран чүүлүнүң башкылары; методистер, 1-11 класстарның өөреникчилери киржип болур. 
Төлевилелдиң https://education.yandex.ru/culture/ сайтызындан төлевилел дугайында тодаргай билип ап болур.

Возврат к списку