Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Таңды кожуунда часкы хову ажылдарын хынаан

Тываның Баштыңы Таңды кожуунда часкы хову ажылдарын хынаан 20.05.2020
Таңды кожуун Михаил Санниковтуң тараачын-арат ажыл-агыйның дузазы-биле “тараалаң Таңды” деп адын катап эгидип эгелээн.
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четкилерде бодунуң арынында ооң дугайында дыңнаткан. 
«Михаил Санников бодунуң ажыл-агыйын 100 гектарда өг-бүле фермазындан чоокта чаа-ла эгелээн. Бо хүнде ооң тарылга шөлү 11,5 муң гада чаттыла берген, ында 40 кижи ажылдап, продукциязын кедизинде барып экспортче үндүр садар планныг. Ажыл-агыйның тургустунуп өзеринге көдээ ажыл-агый яамызындан коллегаларым-биле мээң үлүүм барынга өөрүп чоруур мен. Бистиң Тывага эки шынарлыг кызыл-тасты, көк-тарааны база хүрең-тарааны тарып болур деп чүвени бадыткадывыс. Чүге дизе ССРЭ үезинден бээр республиканы чер ажылынга таарышпас деп санап чоруур. Ынчалза-даа, канчап билир дээш, Санниковтуң ажыл-агыйын хөгжүдеринге акша-хөреңгини салдывыс. Ам көрүп тур силер, бүгү республиканың болгаш Таңды кожуунуң агргоүлетпүр комплекизиниң турум бүдүрүлгезиниң бирээзи ол апарганын” – деп, Тываның Баштыңы чугаалаан. 
Чер ажылдыг кожуунга тараа бүдүрүлгезин катап тургузары-биле республика чазаа чедиишкинниг бо ажыл-агыйны бодунуң кичээнгейинге алган. 2019 чылда 37 млн. рубльдиң деткимчезин аңаа көргүскен. Ол акша-хөреңги-биле көдээ ажыл-агый техниказы биле дериг-херекселдерни, шынарлыг үрезинни садып ап, суггарылга системазын эде чаартыр төлевилелди чагып алганнар. Ажыл-агый ынчангаш тарылга шөлүн 3 катап улгаттырып – 11,5 муң гектар чедирген. Ооң 3 муң гектарын тараа культураларынга аңгылаан. Михаил Санников бо чылын республикага тыва тараадан бодунуң далганы көстүп кээрин республика баштыңынга чугаалаан. 
Фермерниң чугаазы-биле алырга, Тываның көдээ ажыл-агый эртем-шинчилел институдунуң эртемденнериниң арга-сүмези езугаар, тарылга ажылдарын чорудуп турар. Оон аңгыда, Агрохим албаны база Россияның көдээ ажыл-агый төвү-биле тарылга шөлдерин чемишчидерде, үрезиннерге химиктиг болбаазырадылга кылырда кады ажылдаар дугайында керээлерни чарган. Алтай крайның «АгроСиб Сервис» КХН-ниң специалистери үрезинни бүдүрүп база шыгжаарының бүгү чажыттарын Санниковтуң ажыл-агыйынга айтып бербишаан, тараа үрезинин чаштырарындан эгелээш ону чогуур ужурлуг шынарга чедирип алырынга чедир ооң ажылын хайгаараарлар.

Возврат к списку