Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Коронавирустуң чаа 2019-nCoV халдавырын эккеп, нептерээрин болдурбазынче угландырган немелде хемчеглер

Коронавирустуң чаа 2019-nCoV халдавырын эккеп, нептерээрин болдурбазынче угландырган немелде хемчеглер 19.03.2020
Тыва Республиканың девискээринге 2019-nCoV чаа коронавирус инфекциязын киирип база ону болдурбазынче угланган немелде хемчеглер дугайында 
Тыва Республика Баштыңының Чарлыы
1999 чылдың март 30-де хүлээп алган «Чурттакчы чоннуң санитар-эпидемиологтуг чаагай чоруунуң дугайында» №52-ФХ федералдыг хоойлу ёзугаар, Россия Федерациязының Кол күрүнениң санитар эмчизиниң 2020 чылдың январь 24-те «Коронавирустуң чаа 2019-nCoV инфекциязын киирерин болгаш нептерээнин болдурбас талазы-биле немелде хемчеглер дугайында» № 2 доктаалын, Россия Федерациязының Кол күрүнениң санитар эмчизиниң 2020 чылдың январь 31-де «Коронавирустуң чаа 2019-nCoV инфекциязын киирерин болгаш нептерээнин болдурбас дээш, немелде санитар-эпидемиологтуг (профилактиктиг) хемчеглерни ап чорудар дугайында» № 3 доктаалын, Россия Федерациязының Кол күрүнениң санитар эмчизиниң 2020 чылдың март 2-де «Коронавирустуң чаа 2019-nCoV инфекциязын киирер айыылды эвээжедир база ооң нептерээрин чавырылдырар талазы-биле немелде хемчеглер дугайында» № 5 доктаалын, Тыва Республиканың Чазааның 2020 чылдың март 16-да «Тыва Республиканың девискээринге коронавирустуң чаа 2019-nCoV инфекциязын киирерин болгаш нептерээрин болдурбас дээш кезээде белен чоруктуң чурумун киирер дугайында» № 88-р айтыышкынга даянгаш, ДОКТААДЫРЫМ БОЛЗА: 
1. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы-биле Хереглекчилерниң эргелерин болгаш кижиниң чаагай чоруун камгалаар адырда хайгаарал талазы-биле федералдыг албанның Тыва Республикада эргелели-биле кады (дугуржулга езугаар) лабараторлуг шинчилелдерниң түңнелдери-биле коронавирустуг чаа 2019-nCoV халдавыр бар деп бадыткаттынган хамаатыларны эмчи көргүзүглеринге даянгаш, аңгылаар.
 2. Россия Федерациязының Кол күрүнениң санитар эмчизиниң (ооң оралакчызының) аңгы черге тускайлаар дугайында доктаалы езугаар, Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы коронавирустуң чаа 2019-nCoV халдавыры бар деп бүрүткеттинген даштыкы чурттардан Тыва Республикада келген кижилерни тургустунган чурум езугаар эмчи шинчилгезин эрттирип, чурттап турары чериниң аайы-биле (келген черинге) доктаамал эмчи хайгааралынга ап, эмнелге албан черинче чорутпайн эмчи хуудузун бээр кылдыр эмнелге организацияларынга дагзыр; медицина организациялары келген кижилерге, иштиг херээженнерге, 60 база оон улуг назылыг кижилерге респираторлуг аарыг демдектери бар таварылгада, чурттап турар чериниң аайы-биле (келген черинге) бирги эмчи-санитарлыг дузаны чедирерин, эмнелгеже барбайн эмчи хуудузун бээрин организастаар; коронавирустуң чаа 2019-nCoV халдавыры бүрүткеттинген черлерден келген хамаатылар 89235901323 дугаарлыг телефонда “изиг шугум” таварыштыр доктаамал харылзажырын хандырар; чурттакчы чонга коронавирустуң чаа 2019-nCoV халдавырынга удур профилактиктиг тайылбыр бижиктерни ажылдап кылыр; Тыва Республиканың стационарлыг эмчи дузазын көргүзер эмнелге организацияларынга тыныш органнарында дегдирген аарыг кижилерни эмнээр немелде черлерни тускайлаар. 
3. Чурттап турар черинде (келген черинде) “боттары аңгыланган” чурумну сагып турар назылап кыраан кижилерге социал албан черлериниң база волонтерларның талазындан аъш-чем, эм садып алырынга дуза чедирерин Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы, Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы организастаар. 
4. Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы Тыва Республиканың девискээринде эге ниити, кол ниити болгаш ортумак ниити өөредилге программаларын боттандырган өөредилге организацияларының удуртукчуларынга амгы өөредилге программалары-биле өөренип турарларга 2020 чылдың март 18-тен апрель 08-ке чедир часкы дыштанылганы доктаадырын сүмелээр. 
5. Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы, «Тываның күрүне университеди» ДӨ ФКБӨА, Тыва Республиканың девискээринде профессионал өөредилге черлериниң удуртукчулары, өөредилге организациязының турар черинден көрбейн, электроннуг база ырактан өөредир өөредилге технологияларын ажыглап, профессионал өөредилге ажыл-чорудулгазын уламчылаар. 
6. Тыва Республиканың Спорт яамызынга, Тыва Республиканың девискээринде албан езунуң күш-культура болгаш спортчу хемчеглер организастакчыларынга (спортчу федерациялар, күрүне болгаш муниципалдыг албан черлеринге, хуу организастакчыларга): Россия Федерациязындан база Тыва Республикадан дашкаар спортчу хемчеглерге спортчуларның киржирин соксадыр; 2020 чылдың март 17-ден апрель 30-ге чедир планнаан спортчу хемчеглерни соңгаарладыр. 
7. Тыва Республиканың Чазааның 2020 чылдың март 16-да «Тыва Республиканың девискээринге коронавирустуң чаа 2019-nCoV инфекциязын киирерин болгаш нептерээрин болдурбас дээш, кезээде белен чоруктуң чурумун киирер дугайында» №88-р айтыышкыны езугаар, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнары, Тыва Республиканың муниципалдыг тургузугларының тус чер бот-башкарылга органнары, өнчү хамаарылгазы чокка өске-даа организациялар “онза байдал үезинде” ажыл-агыйжы, спортчу, культурлуг болгаш хөглээшкинниг, массалыг хемчеглерни эрттиреринден ойталаар.
 8. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы биле Россияның Хереглекчилерниң эргелерин болгаш кижиниң чаагай чоруун камгалаар адырда хайгаарал талазы-биле федералдыг албанның Тыва Республикада эргелели (дугуржулга-биле) муниципалдыг тургузугларда чаңгыс аай дежурный диспетчер албанын таварыштыр чогуур муниципалдыг тургузугларның девискээринде аптекаларда база садыг четкилеринде вируска удур эмнерниң база камгалал маскаларның барынга мониторгини кылыр. 
9. Монополияга удур федералдыг албанның Тыва Республикада эргелели-биле кады Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы база Тыва Республиканың Экономика яамызы республиканың садыг четкилеринде болгаш аптекаларда вируска удур эмнерниң база камгалал маскаларның барынга мониторг эрттирерин сүмелээр. 
10. Тыва Республиканың Культура яамызынга, Тыва Республиканың девискээринде албан езунуң культура-массалыг хемчеглериниң организастакчыларынга (күрүне болгаш муниципалдыг албан черлеринге, федерациялар болгаш хуу организастакчыларга): Россия Федерациязындан база Тыва Республикадан дашкаар эртип турар хемчеглерге культура ажылдакчыларының, уран чүүл коллективтериниң киржилгезин соксадырын хандырар; 2020 чылдың март 17-ден апрель 30-ге чедир планнаан культура-массалыг хемчеглерни соңгаарладыр. 
11. Тыва Республиканың девискээринде чурттап турар болгаш түр када келген Россия Федерациязының хамаатыларынга, Россия Федерациязындан база Тыва Республикадан дашкаар чоруурун соңгаарладырын, сүмелээр. 
12. Хереглекчилерниң эргелерин болгаш кижиниң чаагай чоруун камгалаар адырда хайгаарал талазы-биле федералдыг албанның Тыва Республикада эргелели «Хандагайты», «Шара-Сур», «Цаган-Тологой» ийи талалыг автомобиль эрттирилге пунктуларында санитар-карантинниг хыналданы күштелдирер. 
