Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республика девискээринде бөрүлер-биле демисел

Республика девискээринде бөрүлер-биле демисел  20.01.2020
Тыва Республиканың Чазааның 2019 чылдың апрель 19-та “2019-2020 чылдарда Тыва Республиканың девискээринде бөрүлер санын өйлээр хемчеглер дугайында” №196 доктаалын күүседири-биле, Тыва Республиканың көдээ болгаш аңныыр ажыл-агыйларынга экономиктиг улуг когаралды чедирип турар бөрүлер-биле демисежириниң хемчеглер планын Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызы тургускан.
Бөрү кончуг кажар араатан. Кажан оон-моон аглап эгелээрге, турумчаан черин дораан өскертип, изин будап кааптар. А бир эвес, удур демисешпес болза, ол кезек черлерниң мал-маганын хоозурадып, улуг когаралды чедирер. 2019 чылдың эгезинден бээр 455 баш бода, 2656 баш шээр, 481 баш чылгы база 52 баш сарлыктарны бөрүлер тудуп каапкан. Республиканың көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге чедирген когаралдың түңү – 38,825 муң рубль. Ынчангаш чогуур яамылар муниципалдыг тургузуглар-биле кады демнежип, бөрү аглаар бригадаларны тускайлап, аглаашкынныг аңнаашкынны чорудуп турар.  
Аңныыр ажыл-агыйының санаашкыны-биле көөрге, республика девискээринде бөрүнүң баш саны 1637 чедип турар. Эртемденнерниң болгаш бойдус курлавырының яамызының специалистери араатан аңның саны чогуур ужурлуг хемчээлден ийи катап көвүдеп турарын айыткан. Ооң чылдагааны - делегейде бөрүлер эң көвүдээн Моол-биле кожа-хелбээ чыдарывыс. Ындыг болзажок тыва аңчылар араатаннарның санын өйлеп-таарыштырарынга улуг үлүг-хуузун киирип турар.  
Таңды, Эрзин, Чеди-Хөл, Барыын-Хемчик, Бии-Хем, Улуг-Хем, Кызыл кожууннарның чурттакчыларындан кижилерже база мал-маганже бөрүлер халдаан дугайында 7 дыңнадыгны яамы алган.  
2020 чылдың январь 1-ден 14-ке чедир бөрүлер санын өйлээр хемчеглерни чорутканының түңнелинде, аңчы бригадалар 325 баш кокайны узуткаан. 
Мөңгүн-Тайга кожууннуң бөрү аглаар бригадазы 35 баш араатанны узуткааш, бирги черже үнген. Ийиги черде Барыын-Хемчиктиң аңчылары, олар 19 кокайны узуткаан. А Өвүрнүң бригадазы 16 башты чок кылган.  
2020 чылдың январь 14-түң медээзи-биле алырга, 93 бригаданың 519 аңчыларында 92 санныг автомашина, харга чоруур 17 техника, 113 хире аът бар. Оон аңгыда аңчылар амгы үениң чаа техникаларын база чедиишкинниг ажыглап эгелээн. Тывадан дашкаар безин ады алгып, бөрү аңнаарынга мергежээн аңчы Иван Чевин-оолович Оюн ужудукчу чок ужар аппараттарны база боозунуң шыгаар черинде чылыгны көргүзүп турар тускай херекселди ажыглап турар. Өөр бөрүлер шимчээшкинин хайгаараарынга спутник мончарларын ажыглаарын февральда шенеп эгелээр. Даглыг-тайга черлерге дүрген маңныг аңчы ыттарны ажыглаар көөр деп чугаалажылганы чурттуң европейжи талазында аңчылар-биле база чорудуп турар. Бөрү тударынга мергежээн ыттарлыг аңчыларны кожа-хелбээ Белоруссиядан база чалаары планнаттынган.

Возврат к списку