Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республика девискээринде мал кыштаглаашкыны хүр-менди

Республика девискээринде мал кыштаглаашкыны хүр-менди 14.01.2020
Республика девискээринде көдээ ажыл-агыйларының база хууда дузалал ажыл-агыйларының 3134 санныг кышкы турлаглары бар. Кыштаглаашкынче 165,6 муң баш улуг бода, 1186 муң баш шээр мал, 13721 баш сарлык мал, 83845 баш чылгы мал, 241 баш теве, 1649 баш иви мал, 0,8 муң баш сыын, 12,4 муң баш хаван база 30,4 муң баш дагаа кирген. Бо бүгү мал аймаанга 1304 тонна мал чемин кышка удур белеткээн. 962 тонна (74%) мал чемин малчын коданнарже сөөртүп чедирген турган. 
Республика девискээринде көдээ ажыл-агыйларының ниитизи-биле 306,1 муң баш малы кыштаглаашкынче кирген. Ажыл-агыйлар кыштаглаашкынны хүр-менди ажар дээш 247,9 муң тонна сиген-ширбиилди, сүт-бараан фермалары 3730 тонна хоолулуг чемни белеткеп, курлавырлап алган. 
Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы бо чылдың күскү база кышкы үелериниң агаар-бойдузу чылыг-чымчак болганы мал-маганга-даа, малчыннарга-даа таарымчалыг эртип турарын демдеглээн. 
2020 чылдың январь 6-ның хүнү-биле алырга, мал чеминиң курлавырының 26,7 хуузу чарыгдаттынган. Көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелеринде 20,0 муң тонна, тараачын-арат ажыл-агыйларында 36,0 муң тонна, сүт-бараан фермаларында 18,0 муң центнер мал чеми ам-даа бар. 
Республиканың кожууннарында озалааш, чедери берге черлерде шупту 619 кыштаг бар. Ынаар оруктарны доктаамал аштап, үстүрүп турар. А Тере-Хөл кожууннуң малчыннарынче Урал, УАЗ автомашиналар-биле аргажылгаларны организастаан. 
Мөңгүн-Тайга кожуунда чагган харның кылыны 20-30 см четкен. Ынчангаш 8 малчын турлаглар ишкээрлеп, өскээр көшкен. Каргы база Мөген-Бүрен хемнерниң баштарындан 4-4 малчыннар артык кыштагларже көжүп бадып келген. Мөген-Бүрен хемниң бажында чыдар кыштагларга 90 шоодай суланы, 700 санныг тыраан сигенни база аъш-чем аймаан чедирген. Мугур хемниң бажында ам-даа 4 кыштаг бар. 
Көдээ ажыл-агый яамызының болгаш тус чер эрге-чагыргазының онза кичээнгейинде “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” губернатор төлевилелиниң киржикчилери турар. Ук төлевилелдиң киржикчилери болур 416 аныяк малчыннар 6300 тонна сиген белеткээр планын 129,1 хуу чедирип, азы 8176 тонна мал чемин курлавырлап алган. Ынчангаш малчыннарның малы кышты хүр-менди эртип турар. 100 кыштагжыларның турлагларын чырык энергиязы-биле хандырган. Оон аңгыда төлевилел киржикчилериниң 85 кыштаанда кудукту каскан болгаш суг айтырыы шиитпирлеттинген. Ам оларның мурнунда улуг шылгалда – мал оолдаашкыны массалыы-биле эгелээр.

Возврат к списку