13. Келген кижилерге сүмелээри болза: Россияның Хереглекчилерниң эргелерин болгаш кижиниң чаагай чоруун камгалаар адырда хайгаарал талазы-биле федералдыг албанның Тыва Республикада эргелелинде 89232641865; Тыва Республиканың Кадык камгалалында 89333141449 дугаарлыг телефоннарже Тыва Республикага келген хүнүнүң дургузунда дараазында медээлерни: фамилиязы, ады, адазының адын, чурттап турар чериниң (келген чериниң) адрезин, харылзажыр телефонунуң дугаарын, чораан даштыкы күрүнениң адын, даштыкы чурттан келген хүнүн дыңнадыр; Россия Федерациязының Кол күрүнениң санитар эмчизиниң (ооң оралакчызының) аңгылаар дугайында доктаалын база эмчи ажылдакчызының кээрин, эмчи хуудузун бижиирин ол-ла черинге манап алыр; Тыва Республикага келгеш, 14 хонуктуң дургузунда чурттап турар черинден (келген черинден) ырадыр кайнаар-даа барбас чурумну сагыыр. 
14. Тыва Республика девискээринде чурттап турар назылап кыраан кижилерге хөй-ниити черлеринче баарын шеглээрин, чурттап турар черинден дашкаар кайнаар-даа барбазын сүмелээр. 
15. Тыва Республиканың девискээринде ажыл-чорудулгалыг ажыл берикчилеринге сүмелээри болза: эртенниң-не ажылдакчыларының эъдиниң изиин хынаар; бир эвес ажылдакчы кижи аарыксап турар болза, бирги эмчи-санитар дузазын алыры-биле эмнелге организациязынче дыңнадыр; ажылдакчыларны «аңгылаарынга» дузалажыр; дезинфекциялаар чүүлдер-биле өрээлдерни арыглап-аштаар; Тыва Республиканың девискээринде ниити өөредилге организацияларында өөреникчилерниң ада-иелерниң (хоойлу езугаар төлээлериниң), ажылдакчыларның дилээ-биле дыштанылганы, шөлээни бээр; ажылдакчыларны Тыва Республикадан дашкаар албан сургакчылаарынче база туристээринден шегледир.
16. Хөй кижи чыылган черлерде ажыл-чорудулгалыг (садыг объектилери, спортчу болгаш театржыттынган, хөглээшкинниг, культура-чырыдыышкынныг) база пассажирлер аргыштырар юридиктиг черлерге база хуу сайгарлыкчыларга агаарны арыглап, дезинфекция хемчеглерин доктаамал кылырын сүмелээр. 
17. Тыва Республиканың организацияларынга база хөй-ниити каттыжыышкыннарга Тыва Республикадан база Россия Федерациязындан дашкаар ажык-чарлыг, ажыл-агыйжы, спортчу, культурлуг, хөглээшкинниг хемчеглерже чоруурундан ойталаарын сүмелээр. 
18. Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы доктаамал чурттакчыларлыг социал албан черлеринге чаа коронавирус халдавырынга удур профилактиктиг кызыгаарлаашкын хемчеглерин киирер. 
19. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы, Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы, Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы ведомство организацияларынга база албан черлеринге чаа коронавирус халдавырынга удур профилактиктиг кызыгаарлаашкын хемчеглерин киирер. 
20. Тыва Республиканың Информатизация база харылзаа яамызы коронавирустуң чаа 2019-nCoV халдавырын Тыва Республиканың девискээринче киирбес база таратпас дээш, чурттакчы чон ортузунга чедимчелиг болгаш шын медээлерни дыңнадырын хандырар. 
21. Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнары, Тыва Республиканың муниципалдыг тургузугларының тус чер бот-башкарылга органнары, күүсекчи эрге-чагырганың федералдыг органнарының территоралдыг органнары, 2020 чылдың январь 28-те Тыва Республиканың Баштыңының бадылааны, Тыва Республиканың девискээринде коронавирустуң чаа 2019-nCoV халдавырын киирбес база таратпас талазы-биле Комплекстиг планны боттандырарын хандырар. 
22. Тыва Республиканың Чазаа Тыва Республиканың девискээринге коронавирус халдавырын болдурбазынче угланган комплекстиг немелде хемчеглерни белеткеп, 2020 чылдың март 21-ге чедир киирер. 
23. Бо чарлыкты Тыва Республиканың эрге-хоойлу медээлериниң албан езузунуң интернет-порталынга (www.pravo.gov.ru) база «Интернет» информация-телекоммуникация четкизинде Тыва Республиканың албан езузунуң сайтызынга салыр. 
24. Бо чарлык аңаа ат салган хүнден эгелеп күштүг. 
Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол 
Кызыл хоорай 
2020 чылдың март 16

Возврат к списку