Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Күрүне ажылдакчызы Дандар-оол Ооржак: Тываның эрткен болгаш амгы үезинге деңнештирилгени кылып болур мен

Күрүне ажылдакчызы Дандар-оол Ооржак: Тываның эрткен болгаш амгы үезинге деңнештирилгени кылып болур мен 13.01.2020
- Республиканың социал-экономиктиг, улус ажыл-агыйы болгаш культурлуг тудуушкунунун организастаарынга киржип, аныяктар ажылын удуртуп чораан болгаш, Тываның Баштыңының ажыл-чорудулгазынга деңнелгени кылып, ооң келир үедеги сорулгаларынга үнелелди берип болур мен. Тыва Республиканың 2025 чылга чедир социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң хууда планын федералдыг деңнелге ажылдап кылырының дугайында шиитпирни чедип ап, дараазында чылдарда ооң күүселдезин эгелээри - бо чылдың бир кол чедиишкинниг болуушкуну. Бо программаның төлевилелинче республиканың берге айтырыгларын шуптузун киирер аргалыг болган. Чүгле эрткен чылын социал ужур-дузалыг ийи чүс ажыг объектилер туттунганы хөгжүлдеже улуг базым деп санап тур мен. Каяа-даа чорааш чуртталга тудуглары, көдээ культура бажыңнары, уруглар садтары немей туттунуп, оруктар экижээнин кижи эскерер. Кызыл хоорайның хүндүлүг чурттакчы кижи болганымда, найысылалдың айтырыглары мени кезээде дүвүредип чоруур. Ам бо хоорай төвүнде Аныяктар ордузу, тускай эртем-шинчилелдер институдунуң, кедээр ниити аарыглар эмнелгезиниң оран-саваларын ажыглалга киириптер болза, кызылчыларга улуг белек болуру чугаажок. 
Дарганың “кабинеттерге олурбайн, чонче кирип ажылдаңар” дээн негелдези кончуг шын деп санаар мен. Чон-биле харылзажып, оларның сагыш-сеткилин, айтырыгларын билип албайн, өрээл иштинге шиитпирлер үндүрери болдунмас. Ынчангаш чоннуң негелде, дилеглеринге даянып ажылдарны чорудары албан деп санаар мен.  
Тайылбыр: Ооржак Дандар-оол Көк-Хунаевич (83 харлыг), Тыва Республиканың Дээди Хуралының Төлээлекчилер палатазын даргалап чораан. ТР-ниң Чазак Даргазының чанында Айыыл чок чөвүлелиниң кежигүнү, Кызыл хоорайның Хүндүлүг хамаатызы. Чөөн-Хемчик кожуунга комсомол ажылы-биле күш-ажылчы намдарын эгелээн. 1960 - 1971 чылдарда - комсомол ажылдакчызы, 1971 чылдан 1973 чылга чедир СЭКП Таңды райкомунуң бирги секретары, 1973 чылдан 1987 чылга чедир – СЭКП обкомунуң секретары, 1997 - 1990 чылдарда – Тыва АССР-ниң Улусчу контроль комитединиң даргазы. Тыва АССР-ниң Дээди Совединиң депутадынга беш катап соңгуткан. 1990 чылда РСФСР КП Тыва организациязының Контроль комиссиязының даргазы кылдыр соңгуткан. 1991 чылда Бии-Хем кожууннуң “Хадың” совхозунуң директорунга томуйлаткан, оон Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутады кылдыр соңгударынга чедир Таңды район администрациязының баштыңынга ажылдаан. 2002 чылдан 2006 чылга чедир Тыва Республиканың Улуг Хуралының Төлээлекчилер палатазын удурткан. Ажылдап чораан чылдарының дургузунда, Тыва АССР-ниң Министрлерниң Дээди Чөвүлелиниң Президиум кежигүнүнге, Дээди Советтиң депутадынга он беш катап соңгуткан. СЭКП обкомунуң секретарынга 14 чыл ажылдааш, республикада кадрлар белеткээр, культура, өөредилге, эртемни хөгжүдер, корум-чурумну быжыглаар айтырыгларны чедиишкинниг шиитпирлеп чораан удуртукчу.

Возврат к списку